Scéim Tabhartais Charthanúla

Cén chaoi a gcuireann carthanas isteach ar Scéim na dTabhartas Carthanúil?

Chun iarratas a dhéanamh ar an scéim, nó chun an t-údarú a athnuachan, ba chóir an Fhoirm um Údarú CHY a chomhlánú.

Ba chóir an fhoirm seo a sheoladh chuig Rannóg na gCarthanas  sna Coimisinéirí Ioncaim trí M’Fhiosruithe ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Ní mór freisin é seo a leanas a sheoladh:

  • do chuid cuntas airgeadais is deireanaí lena n-airítear briseadh síos ar ioncam agus caiteachas
  • an tuarascáil bhliantúil is deireanaí, nó sonraí faoi na gníomhaíochtaí is déanaí a chuir an carthanas i gcrích
  • sonraí faoi aon athruithe don ionstraim faoina rialaítear an comhlacht.

Ba chóir do chuid cuntas airgeadais is deireanaí a bheith sínithe ag an mbeirt iontaobhaí más lú an t-ioncam bliantúil ná €100,000.

Ba chóir do chuid cuntas airgeadais is deireanaí a bheith iniúchta agus sínithe ag an iniúchóir más mó an t-ioncam bliantúil ná €100,000.

Más carthanas neamhchorpraithe atá ann, ní mór ainmneacha, seoltaí agus uimhreacha PSP na n-oifigeach reatha a chur ar fáil.

Má tá tú ag cur isteach ar an scéim den chéad uair, ní mór foirm Clárú Cánach STC a chomhlánú agus a sheoladh trí M’Fhiosruithe in ROS.

Beidh gach údarú a eisítear faoin scéim bailí ar feadh tréimhse suas le cúig bliana.

Ar aghaidh: Céard is tabhartas cáilitheach ann?