IN THIS SECTION

Other Languages

MOV - „Wyjazd do Irlandii” Przewodnik Podatkowy

Celem niniejszej publikacji jest dostarczeniełatwego w użyciu przewodnika po irlandzkim systemie podatkowym. Przewodnik ten jest przeznaczony dla osób, które przybywają do Irlandii po raz pierwszy. Zamierza on odpowiedzieć na wiele pytań, które powstają w momencie rozważania wyjazdu do Irlandii, jak również dostarcza informacji o irlandzkim systemie podatkowym, do których można się odnosić w praktyce. Układ Przewodnika jest następujący:

Spis Treści

 • ROZDZIAŁ 1 – Podatki od Osób Fizycznych - Początki oZatrudnienie przez w ramach systemu PAYE oSamozatrudnienie
 • ROZDZIAŁ 2 – Kupno/ Wynajem Domu/ Apartamentu w Irlandii
 • ROZDZIAŁ 3 – Rezydencja Podatkowa
 • ROZDZIAŁ 4 – Pakiety Wynagrodzeń
 • ROZDZIAŁ 5 – Krótki Przegląd Podatków Płatnych w Irlandii z
 • ZAŁĄCZNIK 1 – Przykładowy Wykaz Kredytów Podatkowycha Rok 2006•ZAŁĄCZNIK 2 – Wykaz Urzędów Skarbowych i innych Przydatnych Adresów

skoncentrować się wyłącznie na zagadnieniach bezpośrednio związanych z własną sytuacją.

zmuszony będzie zasięgnąć dalszych informacji w odniesieniu do poszczególnych punktów. W takimprzypadku dogodnym punktem wyjścia do pozyskania dalszych informacji jest strona internetowa.

ROZDZIAŁ 1 – Podatki od Osób Fizycznych - Początki

 • Zatrudnienie przez w ramach systemu PAYE
 • Samozatrudnienie

Podatkowi dochodowemu (Income Tax) i Ubezpieczeniu Społecznemu Zależnemu od Dochodów (Pay Related Social Insurance - PRSI) podlegają wszystkie dochody uzyskane przez osoby fizyczne w danym roku podatkowym z wyłączeniem określonych wyjątków i zwolnień.

Podatek pracownika jest potrącany przez jego pracodawcę – odbywa się to za pośrednictwem systemu PAYE (Pay As You Earn, czyli „Płać-Jak-Zarabiasz”).

Osoby samozatrudnione (to jest prowadzące samodzielną działalność gospodarczą) są zobowiązane do uiszczania swych podatków poprzez system Samodzielnego Rozliczania (Self Assessment System).

Zatrudnienie przez w ramach systemu PAYE

 • Podjęcie nowej pracy
 • Podatek Awaryjny (Emergency Tax)
 • Rok podatkowy
 • System Kredytu Podatkowego (Tax Credit System)
 • Stawki Podatkowe
 • W jaki sposób obliczany jest podatek
 • Ograniczenia Zwolnień Podatkowych
 • Przykłady Systemu Kredytu Podatkowego

Mam podjąć pracę. Co powinienem zrobić?

Jeśli podejmuje się pracę jako pracownik po raz pierwszy, należy zarejestrować się dla celów podatkowych. Procedura ta jest bardzołatwa do wykonania.

Krok 1:

W Wydziale Spraw Socjalnych i Rodzinnych (Department of Social & Family Affairs) należy złożyć wniosek o nadanie numeru PPS (PPSN: Personal Public Service Number, czyli Osobisty Numer Usług Publicznych) poprzez:

Krok 2:

 • Osobiste odwiedzenie Lokalnego Biura Spraw Socjalnych (Social Welfare Local Office) lub Oddziału Biura Spraw Socjalnych (Social Welfare Branch Office). Wykaz tych biur znaleźć można w książce telefonicznej w części „Government Departments”.
 • Wypełnienie Formularza REG 1 (Wniosek o nadanie numeru PPS)
 • Przedstawienie dokumentów, według wymagań formularza wnioskowego, potwierdzających tożsamość wnioskodawcy.

O nadaniu numeru PPS zostaje się powiadomionym poprzez wystawienie listu notyfikującego, który zostanie automatycznie wysłany na adres podany w formularzu wnioskowym, REG 1

Numer PPSstanowi bardzo ważny identyfikator. Należy dołożyć wszelkich starań, by numer ten był wykorzystywany wyłącznie przez zainteresowaną osobę. Nadużycia związane z niewłaściwym wykorzystywaniem Osobistego Numeru Usług Publicznychmogą skutkować dodatkowymi zobowiązaniami podatkowymi lub utratą uprawnień do korzystania zeświadczeń w ramach Systemu Opieki Społecznej (Social Welfare benefits).

Krok 3:

 • Z chwilą otrzymania swego Numeru PPS należy bezzwłocznie zawiadomić o tym fakcie swego pracodawcę.
 • Następnie należy wypełnić Formularz 12A, który uzyskać można w Urzędzie Skarbowym. Może okazać się,że zajdzie potrzeba poproszenia swego pracodawcy o dodatkowe informacje, które będą konieczne do skompletowania tego formularza, takie jak Numer Rejestracyjny Pracodawcy (Employer's Registered Number) oraz Nazwa Handlowa Pracodawcy (Employer's Trading Name), ponieważ Nazwa Handlowa Pracodawcy i nazwa Firmy mogą się różnić. W przypadku pewnych firm wymagane mogą być ponadto: Numer Zakładu (Works Number) lub Numer Karty Zegarowej (Clock Card Number).
 • Na koniec wypełniony Formularz 12A należy przesłać do Urzędu Skarbowego.

Po otrzymaniu Formularza 12A Urząd Skarbowy prześle zainteresowanej osobie Powiadomienie o Ustaleniu Kredytów Podatkowych (Tax Credits) i Limicie Stawki Podstawowej (Standard Rate Cut-Off Point). Równocześnie Zaświadczenie o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej zostaną wystawione Państwa pracodawcy, dzięki czemu z Państwa wynagrodzenia będą mogły być pobrane właściwe potrącenia podatkowe. Sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu - dla uniknięcia obłożenia“podatkiem awaryjnym” (emergency tax) - jest zrealizowanie opisanych powyżej trzech kroków.

Co to jest Podatek Awaryjny (Emergency Tax)?

Podatek Awaryjny jest podstawą potrąceń podatkowych stosowanych przez pracodawcę w sytuacji, w której dana osoba nie otrzymała za dany rok podatkowy:

 • Zaświadczenia o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej w odniesieniu do danego pracownika, bądź Karty Podatkowej (Tax Deduction Card) lub formularza P45 za bieżący rok, lub
 • Pracownik przedłożył pracodawcy wypełniony formularz P45 wskazujący,że zastosowanie ma mieć stawka podatku awaryjnego, lub
 • Pracownik przedłożył pracodawcy wypełniony formularz P45 bez numeru PPS i bez wskazania,że zastosowanie ma mieć stawka podatku awaryjnego.

Podatek jest obliczany od zarobków brutto (po odtrąceniu składek emerytalnych i ubezpieczenia wynagrodzenia, tam gdzie stosowne potrącenia są pobierane bezpośrednio z płacy pracowników). W zależności od tego, czy pracownik dostarczył pracodawcy swój numer PPS, stosowane są różne reguły.

Poniższa Tabela przedstawia zarys kredytów podatkowych i limitu stawki podstawowej.

Podstawowa stawka podatkowa wynosi 20%. Stawka wyższa wynosi 42%.

Pracownik nie dostarczył Numeru PPS

Dlatego też całość dochodów brutto podlega obłożeniu stawką 42%

Pracownik dostarczył Numer PPS

Kiedy rozpoczyna się rok podatkowy?

Rok podatkowy rozpoczyna się pierwszego stycznia a kończy się 31 grudnia każdego roku.

Kto podlega opodatkowaniu?

Każda osoba fizyczna, która jest rezydentem, zwyczajowym rezydentem i osobą zamieszkałą (domicylem) w Irlandii podlega podatkowi dochodowemu w odniesieniu do swego całkowitego dochodu, niezależnie odźródła pochodzenia. Kliknąć tutaj w celu uzyskania bliższych informacji na temat kraju zamieszkania/ rezydencji (Residence). Niemniej jednak Podatnik ma prawo do ubiegania się o określone kredyty i odliczenia; kliknąć tutaj w celu uzyskania bliższych szczegółów. Dalsze informacje – patrz pdfBroszura Informacyjna IT1 (PDF, 154KB). O całkowite zwolnienie z podatku dochodowego można ubiegać się, jeżeli uzyskany dochód jest niższy od określonych limitów, kliknąć tutaj w celu uzyskania bliższych szczegółów.

W Jaki Sposób Podatek Jest Pobierany i Płacony?

