Scéim Tabhartais Charthanúla

Céard is carthanas incháilithe nó comhlacht ceadaithe ann?

Carthanas

Le bheith mar charthanas carthanúil don scéim seo, ní mór duit údarú i scríbhinn a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim. Tabharfaidh Rannóg na gCarthanas údarú do do charthanas:

  • má cruthaíodh é chun críocha carthanúla amháin
  • mura n-úsáideann tú d’ioncam ach amháin don phríomhchuspóir carthanúil
  • má tá díolúine cánach carthanais agat ( Uimhir CHY) nó fógra um chinneadh (Uimhir DCHY) le dhá bhliain anuas ar a laghad.

Féadtar liosta comhlachtaí a bhfuil díolúine cánach carthanais acu a fháil in ár Rannán Clárúcháin.

Comhlacht ceadaithe

Faoin scéim seo, folaíonn comhlachtaí ceadaithe:

  • institiúidí bunleibhéal, iar-bhunleibhéil agus tríú leibhéal a bhfuil cláir acu atá ceadaithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna
  • institiúidí a sholáthraíonn cúrsaí atá deimhnithe ag Dearbhú Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (DCCÉ)
  • institiúidí atá ceadaithe ag an Aire Airgeadais le haghaidh Oideachais sna hEalaíona
  • eagraíochtaí a chuireann cearta daonna chun cinn mar atá sonraithe faoi Alt 209 den Acht Comhdhlúite Cánach, 1997.

Ar aghaidh: Cén chaoi a gcuireann carthanas isteach ar Scéim na dTabhartas Carthanúil?