Pracownicy płacą podatek w systemie PAYE (Pay As You Earn, czyli „Płać-Jak-Zarabiasz”), który oznacza,że podatek jest potrącany przez pracodawcę tygodniowo/ co dwa tygodnie lub miesięcznie stosownie do tego, jak często dany pracownik otrzymuje wynagrodzenie. Podatek ten jest następnie co miesiąc odprowadzany do Urzędu Skarbowego. System PAYE ma zastosowanie również w odniesieniu do dyrektorów i emerytów.

Co to są Kredyty Podatkowe?

Każda osoba fizyczna jest upoważniona do uzyskania kredytów podatkowych stosownie do sytuacji indywidualnej, np. kredytu podatkowego osóbżonatych/ zamężnych, kredytu podatkowego pracownika (PAYE) itd. Kredyty podatkowe są stosowane do obniżenia podatku obliczonego w oparciu o wynagrodzenie brutto. Kliknąć tutaj w celu uzyskania przykładów.

Co to jest Limit Stawki Podstawowej?

Podatek jest płacony przy zastosowaniu stawki podstawowej (20%) aż do Limitu Stawki Podstawowej. Wszelki dochód powyżej Limitu Stawki Podstawowej jest opodatkowany przy zastosowaniu wyższej stawki podatkowej (42%). Limit Stawki Podstawowej stanowi kwotę osobistej stawki procentowej po uwzględnieniu wszelkich dochodów niepodlegających systemowi PAYE i ulg podatkowych dostępnych w wyższej stawce podatkowej.

Co to jest Zaświadczenie o Kredycie Podatkowym?

Jest to powiadomienie, które jest wystawiane pracodawcy w celu powiadomienia go o Limicie Stawki Podstawowej dla pracownika, kredytach podatkowych i stawce podatkowej.

Czy mój pracodawca otrzyma informacje o mnie z mojego Urzędu Skarbowego?

Nie. Wszelka komunikacja pomiędzy zainteresowaną osobą a Urzędem Skarbowym jest poufna. Podczas gdy zainteresowana osoba otrzymuje szczegółowe powiadomienie, w którym zawarte są dane na temat kredytów podatkowych na każdy rok, to jedyną informacją jaką Urząd Skarbowy przekaże Państwa pracodawcy jest roczna kwota kredytu podatkowego, odpowiednie miesięczne i tygodniowe kwoty oraz Limit Stawki Podstawowej. Pracodawca nie otrzymuje szczegółowego rozbicia kwot kredytów podatkowych, o które się Państwo ubiegali, ani jakichkolwiek innych informacji.

Co to są stawki podatkowe?

Aktualnie obowiązujące stawki podatkowe to 20% stawka podstawowa i wyższa stawka, która wynosi 42%. W celu uzyskania dalszych informacji patrz pdfBroszura Informacyjna IT1 (PDF, 154KB).

W jaki sposób obliczany jest Podatek oraz PRSI i jaką kwotę zapłacę?

Podatek jest obliczany od dochodów/ zarobków brutto, po odtrąceniu składek emerytalnych i ubezpieczenia wynagrodzenia, o ile mają zastosowanie. Stawka podatkowa uzależniona jest od poziomu dochodów. Należność podatkowa jest obniżana o kredyty podatkowe stosowne do indywidualnej sytuacji podatnika. PRSI jest obliczany na bazie rozliczeń tygodniowych w oparciu o dochód brutto pomniejszony o stosowne zwolnienia. Poniższe kroki ilustrują sposób prowadzenia obliczeń:

 • Obliczenie dochodów podlegających opodatkowaniu ze wszystkichźródeł,
 • Zastosowanie stawki podatkowej lub stawek podatkowych, stosownie do poziomu dochodu,
 • Potrącenie kredytów podatkowych stosownych do sytuacji indywidualnej,
 • Obliczenie PRSI w oparciu o dochód brutto pomniejszony o wszelkie zwolnienia z PRSI.

Co oznacza termin Ubezpieczenie Społeczne Zależne od Dochodów - PRSI?

PRSI jest składką, na którą składa się Ubezpieczenie Społeczne (Social Insurance) i Ubezpieczenie Zdrowotne (Health Contribution). Część Ubezpieczenia Społecznego jest przeznaczona na fundusz ubezpieczenia społecznego, z którego wypłacane sąświadczenia socjalne i emerytury dla obywateli. Patrz również na Wydział Spraw Socjalnych i RodzinnychExternal link w celu uzyskania użytecznych informacji co do należnych uprawnień itd. Składka Zdrowotna jest przeznaczona częściowo na Wydział Zdrowia i Dzieci (Department of Health and Children) w celu wspierania Usług Zdrowotnych (Health Services). Pracodawca potrąca te składki od wynagrodzenia.

A zatem, Podatek Brutto minus Kredyty Podatkowe = Podatek do Zapłacenia?

Tak. Kliknąć tutaj w celu uzyskania podglądu dostępnych kredytów podatkowych. System kredytu podatkowego oznacza,że wartość dochodu wolna od opodatkowania i ulg jest równa kwocie, jednakiej dla wszystkich podatników, niezależnie od tego, czy płacą oni podatki według stawki 20% czy też 42%.

Co to jest Formularz P45?

Formularz P45 jest tym dokumentem, który otrzymuje się od swego pracodawcy z chwilą ustania zatrudnienia. Może on być potrzebny do następujących celów:

 • Ubiegania się o refundację podatku w trakcie bezrobocia,
 • Ubiegania się oŚwiadczenia Socjalne (Social Welfare Benefits),
 • Przedłożenia nowemu pracodawcy w celu uniknięcia płacenia podatku awaryjnego.

Co to jest Formularz P50?

Formularz P50 jest tym dokumentem, który przedkłada się w Urzędzie Skarbowym w trakcie bezrobocia.

Co to jest Formularz 12?

Formularz 12 jest roczną deklaracją podatkową dla pracowników zatrudnionych w systemie PAYE. Jest to deklaracja Dochodu, Opłat i Zysków Kapitałowych za rok kończący się 31 grudnia. Jest on również wykorzystywany przy ubieganiu się o Kredyty Podatkowe, Ulgi i Zwolnienia.

Co to jest Formularz P60?

Formularz P60 jest dokumentem wystawianym pracownikowi przez pracodawcę. Zawiera on potwierdzenie szczegółów Płacy pracownika, Podatku i składek PRSI za dany rok podatkowy. Formularz ten musi być wystawiony wszystkim pracownikom pozostającym w stosunku zatrudnienia w dniu 31 grudnia.

Co to jest Formularz Med 1?

Formularz Med 1 jest stosowany przy ubieganiu się o ulgi podatkowe w związku z Wydatkami Związanymi ze Zdrowiem (Health Expenses). Osoba fizyczna może ubiegać się o refundację podatku w odniesieniu do wydatków medycznych poniesionych przez:

 • Siebie samego
 • Współmałżonka
 • Dzieci będące na utrzymaniu
 • Osób Spokrewnionych będący na utrzymaniu

Jeśli roszczenie odnosi się do wydatków zdrowotnych zainteresowanej osoby, to pierwsze €125 nie podlega ulgom, zaś jeśli roszczenie dotyczy dwóch osób lub więcej, to pierwsze €250 podlega ulom. Odnośnie dalszych informacji – patrz formularzpdfForm Med 1 oraz Broszura Informacyjna IT6.

Co to jest Zaświadczenie Bilansowe PAYE (znane również jako Formularz P21)?

Zaświadczenie Bilansowe PAYE/ P21 jest deklaracją wystawianą przez Urząd Skarbowy, w której przedstawione są ostateczne zobowiązania podatkowe podatnika.

Sądzę,że przepłaciłem podatek za zeszły rok w Irlandii, co zatem powinienem zrobić?

Należy wypełnić Formularz 12 i przesłać go do swego Urzędu Skarbowego razem z Formularzem P60 oraz ze stosowną dokumentacja uzupełniającą związaną z Zaświadczeniem Bilansowym / Formularzem P21. Wszelkie nadpłaty podatku zostaną zwrócone podatnikowi przez Urząd Skarbowy.

Co należy zrobić, jeśli podejmuję się drugą pracę?

W sytuacji, w której posiada się już jedną pracę lub pobiera emeryturę i równocześnie podejmuje się drugą pracę, sprawą o istotnym znaczeniu staje się uniknięcie płacenia podatku awaryjnego. Pierwszy pracodawca podatnika posiada instrukcje Urzędu Skarbowego co do wszystkich Kredytów Podatkowych i Limitu Stawki Podstawowej, do których podatnik jest upoważniony. O ile zainteresowany nie wystąpi do Urzędu Skarbowego o wystawienie nowych zaświadczeń, po jednym dla każdego pracodawcy, przydzielającego Kredyty Podatkowe i Limity Stawki Podstawowej pomiędzy te dwa stanowiska pracy, wówczas nowy pracodawca będzie stosował w odniesieniu do podatnika stawkępodatku awaryjnego. Wziąwszy powyższe pod uwagę, sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu jest natychmiastowe powiadomienie Urzędu Skarbowego w celu uzyskania od niego stosownych zaświadczeń.

Co należy zrobić gdy zmienia się pracę?

Każdorazowo, gdy dana osoba opuszcza pracę powinna otrzymać od swego pracodawcy Formularz P45. Formularz ten musi być bowiem przedłożony nowemu pracodawcy. Nowy pracodawca będzie prowadził daną osobę według systemu PAYE zgodnie ze szczegółami Kredytów Podatkowych i Limitu Stawki Podstawowej podanych w Formularzu P45. Sytuacja taka trwać będzie aż do chwili, gdy zainteresowana osoba otrzyma Zaświadczenie o Kredytach Podatkowych i Limicie Stawki Podstawowej uzyskane z właściwego Urzędu Skarbowego. Jeśli nowy pracodawca nie otrzyma Formularza P45, to potrącać będzie podatek awaryjny.

Czy zawsze powinienem otrzymywać odcinek wynagrodzenia (Payslip) od Pracodawcy?

Na mocy Ustawy o Płacy i Wynagrodzeniach 1991 (“Payment of Wages Act 1991”), każdy pracownik musi otrzymać odcinek potwierdzenia wynagrodzenia(payslip) od swego pracodawcy za każdym razem, gdy na jego rzecz dokonuje się wypłaty wynagrodzenia. Na odcinku tym przedstawione są wszystkie szczegóły potrąceń z zarobków, takich jak podatek i PRSI. Odnośnie dalszych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia ( Department of Jobs, Enterprise & InnovationExternal link ), telefon (01) 6313131 lub 1890 201 615.

Kontakt odnośnie wszelkich problemów

W sprawach związanych z wynagrodzeniem prosimy o kontakt z Działem Wynagrodzeń(Wages Section)firmy, w której jesteście Państwo zatrudnieni.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych problemów:

 • Posiadacie Państwo Numer PPS oraz formularz P45, lecz pracodawca się nimi nie posługuje,
 • Znajdujecie się Państwo w stawce „podatku awaryjnego” przez okres dłuższy od koniecznego,
 • Nie jesteście Państwo w stanie uzyskać Formularza P45 z chwilą zakończenia zatrudnienia.

Prosimy o skontaktowanie się z naszymi odpowiednimi, lokalnymi info-liniami (PAYE Lo Call Service) pod następującymi numerami telefonów:

1890 777 425 (Północno-Zachodni Region Graniczny) 1890 333 425 (Region Dubliński) 1890 444 425 (Region Wschodnim & Południowo-Wschodni) 1890 222 425 (Region Południowo-Zachodni)

Ograniczenia Zwolnień Podatkowych

Osoba fizyczna jest zwolniona z podatku w roku podatkowym2006, wówczas gdy jej dochód całkowity jest niższy od podanych poniżej kwot:

W celu uzyskania dalszych informacji – patrz pdfBroszura Informacyjna IT8.

Przykłady Systemu Kredytu Podatkowego

Przykład 1

Osoba indywidualna opodatkowana według systemu PAYE w oparciu o dochód €15.600 w 2006 r.

Pomniejszony o:

Roczna Płaca Netto wynosi zatem 15.600,00€(15.600,00€ pomniejszone o podatek w wysokości 00,00€)

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zarabia mniej niż 300€ na tydzień toNIE PODLEGAZOBOWIĄZANIOM PŁATNOŚCI PRSI, natomiast zarobki poniżej 440€ na tydzień sąZWOLNIONEze Składki Zdrowotnej w wysokości 2%.

Przykład 2

Osoba indywidualna opodatkowana według systemu PAYE w oparciu o dochód €35.000 w 2006 r.

Zobowiązanie PRSI

(Przyjmując,że uzyskany dochód przekracza 300€ na tydzień)

Składka Zdrowotna (Health Contribution)

(Przyjmując,że uzyskany dochód przekracza 440€ na tydzień)

Dochód 35.000€ x 2% = 700€

Roczna Płaca Netto wynosi zatem 28.624,16€

(35.000€ pomniejszone o podatek w wysokości 4.540€, PRSI w wysokości 1.135,84€ i Składkę Zdrowotną w wysokości 700€).

Samozatrudnienie

Praca jako osoba fizyczna na warunkach samozatrudnienia

 • Rejestracja jako osoba samozatrudniona
 • Prowadzenie księgowości
 • Przygotowywanie zestawień księgowych
 • Ważne Daty

Co to jest Samodzielne Rozliczanie?

Samodzielne Rozliczanie jest systemem, który daje zainteresowanej osobie większy zakres kontroli i odpowiedzialności za swe sprawy podatkowe. Ma on zastosowanie w odniesieniu do osób podlegających Podatkowi Dochodowemu, które otrzymują dochód zeźródeł, które nie podlegają opodatkowaniu według systemu PAYE, bądź też tam, gdy niektóre, lecz nie wszystkie ich podatki z tychźródeł dochodów są płatne według systemu PAYE.

Samodzielne Rozliczanie ma zastosowanie dla celów Podatku Dochodowego w następujących przypadkach:

 • Osoba samozatrudniona (tj. osoba prowadząca samodzielną działalność gospodarczą, włączając w to rolnictwo, lub wolne zawody),
 • Osoby otrzymujące dochód zeźródeł, w których niektóre lub wszystkie podatki nie mogą być pobrane według systemu PAYE, na przykład: zyski z wynajmu i dochody inwestycyjne,
 • Pensje i prowizje płacone przez firmę, która nie posiada zarejestrowanej siedziby w państwie (t.j. w Irlandii) na rzecz pracowników którzy są tutejszymi rezydentami w rozumieniu przepisów podatkowych. Na przykład firma wysyła tutaj swego przedstawiciela, określeni pracownicy ambasad itp.
 • Zagraniczne dochody i zagraniczne emerytury,
 • Koszty utrzymania dla osób w separacji,
 • Opłaty (fees),
 • Zyski powstałe z wykorzystania różnorakich opcji na akcje oraz zysków z systemów inwestowania w akcje

Zamierzam rozpocząć działalność gospodarczą jako osoba samozatrudniona. Co powinienem zrobić?

Krok 1:

 • Jeśli rozpoczyna się pracę na warunkach samozatrudnienia najpierw należy uzyskać Numer PPS.

Krok 2:

 • Z chwilą uzyskania swego Numeru PPS należy zarejestrować się do celów podatkowych poprzez wypełnienie stosownego Formularza Rejestracyjnego.

Formularze Rejestracyjne są następujące:

FormularzpdfTR1 (PDF, 666KB) (Rejestracja Podatkowa): ten formularz podatkowy przeznaczony jest dla osób fizycznych. Jest on również wykorzystywany do rejestracji Funduszy Powierniczych (Trusts) i Spółek Jawnych.

FormularzpdfTR2 (PDF, 627KB) (Rejestracja Podatkowa): Formularz Rejestracji Podatkowej dla Spółek posiadających osobowość prawną. Stosownie do okoliczności formularze TR1 lub TR2 mogą być używane do rejestracji któregokolwiek spośród, bądź wszystkich spośród poniższych podatków:

 • Podatek Dochodowy/ Podatek Od Przedsiębiorstw
 • PAYE/PRSI Pracodawcy,
 • Podatek od wartości dodanej (VAT),
 • Podatek Kontraktowy (RCT).

Formularze, o których mowa powyżej uzyskać można również od Biura ds. Formularzy Podatkowych i Broszur Informacyjnych (Revenue Forms and Leaflets Service) dzwoniąc pod numer infolinii 1890 306 706.

Czy jestem zobowiązany do przechowywania zestawień księgowych dla celów podatkowych?

Tak. Jesteście Państwo zobowiązani do pełnego utrzymywania i dokładnej rejestracji wszystkich zestawień księgowych związanych z Waszą działalnością gospodarczą od samego jej początku. Potrzeba taka zachodzi niezależnie od tego, czy wysyła się proste podsumowania swych zysków/ strat, samodzielnie opracowuje pozycje księgowe, czy też najmuje się w tym celu księgowego. Sprawą o pierwszorzędnym znaczeniu jest to, by pamiętać iż dane przedłożone w deklaracjach podatkowych, pozycjach księgowych, bądź sumarycznych zyskach/ stratach muszą być poprawne.Dokumenty, które są przechowywane muszą być na tyle wyczerpujące, aby umożliwić podatnikowi przygotowanie właściwej deklaracji podatkowej.

Należy mieć też na uwadze to,że może zajść potrzeba zachowania pozycji księgowych w celach innych niż podatkowe. Przykładowo, Państwa bank może zażądać wglądu w Wasze pozycje księgowe podczas rozpatrywania Waszego wniosku o pożyczkę na cele działalności gospodarczej.

Jakie pozycje księgowe należy przechowywać?

Typ dokumentów, które należy przechowywać uzależniony jest od charakteru i wielkości prowadzonej działalności gospodarczej. Pozycje księgowe mogą być przechowywane w wersji elektronicznej.

Rejestry księgowe muszą obejmować księgi handlowe, w których zawarte będą:

 • wszystkie zakupy i sprzedaż towarów i usług, oraz
 • wszystkie otrzymane i wypłacone kwoty,
 • pozycje te mają być rejestrowane w taki sposób, by jednoznacznie przedstawiały zaangażowane kwoty i sprawy do których się one odnoszą.

Wszelka dokumentacja pomocnicza, taka jak faktury, deklaracje bankowe i towarzystw budowlanych, talony książeczki czekowej, paragony itp. również mają być zachowywane.

Jakie informacje należy przygotować do rozliczenia?

Na koniec okresu księgowania należy przygotować szczegółowe dane odnoszące się do:

 • wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wszystkich pozycji w zakresie poniesionych wydatków, takich jak zakupy, czynsz, oświetlenie, ogrzewanie, telefony, ubezpieczenie, wydatki na samochód, naprawy, płace itp.,
 • wszelkich kwot pieniędzy wprowadzonych w działalność gospodarcza i ichźródła,
 • kwot wszelkiej gotówki wyprowadzonej z działalności gospodarczej lub wszelkie czeki wystawione na konto bankowe prowadzonej działalności gospodarczej, na własne potrzeby, bądź prywatne potrzeby rodziny (do pozycji tych odnosi się zazwyczaj jako do pobrań),
 • kwot, które klienci winni są podatnikowi, ze wskazaniemłącznej kwoty, którą jest winien każdy z dłużników,
 • kwot, które podatnik jest winien dostawcom, ze wskazaniemłącznej kwoty, którą podatnik jest winien każdemu z wierzycieli,
 • zapasów magazynowych i surowców na stanie.

W jaki sposób należy rejestrować te transakcje?

W celu zapewnienie pełnej kontroli transakcji podatnika zaleca się stosowanie systemu księgowego znanego pod nazwą “księgowości podwójnej/ dwukolumnowej” (“double entry”). Wszelki inny system oprócz wyżej wymienionego powinien być w stanie wskazać kwoty iźródła:

 • wszystkich dochodów,
 • wszystkich zakupów i innych rozchodów.

Zwykłe prowadzenie wyciągów bankowych dla celów działalności gospodarczej nie jest wystarczające – nie spełnia wymagań podatnika odnośnie prawidłowego prowadzenia księgowości. Księgowy podatnika, o ile podatnik takiego posiada, doradzi podatnikowi odnośnie wyboru systemu księgowego odpowiedniego do okoliczności prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaki typ informacji księgowej podatnik będzie musiał przedłożyć wraz ze swoją deklaracją podatkową?

Podatnik musi przedłożyć:

 • Rachunek operacji handlowych
 • Rachunek Zysków i Strat,
 • RachunekŚrodków Obrotowych,
 • Zestawienie Bilansowe.

Zależnie od okoliczności i poziomu działalności handlowej podatnika, RachunekŚrodków Obrotowych i Zestawienie Bilansowe nie muszą być zawsze wymagane.

Jakie dane księgowe przedkłada podatnik?

Generalnie, od podatnika nie wymaga się już przedkładania zestawień księgowych ze swej samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z deklaracją podatkową. Tym niemniej jednak podatnik musi przygotować pozycje księgowe, tak jak je wyżej opisano, a następniewyprowadzić z nich stosowne informacje w celu ich wprowadzenia doWyciągów z Księgowości (Extracts From Accounts).Znajdują się one na odpowiednich stronach formularzy Deklaracji Podatkowej,pdfFormularz 11 lubpdfFormularz 11E , stosownie do okoliczności.

Jak długo podatnik ma przechowywać księgowość?

Podatnik musi przechowywać księgowość przez okressześciu lat, chybaże Inspektor Podatkowy poinformuje podatnika odmiennie.

Co się stanie jeśli podatnik nie wywiąże się z obowiązku prawidłowego prowadzenia księgowości?

Niewywiązanie się przez podatnika z obowiązku prowadzenia księgowości, lub niewywiązanie się z obowiązku przechowywania jej przez okres sześciu lat, kiedy jest się podległym obowiązkowi podatkowemu, jest przestępstwem skarbowym. Jeśli zostanie się skazanym za przestępstwo skarbowe, podatnikowi grozi kara wysokiej grzywny i/lub więzienia.

Czy należy zatrudnić księgowego?

Nie zachodzi konieczność zatrudniania księgowego lub doradcy podatkowego w celu wypełnienia deklaracji podatkowej podatnika i ubiegania się o różnego typu kredyty i ulgi, które się podatnikowi należą.

W jaki sposób dowiedzieć się jaki podatek należy zapłacić i kiedy należy go uiścić?

Osoby fizyczne pracujące na warunkach samozatrudnienia płacą podatek w systemie samodzielnego rozliczania. W ramach tego systemu osoba taka musi:

 • zapłacić Podatek Wstępny (Preliminary Tax) (oszacowanie należnego podatku) w terminie do 31 października (włącznie z 31 października) każdego roku,
 • sporządzić deklarację podatkową po upływie danego roku podatkowego, to jest po 31 grudnia, lecz nie później niż 31 października następującego po zakończeniu danego roku podatkowego,
 • zapłacić wszelkie salda należnego podatku w terminie do 31 października (włącznie z 31 października) roku następującego po dacie złożenia deklaracji podatkowej.

Odnośnie dalszych informacji patrz Broszura Informacyjna IT 10 Przewodnik Samodzielnego Rozliczania i pdfIT 48 Rozpoczęcie Działalności Gospodarczej (PDF, 585KB) .

Ponadto podatnik może skorzystać zBezpośrednich Usług w Sprawach Skarbowych (Revenue’s On-Line Service, ROS), naszej interaktywnej strony internetowej, która zapewnia szybki, bezpieczny i tani sposób zapoznania się z podatnika z zakresem swych zobowiązań w stosunku do Urzędu Skarbowego.

PAYE/PRSI Pracodawcy

Jeśli podatnik zamierza zatrudnić inne osoby fizyczne w swej działalności gospodarczej, to będzie musiał zarejestrować się jako pracodawca w systemie PAYE/PRSI. Oznacza to,że podatnik musi potrącać podatek i PRSI z wynagrodzenia swoich pracowników i odprowadzać go do Urzędu Skarbowego.

Podatek od Wartości Dodanej (VAT)

Podatek od Wartości Dodanej(VAT) jest podatkiem od sprzedaży. Jest on pobierany przez przedsiębiorców zarejestrowanych w systemie VAT za dostarczone przez nich towary i usługi. Każdy przedsiębiorca płaci podatek VAT za towary i usługi nabyte dla celów działalności gospodarczej oraz obciąża podatkiem VAT towary i usługi dostarczone w ramach działalności gospodarczej. Różnica pomiędzy podatkiem VAT obciążonym przez podatnika a podatkiem VAT, którym podatnik jest obciążony, musi być zwrócona do Urzędu Skarbowego. Takie rozwiązanie gwarantuje,że podatek VAT jest płacony przez klienta, nie zaś przez firmę.

Podatnik musi zarejestrować się w systemie VAT jeśli jego roczny obrót przekroczą, bądź przewiduje,że przekroczy następujące roczne limity:

55.000 € w odniesieniu do dostawców towarów. 27.500 € w odniesieniu do dostawców usług.

Jeśli roczny obrót podatnika leży poniżej wyżej wymienionych limitów, to podatnik może “wybrać” zarejestrowanie się w systemie VAT. Rejestrację w systemie VAT należy przeprowadzić nawet przed rozpoczęciem dostarczania towarów i usług podlegających opodatkowaniu, o ile jest jasne,że podane powyżej limity zostaną przekroczone z chwilą rozpoczęcia działalności handlowej lub gospodarczej. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są wpdfBroszurze Informacyjnej IT 49 VAT dla Drobnej Przedsiębiorczości.

Back to Top

ROZDZIAŁ 2 – Kupno/ Wynajem Domu/ Apartamentu w Irlandii

 • Kupno/ Wynajem Domu/ Apartamentu w Irlandii
 • Ulgi Podatkowe uŹródła (Odsetki od Kredytów Hipotecznych - House Loan Interest)
 • Opłaty Skarbowe
 • Najem
 • Własność osobista:
 • Zmiana miejsca zamieszkania
 • Import samochodu
Kupno Domu w Irlandii

Z chwilą przeniesienia się do Irlandii można zdecydować się na kupno własnego domu lub apartamentu. W takim przypadku niektóre z poniższych punktów staną się interesujące dla podatnika. Jeśli podatnik weźmie pożyczkę na kupno swego domu, to może zostać zakwalifikowany do uzyskania ulgi podatkowej.

Ulgi Podatkowe uŹródła (Ulga Hipoteczna z tytułu Kredytu – Home Loan Interest Relief)

Ulga podatkowa jest dostępna na odsetki zapłacone od kredytu spożytkowanej na zakup głównego miejsca zamieszkania podatnika. Ta ulga podatkowa jest udzielana uźródła. Oznacza to,że element ulgi podatkowej w oprocentowaniu kredytu hipotecznego będzie “wbudowany” w miesięczną spłatę kredytu hipotecznego podatnika. Dlatego też nie zachodzi konieczność wnoszenia o tę ulgę podatkową w rocznym zeznaniu podatkowym ani kontaktowania się z Urzędem Skarbowym.

Ogólne roczne limity na tę ulgę są następujące:

Wyższe wartości limitów dla osób Kupujących Po Raz Pierwszy Dom i Mieszkanie mają odniesienie do tego roku podatkowego, w którym zaciągnięto kredyt hipoteczny plus dodatkowych sześć kolejnych lat podatkowych.

Jeśli podatnik dokonuje miesięcznych spłat kredytu hipotecznego i nie otrzymuje Ulgi Podatkowej uŹródła, to powinien skontaktować się z Wydziałem Ulg Podatkowych (TRS Section ), Wydział Głównego Poborcy Podatków, telefon 1890 46 36 26, który spowoduje uskutecznienie ulgi.

Opłaty Skarbowe

Jeśli podatnik kupuje dom z chwilą przybycia do Irlandii, może być zmuszony do uiszczenia Opłaty Skarbowej, która jest podatkiem wymierzanym od wartości (“ad valorem”) nieruchomości. Odnośnie dalszych informacji należy skontaktować się z Wydziałem Opłat Skarbowychpod numerem telefonu 1890 482 582.

Kliknąć tutaj w celu uzyskania wykazu Stawek Opłat Skarbowych dla Nieruchomości Mieszkalnych i Niemieszkalnych.

Najem Nieruchomości

Jeśli podatnik zdecyduje się na wynajem nieruchomości od gospodarza (landlorda), to może zostać zakwalifikowany do ulgi podatkowej za zapłacony czynsz. Szczegóły dotyczące maksymalnej ulgi dostępnej w roku 2006 są następujące:

Rok Podatkowy 2006

O ulgę można ubiegać się poprzez wypełnienie formularzapdfWynajem 1 .

Wynajem Pokoju

Począwszy od dnia 6 kwietnia 2001 r., w przypadku gdy pokój (pokoje) w głównym, prywatnym miejscu zamieszkania danej osoby jest wynajmowany jako pomieszczenie mieszkalne, wówczas roczny dochód z wynajmu brutto w kwocie 7.620€ jest zwolniony z podatku. Stosowne postanowienia odnoszące się do Podatku od Zysków Kapitałowych/ Opłat Skarbowych nie zmieniają się. Nie zmienia się również Ulga Podatkowa uŹródła na kredycie hipotecznym podatnika.

Odnośnie dalszych informacji patrz IT 70 Przewodnik Skarbowy do Dochodów z Wynajmu .

Własność Osobista
Przeniesienie miejsca zamieszkania (rezydencji) z kraju spoza Unii Europejskiej (UE) do Irlandii.

W jakich okolicznościach można uzyskać zwolnienie z opłat importowych w odniesieniu do własności osobistej?

Zwolnienie z opłat importowych (mianowicie opłaty celne i podatek VAT) możliwe jest w następujących przypadkach:

 • osoba zmieniająca miejsce zamieszkania musi posiadać miejsce normalnego zamieszkania poza Unią Europejską w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • własność osobista musi być w posiadaniu i użytkowaniu osoby zmieniającej miejsce zamieszkania przez okres co najmniej 6 miesięcy, przed zmianą miejsca zamieszkania i musi zostać zaimportowana w przeciągu 12 miesięcy od daty zmiany miejsca zamieszkania,
 • zaimportowane dobra zwolnione od opłat importowych na mocy postanowień o zmianie miejsca zamieszkania nie mogą być wynajmowane, wypożyczane, sprzedane, bądź w jakikolwiek inny sposób dysponowane przez osobę dokonującą zmiany miejsca zamieszkania przez okres 12 miesięcy od zaimportowania.

Podane powyżej szczegóły stanowią zarys okoliczności, w których osoba przybywająca z zagranicy w celu podjęcia stałego zamieszkania w Irlandii może uzyskać zwolnienie z podatku w odniesieniu do pojazdu samochodowego sprowadzonego z zagranicy i stanowiącego jej własność osobistą. Pojęcie Podatek obejmuje tu Podatek Rejestracyjny Pojazdu (Vehicle Registration Tax - VRT). Obejmuje on również opłaty importowe (to jest Opłatę Celną i VAT) w przypadku transferu spoza krajów Unii Europejskiej.

W celu zakwalifikowania się na ulgę spełnić należy kilka warunków odnośnie:

 • miejsca zamieszkania, zarówno tutaj, jak i zagranicą, oraz
 • pojazdu samochodowego, odnośnie którego wnosi się o ulgę.

Jakie są wymagania odnośnie pojazdu samochodowego?

Niżej wymienione wymagania odnoszą się do pojazdu samochodowego:

 • musi on być własnością osobistą podatnika,
 • musiał zostać nabyty z uiszczeniem wszystkich stosownych, lokalnie obowiązujących podatków. Od tych podatków nie ma zwolnień, ani jakiejkolwiek formy refundacji. (Istnieją w tej mierze pewne wyjątki. Odnoszą się one do dyplomatów i członków międzynarodowych organizacji uznanych przez Wydział Spraw Zagranicznych (Department of Foreign Affairs). Zarys szczegółów podano w odrębnej broszurze Informacyjnej dostępnej w dowolnym Urzędzie Rejestracji Pojazdów (Vehicle Registration Office - VRO).),
 • podatnik musi być w posiadaniu i faktycznie użytkować dany pojazd poza Irlandią przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przybyciem do Irlandii. W przypadku zwolnienia z opłat importowych, podatnik musi wykazać,że użytkował pojazd w swym poprzednim miejscu normalnego zamieszkania. Wszelkie posiadanie i wykorzystywanie pojazdu w Irlandii, nawet w tym czasie, w którym podatnik mieszkał za granicą, nie wlicza się do tego okresu,
 • podatnik musi sprowadzić pojazd do Irlandii w przeciągu 12 miesięcy od daty zmiany miejsca zamieszkania.

Odnośnie bliższych szczegółów patrz Broszura Informacyjna VRT3 .

Back to Top

ROZDZIAŁ 3 – Rezydencja Podatkowa

 • Rezydencja Podatkowa
 • Roszczenia Osób Nie Będących Rezydentami
 • Rok Przybycia
 • Rok Wyjazdu
 • Zwrot Podatku
 • Porozumienie o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania

W jaki sposób podatnik ma uzyskać informację, czy jest rezydentem w Irlandii w danym roku podatkowym?

Status zamieszkania dla celów podatkowych jest określony liczbą dni, które podatnik spędził w Irlandii w danym roku podatkowym. Podatnik będzie rezydentem w Irlandii w danym roku podatkowym, w którejkolwiek spośród następujących okoliczności:

 • Jeśli podatnik spędził183 dni, bądź więcej w Irlandii podczas roku podatkowego lub
 • Jeśli podatnik spędził280 dni, bądź więcej w okresie dwóch kolejnych lat podatkowych. W takich przypadkach podatnik będzie traktowany jako rezydent w drugim roku podatkowym. Przykładowo, jeśli podatnik spędził tutaj 140 dni w Roku 1 i 150 dni w Roku 2, to będzie rezydentem w Irlandii w Roku 2.

Jaki dochód będzie podlegał opodatkowaniu w Irlandii?

Podatnik będzie opodatkowany w oparciu o dochód uzyskany we wszystkich krajachświata, za dany rok podatkowy, w którym podatnik jest rezydentem, zwyczajowym rezydentem i osobą zamieszkałą (domicylem) w Irlandii dla celów podatkowych.

Co oznacza termin “Zwyczajowy Rezydent”?

Terminzwyczajowy rezydentw odróżnieniu odrezydenta, odnosi się do wzorca zachowań osoby fizycznej odnośnie sposobu zamieszkiwania na przestrzeni wielu lat. Jeśli podatnik przybywa do Irlandii po raz pierwszy i pozostaje rezydentem przez trzy kolejne lata podatkowe, wówczas podatnik stanie sięzwyczajowym rezydentemod początku czwartego roku podatkowego.

Co oznacza termin Domicyl?

TerminDomicyl należy do kategorii prawa ogólnego. Termin ten można szeroko interpretować jako oznaczający zamieszkiwanie w określonym kraju z intencją trwałego w nim zamieszkania. Każda osoba fizyczna nabywa prawodomicylu pochodzenia (domicile of origin) z chwilą urodzin.Domicyl pochodzenia pozostaje z daną osoba fizyczną aż do czasu nabycia nowegodomicylu wyboru(domicile of choice). Tym niemniej jednak, zanim nabędzie się prawo zrzeczenia siędomicylu pochodzenia, musi wystąpić jasna oznaka,że dana osoba fizyczna ma zdecydowaną intencję trwałego zamieszkania w innym kraju i porzuciła myśl o tym, by kiedykolwiek powrócić do zamieszkiwania w swym kraju urodzenia.

Przybywam do Irlandii w celu podjęcia czasowego zatrudnienia i nie chcę zostać rezydentem w rozumieniu irlandzkich przepisów podatkowych. W jaki sposób zostanę opodatkowany? Do otrzymania jakich kredytów podatkowych jestem upoważniony?

Proporcjonalny udział kredytów podatkowych jest dostępny dla irlandzkich obywateli nie będących rezydentami, jak i obywateli innych narodowości innego kraju członkowskiego UE oraz do rezydentów lub obywateli krajów, które zawarły z Irlandią umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Proporcjonalny udział kredytów podatkowych ustalany jest poprzez odniesienie dochodów podatnika za dany rokpodatkowy, które są podległe prawu irlandzkiemu do całkowitego dochodu ze wszystkichźródeł. Jednakowoż rezydenci innego kraju członkowskiego UE upoważnieni są do pełnych kwot osobistych kredytów podatkowych w odniesieniu do dowolnego roku podatkowego, w którym75% lub więcejichłącznego,światowego dochodu podlega opodatkowaniu w Irlandii.

Czy mój pobyt w Irlandii musi mieć charakter ciągły, abym został potraktowany jako rezydent w Irlandii za dany rok podatkowy?

Nie. Nie ma znaczenia, czy podatnik przybywa i wyjeżdża z Irlandii wielokrotnie w ciągu roku podatkowego, czy też przebywa tutaj w sposób ciągły. Podliczeniu podlegałączna ilość dni spędzonych przez podatnika w Irlandii, w dowolnym celu, w każdym roku.

Czy mogę wybrać opcję zostania rezydentem?

Tak. Gdy podatnik przybywa do Irlandii w danym roku i nie spędza tutaj wystarczającej liczby dni upoważniającej do zostania rezydentem, wówczas może – jeśli tego pragnie – wybrać opcję zostania rezydentem. Warunkiem dokonania takiego wyboru jest zapewnienie lokalnego Urzędu Skarbowego,że podatnik chce być tutaj rezydentem w następnym roku podatkowym.Podatnik powinien mieć na uwadze to,że z chwilą dokonania takiego wyboru nie ma już możliwości wycofania się z raz podjętej decyzji.

Jako rezydent podatnik podlegać będzie płatności podatków ze swychświatowych dochodów w Irlandii. Odnośnie bliższych szczegółów patrz Broszura Informacyjna Res. 1 Przybycie w celu zamieszkania w Irlandii.

Co się dzieje w roku przybycia do Irlandii?

Jeśli podatnik zostaje rezydentem w Irlandii w trakcie roku podatkowego i potrafi wykazać,że zamierza pozostać tutaj rezydentem w następnym roku podatkowym, wówczas podatnik nie będzie podlegać opodatkowaniu z zarobków pochodzących z zatrudnienia poza Irlandią a nabytych przed dniem przybycia.

Co się dzieje w roku wyjazdu z Irlandii?

Jeśli podatnik jest rezydentem w Irlandii w danym roku podatkowym i opuszcza ten kraj z zamiarem nie pozostawania rezydentem przez następny rok podatkowy, wówczas podatnik nie będzie podlegać opodatkowaniu z zarobków pochodzących z zatrudnienia uzyskanego poza Irlandią w tej części roku, która przypada po wyjeździe z Irlandii.

Jak przedstawia się sytuacja, gdy podatnik zostaje tutaj rezydentem, zaś jego współmałżonek(ka) nie?

Jeśli podatnik podejmuje tutaj zatrudnienie, staje się rezydentem w Irlandii, lecz jego współmałżonek(ka) nie jest tutaj rezydentem,

 • a) Współmałżonek(ka) nie-rezydenta nie posiadażadnego dochodu, i
 • b) Dochody współmałżonka pracującego w Irlandii stanowią jedyneźródło dochodu

Podatnikmożebyć w takiej sytuacji upoważniony do ubiegania się o Kredyt Podatkowy Dla Małżonków i zwiększoną stawkę. Każdy taki przypadek jest badany i rozstrzygany indywidualnie.

Czy mogę ubiegać się o Zwrot Podatku opuszczając kraj?

Opuszczając kraj podatnik powinien poinformować Urząd Skarbowy, gdyż w takiej sytuacji podatnik może być upoważniony do ubiegania się o zwrot podatku. Można to uczynić poprzez wypełnienie Formularza P50 i złożenie go do lokalnego Urzędu Skarbowego wraz z Formularzem P45 (części 2&3), który to formularz podatnik powinien otrzymać od swego pracodawcy.

Co to jest Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania?

Ponieważ niektóre typy dochodów mogą podlegać opodatkowaniu zarówno w kraju, skąd dochód pochodzi, jak i w kraju, w którym odbiorca danego dochodu jest rezydentem, Irlandia zawarła z innymi krajami szereg umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Ma to na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania w obu krajach, bądź przyznawania kredytów (podatkowych) w tych sytuacjach, w których podatek jest płacony w obu krajach.

W jaki sposób Umowa o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania zabezpiecza mój dochód przed podwójnym opodatkowaniem?

Jeśli dochód podatnika podlega opodatkowaniu w Irlandii oraz w kraju z którym Irlandia posiadaUmowę o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania, wówczas podwójne obłożenie podatkiem jest zabezpieczone poprzez:

 • zwolnienie dochodu z podatku w jednym z krajów, lub
 • przyznanie kredytu w jednym kraju za podatek zapłacony w drugim kraju od tego samego dochodu.

Co się stanie jeśli mój dochód pochodzi z kraju, z którym Irlandia nie zawarła Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania?

Podatnik zostanie obciążony od kwoty netto uzyskiwanego dochodu. Dochód netto stanowi kwotę otrzymaną przez podatnika po odliczeniu zagranicznego podatku. Kredyt za zapłacony zagraniczny podatek nie jest dostępny. Wykaz krajów, z którymi Irlandia zawarła Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania dostępny jest w Broszurze Informacyjnej Res. 1.

Czy jestem upoważniony do jakichkolwiek dodatkowych zwolnień/ ulg jako irlandzki rezydent pracujący za granicą?

Tak, za każdy rok podatkowy, w którym podatnik jest rezydentem w Irlandii, podatnik może być upoważniony do jednej spośród następujących dodatkowych ulg:

 • Trans-graniczna Ulga Pracownicza (Trans-Border Workers Relief),
 • Ulga z tytułu podróży morskich (Seafarer Allowance).
Trans-graniczna Ulga Pracownicza

Kto może się o nią ubiegać?

Osoba fizyczna, która jest rezydentem w Irlandii i codziennie/ co tydzień dojeżdża do miejsca swej pracy za granicę i która płaci podatek w tym innym kraju od dochodów wynikłych z tegoż zatrudnienia. Ulga ta efektywnie przenosi zarobki uzyskane z zagranicznego zatrudnienia z podległości pod irlandzki system podatkowy, tam gdzie zagraniczny podatek został zapłacony.

Odnośnie dalszych informacji patrz pdfBroszura Informacyjna Res 1.Wyjazd do pracy za granicę.

Ulga z tytułu podróży morskich

Jest to kwota, którą osoba fizyczna może odliczyć od swych dochodów uzyskanych w związku z podróżą morską podczas obliczania swych dochodów podlegających opodatkowaniu.

Back to Top

ROZDZIAŁ 4 – Pakiety Wynagrodzeń

 • Pakiety Wynagrodzeń
 • Dochody Podlegające Opodatkowaniu
 • Podlegające OpodatkowaniuŚwiadczenia Dodatkowe – Samochód służbowy, Kredyty Preferencyjne itp.
 • Opcje Na Akcje
 • Odprawy
 • Zwrot Kosztów Eksploatacji Pojazdu
 • Zwrot Kosztów Utrzymania
 • Koszty Przeprowadzki i Przeniesienia

Pensja i DodatkoweŚwiadczenia

Z czego jest opodatkowywany pracownik?

Pracownik jest opodatkowywany ze swych pensji, opłat, płac, prowizji, bonusów itp., jak też ze wszelkich dodatkowychświadczeń wynikających ze stosunku zatrudnienia. Innymi słowy, płatność w formie gotówki i niegotówkoweświadczenia dodatkowe, które zapewnia pracodawca podlegają opodatkowaniu.

Co to są Podlegające OpodatkowaniuŚwiadczenia Dodatkowe ?

Świadczenia Dodatkowe (Benefits-in-kind) (np. prywatne użytkowanie samochodu firmowego, bezpłatne lub subsydiowane mieszkanie i preferencyjne pożyczki) otrzymywane od pracodawcy przez pracownika, którego całkowite wynagrodzenie (włączając w to dodatkoweświadczenia w naturze) wynosi €1.905 lub więcej w danym roku podatkowym, podlegają opodatkowaniu. Tam gdzie pracownik otrzymujący takie dodatkoweświadczenia jest dyrektorem danej firmy, dodatkoweświadczenia są opodatkowywane niezależnie od poziomu wynagrodzenia. Podległość podatkowa odnosi się również do dodatkowychświadczeń zapewnianych przez pracodawcę na rzecz członka/ członków rodziny pracownika lub gospodarstwa domowego.

W jaki sposób płacony jest podatek?

Przepisy systemów PAYE i PRSI są stosowane przez pracodawcę wedle najlepszej oceny, którą można rozsądnie przeprowadzić odnośnie kwoty dochodu niewymiernego lub podlegających opodatkowaniu dodatkowychświadczeń, które podlegają podatkowi dochodowemu w odniesieniu do dodatkowychświadczeń zapewnianych pracownikowi. Począwszy od 1 stycznia 2004 r., PAYE, PRSI i Ubezpieczenie Zdrowotne muszą być obsługiwane przez pracodawców, w odniesieniu do podlegającej opodatkowaniu wartości większości dodatkowychświadczeń w naturze i innych niegotówkowych dodatkowychświadczeńświadczonych przez nich na rzecz ich pracowników.

Odnośnie bliższych informacji patrz Przewodnik dla Pracodawców do obsługi PAYE i PRSI dla określonychdodatkowychświadczeń.

Opcje Na Akcje i inne Programy Udziałowe

Co to są Opcje Na Akcje?

Opcje Na Akcje powstają wówczas, gdy pracownikom lub dyrektorom oferuje się udziały poprzez ich pracodawców lub przyzna opcję nabycia udziałów, po preferencyjnej cenie, w firmach ich pracodawców. Nabycie udziałów firmy przez pracowników lub dyrektorów po preferowanej cenie jestświadczeniemubocznym z tytułu zajmowanego stanowiska lub zatrudnienia i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W określonych sytuacjach zaistnieć też może Podatek od Zysków Kapitałowych.

Krótki Przegląd Głównych Programów Udziałowych

 • 1.Program opcjina akcje
 • 2. Program gwarantowanych udziałów w zyskach
 • 3. Program zakupu udziałów przez pracowników
 • 4. Fundusz własności udziałów pracowniczych
 • 5. Oszczędnościowe programy opcji na akcje

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w pdfBroszurze Informacyjnej IT 62 Przewodnik po Schematach Udziału w Zyskach (PDF, 348KB) .

Odprawy Związane ze Zwolnieniami/ Przejściem na Emeryturę

Gotówkowe odprawy z tytułu zwolnienia lub przejścia na emeryturę zostały zakwalifikowane do specjalnej procedury podatkowej - mogą one zostać zwolnione z podatku lub też mogą zostać zakwalifikowane do pewnych ulg podatkowych. Odprawa zapłacona na mocy warunków kontraktu o zatrudnieniu podlega opodatkowaniu w całości i nie kwalifikuje się pod ulgi, bądź zwolnienia.

Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w Broszurze Informacyjnej IT 21 Płatności Ryczałtowe zTytułu Zwolnienia/ Przejścia na Emeryturę .

Zwrot Kosztów Eksploatacji Pojazdu

Płatności zrealizowane przez pracodawcę, które nie są niczym więcej niż zwrotem dopuszczalnych kosztów faktycznie poniesionych przez pracownika, w pewnych okolicznościach mogą być wolne od podatku. Wydatki pracowników kwalifikują do odliczenia sobie przez nich tylko tych wydatków, które ponieśli “w pełni, wyłącznie i w sposób konieczny” podczas wykonywania obowiązków związanych z zatrudnieniem. Wydatki, które zostały poniesione przez pracowników podczas podróży do i z miejsca ich zatrudnienia, nie są ujęte w limicie wydatków w celach podatkowych i wszelki zwrot poniesionych kosztów musi być traktowany jako płaca. Wszędzie tam, gdzie dopuszczalne wydatki pracownika są zwracane przez pracodawcę w formie zwolnionej od podatku, tam też kwestia roszczeń o podatek dochodowy wnoszona przez pracownika za te wydatki naturalnie w ogóle nie powstaje. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w Broszurze Informacyjnej IT 51 Wydatki na Samochód Pracownika.

Zwrot Kosztów Utrzymania

Płatności zrealizowane przez pracodawcę, które nie są niczym innym niż zwrotem pracownikowi dopuszczalnych kosztów na zapewnienieśrodków utrzymania, a które zostały faktycznie poniesione przez pracownika, mogą być wolne od podatku w pewnych okolicznościach. Wydatki takie musza być poniesione “w pełni, wyłącznie i w sposób konieczny” podczas wykonywania obowiązków związanych z zatrudnieniem. Bardziej szczegółowe informacje dostępne są w Broszurze Informacyjnej IT 54 Wydatki naŚrodkiUtrzymania Pracowników(Diety delegacyjne).

Koszty Przeprowadzki i Przeniesienia

Co oznacza pojęcie obróbka podatkowa wydatków poniesionych na wyprowadzkę i przemieszczanie się?

Płatność lub zwrot kosztów określonych wydatków związanych z przeprowadzką/ przeniesieniem, poniesionych przez pracownika podczas wprowadzania się do nowego domu w związku z podjęciem zatrudnienia, może zostać zwolniona od podatku przez pracodawcę. Pracodawca musi zagwarantować spełnienie następujących warunków.

 • Zwrot kosztów pracownikowi lub uiszczenie płatności bezpośrednio przez pracodawcę musi mieć bezpośrednie odniesienie do faktycznie poniesionych kosztów przeprowadzki/ przeniesienia,
 • Wydatki te muszą być rozsądne co do kwoty,
 • Płatność wydatków musi być odpowiednio kontrolowana,
 • Zmiana miejsca zamieszkania jest niezbędnym warunkiem w tych okolicznościach.

Przykładowymi wydatkami objętych Wydatkami, które mogą być zwrócone w formie wolnej od podatku, są wydatki poniesione bezpośrednio jako rezultat zmiany miejsca zamieszkania i obejmują takie pozycje jak:

 • Opłaty aukcjonera i adwokata oraz opłaty skarbowe związane ze zmianą domu,
 • Opłaty za składowanie,
 • Koszty związane z podróżami podczas przeprowadzki.

Pominąwszy tymczasowe diety delegacyjne, wszystkie płatności muszą być przypisane pokwitowanymi wydatkami. Kwoty zwrócone, bądź poniesione przez pracodawcę nie mogą przekraczać faktycznie poniesionych wydatków. Wszelki zwrot kosztów kapitałowych nabycia lub budowy domu lub dowolnego typu odsetki od kredytów pomostowych lub pożyczek w celu sfinansowania takich wydatków podlegać będą opodatkowaniu. W rezultacie, płatność wolna od podatku jest ograniczona do zwrotu faktycznie poniesionych wydatków natury skarbowej poniesionych w czasie przeprowadzki.

Back to Top

ROZDZIAŁ 5 – Krótki Przegląd Podatków Płatnych w Irlandii

 • Podatek od Nabycia Kapitału
 • Podatek od Zysków Kapitałowych
 • Podatek od Oprocentowania
 • Podatek od Dywidend
 • Podatek Dochodowy
 • Podatek od Usług Państwowych
 • Podatki Kontraktowe
 • Opłaty Skarbowe
 • Podatek od Wartości Dodanej (VAT)
 • Podatek od Rejestracji Pojazdu

Podatek od Nabycia Kapitału

Podatek od Nabycia Kapitału obejmuje podatek od podarunków, podatek od własności odziedziczonej (przejmowanej) po zmarłym, podatek powierniczy (trust tax) i podatek spadkowy (probate tax). Dziedziczenie jest darmową korzyścią przejmowaną po zmarłej osobie, natomiast podarunek jest darmową korzyścią przejętą od osobyżyjącej.

Podatek od Zysków Kapitałowych

Podatek pobierany od zysków powstałych z dysponowania aktywami.

Podatek Od Przedsiębiorstw

Podatek płatny przez spółki posiadające osobowość prawną rezydujące w Irlandii oraz od zysków firm nie rezydujących - w tej mierze, w jakiej zyski takie dają się przypisać irlandzkim oddziałom lub agencjom.

Podatek od Oprocentowania (DIRT)

DIRT jest podatkiem retencyjnym potrącanym uźródła przez banki, towarzystwa budowlane itp. od wypłaconego oprocentowania lub oprocentowania przelanego na wkłady rezydentów w Irlandii.

Podatek od Dywidend

Podatek ten jest pobierany od wypłaconych dywidend i innych dystrybucji zrealizowanych przez firmy rezydujące w Irlandii.

Podatek Dochodowy

Płatny przez osoby fizyczne, spółki jawne i inne spółki nie posiadające osobowości prawnej.

Podatek od Usług Państwowych (PSWT)

Podatek ten jest pobierany uźródła z płatności za “profesjonalne usługi” wykonane na rzecz osób fizycznych i firm przez Wydziały Rządowe, Lokalne Władze, Zarząd Służby Zdrowia, Organy Państwowe itp.

Podatki Kontraktowe

Wykonawcy zaangażowani w branży budowlanej, przemysłu leśnego i przetwórstwa mięsnego muszą potrącać Podatki Kontraktowe (RCT) od płatności wykonanych na rzecz podwykonawców. Podatek musi być pobierany przy zastosowaniu stawki 35% od takich płatności i odprowadzony do Urzędu Skarbowego, chybaże podwykonawca posiada certyfikat (C2), który upoważnia go do wypłaty płatności bez potrącania tego podatku.

Opłaty Skarbowe

Zobowiązania płatne na prawnych i handlowych dokumentach, niektórych transakcjach firm kapitałowych oraz zobowiązania i podatki płatne w odniesieniu do deklaracji, takich jak karty kredytowe, karty płatnicze, karty gotówkowe i podatki nakładane na pewne składki ubezpieczeniowe i określone wyciągi.

Podatek od Wartości Dodanej (VAT)

Podatek od Wartości Dodanej (VAT) jest ogólnym podatkiem od sprzedaży i ma zastosowanie w odniesieniu do dostaw towarów i usług podlegających opodatkowaniu.

Podatek od Rejestracji Pojazdu

Podatek od Rejestracji Samochodu (VRT) jest podatkiem nakładanym podczas rejestracji pojazdu w Irlandii.

ZAŁĄCZNIK 1 – Przykładowy Wykaz Kredytów Podatkowych za Rok 2006

Rodzic Samotnie Wychowujący Dzieci

O kredyt podatkowy dla rodzica samotnie wychowującego dzieci ubiegać się może osoba fizyczna, która jest kawalerem/ panną, wdowcem/ wdową, osobą porzuconą lub pozostającą w separacji, która ma jedno lub więcej dzieci na utrzymaniu, które mieszkają z nim/nią przez cały, bądź część roku, za który wnosi się o kredyt.

Podatnik nie kwalifikuje się do Kredytu Podatkowego dla Rodzica Samotnie Wychowującego Dzieci, jeśli:

Podatnik został już zakwalifikowany do kredytu podatkowego dla małżonków lub jeśliżyje z inną osobą jak mąż zżoną.

Kredyt Podatkowy dla Owdowiałego Rodzica

Kredyt dla Opiekuna Domowego

O Kredyt dla Opiekuna Domowego może ubiegać się para małżeńska w sytuacji gdy jeden ze współmałżonków (“Opiekun Domowy”) opiekuje się jedną, bądź kilkoma podległymi osobami. Jeśli Opiekun Domowy posiada pewne dochody na podstawie swych osobistych uprawnień to nadal może ubiegać się o kredyt podatkowy. Należny jest jedynie jeden kredyt podatkowy, niezależnie od liczby osób pozostających pod opieką. Obowiązują określone warunki. Odnośnie dalszych informacji patrz pdfBroszura Informacyjna IT 66 (PDF, 186KB) .

Kredyt Podatkowy PAYE

O Kredyt Podatkowy PAYE mogą ubiegać się pracownicy pozostający w stosunku zatrudnienia. Jedynie jeden kredyt należy się parze małżeńskiej w sytuacji, gdy tylko jeden ze współmałżonków jest zatrudniony.

Kredyt Podatkowy Dla Osób Powyżej 65 RokuŻycia

Ulga ze względu na wiek - jest dostępna wtedy, gdy Podatnik, bądź jego współmałżonek osiąga lub przekracza wiek 65 lat w danym roku podatkowym. Podatnik powinien powiadomić swój Urząd Skarbowy kiedy osiąga tenże wiek.

Kredyt Podatkowy dla Osób Niewidomych

Jeśli Podatnik lub jego współmałżonka utracą wzrok w dowolnym czasie podczas roku podatkowego, wówczas Podatnik może ubiegać się o kredyt podatkowy dla osób niewidomych. Jeśli zaś obydwoje małżonkowie są niewidomi, to każdy z osobna kwalifikuje się do tego kredytu. Odnośnie bliższych szczegółów patrz Broszura Informacyjna IT 35.

Kredyt Podatkowy dla Dzieci Pozbawionych Zdolności Prawnej

Kto może ubiegać się o Kredyt Podatkowy na Dziecko Pozbawione Zdolności Prawnej?

O ten kredyt podatkowy może ubiegać się rodzic/ opiekun dziecka, które jest trwale niepełnosprawne, fizycznie, bądź umysłowo i nie może zapewnić sobie samodzielności oraz

 • Nabyła stan niepełnosprawności przed osiągnięciem 21 rokużycia, lub
 • Stała się trwale niepełnosprawna po osiągnięciu 21 rokużycia, lecz stało się to podczas pobierania nauki w pełnym wymiarze czasu lub podczas szkolenia w nauce rzemiosła/ zawodu trwającego co najmniej dwa lata.

Wtedy, gdy trwale niepełnosprawne jest więcej niż jedno dziecko, wówczas o kredyt podatkowy można ubiegać dla każdego z nich oddzielnie. Odnośnie dalszych informacji patrz Broszura Informacyjna IT 18.

Kredyt na Osoby Spokrewnione Będące na Utrzymaniu

Podatnik może ubiegać się o Kredyt Podatkowy na Osoby Spokrewnione Będące na Utrzymaniu, o ile Podatnik utrzymuje na swój własny koszt:

 • Krewnego, włączając w to krewnych współmałżonka, który nie jest w stanie, ze względu na podeszły wiek lub niedołęstwo, zapewnić sobie samodzielnego utrzymania,
 • Owdowiałego ojca/ matkę, swojego lub współmałżonka, niezależnie od stanu ich zdrowia,
 • Syna lub córkę, którzy zamieszkują wraz z Podatnikiem i na których opiekę Podatnik jest zmuszony zdać się ze względu na podeszły wiek lub niedołęstwo.

Odnośnie dalszych informacji patrz pdfBroszura Informacyjna IT 46 (PDF, 53KB).

Wydatki Związane z Zatrudnieniem

W niektórych kategoriach zatrudnienia zastosowanie mają wydatki Związane z Zatrudnieniem (Flat Rate Expenses). A oto kilka przykładów kwot należnych na wydatki.

Uwaga: Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich zawodów. Jej celem jest podanie Podatnikom przykładów należnych wydatków w określonych kategoriach zatrudnienia.

Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić,że informacje podane w niniejszym Poradniku były dokładne, Poradnik ten nie jest wiążącym dokumentem prawnym. Nie przyjmuje się jakiejkolwiek odpowiedzialności za dowolnego typu zobowiązania, bądź doznane straty będące konsekwencją polegania na jakimkolwiek zagadnieniu opublikowanym w niniejszym Poradniku.

ZAŁĄCZNIK 2 – Wykaz Urzędów Skarbowych i innych Przydatnych Adresów.

Operacje Urzędów Skarbowych i Celnych są zasadniczo rozbudowane wokół wyraźnie zdefiniowanych Regionów, z których każdy obejmuje hrabstwo lub hrabstwa. Z kolei każdy z Rejonów składa się z szeregu Okręgów Skarbowych.

Lokalizator Kontaktu (Contact Locator) wspomoże Podatnika w odszukaniu szczegółów kontaktowych (adres pocztowy, numery telefonu i faksu, adres e-mailowy) charakterystycznych dla Rejonu Podatnika. Wystarczy po prostu podać swój numer PPS.

Klienci systemu PAYE załatwiają wszystkie swe sprawy podatkowe i celne w Dystrykcie, w którym mieszkają. Proszę kliknąć tutaj w celu znalezienia odniesienia do map w celu identyfikacji swego lokalnego telefonu zaczynającego się od 1890, lub alternatywnie wejść na stronę Szczegóły Kontaktu .

(Adobe Acrobat Reader PDFExternal link)

Back to Top


Print this page