Liosta na mainnitheoirí cánach foilsithe ag na Coimisinéirí Ioncaim

D’fhoilsigh na Coimisinéirí Ioncaim inniu (04/12/2018) Liosta na Mainnitheoirí Cánach i dtaca leis an tréimhse 1 Iúil 2018 go 30 Meán Fómhair 2018. Foilsítear an liosta seo in Iris Oifigiúil in dhá chuid.

 • Cuid 1 daoine a bhfuil sé cinntithe ag Cúirt ina leith pionós a ghearradh i dtaca le socraíocht, nó a bhfuil fíneáil, príosúnacht nó pionós eile gearrtha ag Cúirt i dtaca le coir chánach nó coir dhleachta.
 • Cuid 2 daoine a bhfuil tairiscint socraíochta glactha ag na Coimisinéirí Ioncaim ina leith seachas imeachtaí cúirte a thionscnamh, nó nuair a rinneadh íocaíocht iomlán i leith socraíochta. Léirítear ar an liosta seo suim na socraíochtaí a bhí fágtha gan íoc ag deireadh na tréimhse (30 Meán Fómhair 2018). Tá suimeanna gan íoc faoi réir ghnáthnósanna imeachta na gCoimisinéirí Ioncaim um bailiú fiachais agus forfheidhmiú.

Cuid 1: Cinntí Cúirte

 • Cinneadh Cúirte ar Phionós: Faoi réir critéir áirithe, i dtaca le cásanna socraíochta nuairnach n-aontaíonn duine a bheith faoi dhliteanas pionóis, nó nuair a loiceann siad pionós comhaontaithe a íoc,is í an Chúirt a chineann an pionós. Foilsítear sonraínuair is mó an pionós arna chinneadh ag an gCúirt ná 15% den cháin iomlán agus nuair is mó ná €35,000 é iomlán na cánach, an úis agus an phionóis agus gan nochtadh cáilitheach a bheith déanta:
  • 2 cheann de chásanna den chineál seo á bhfoilsiú agus is é €20,051.69 iomlán na bpionós arna ngearradh ag Cúirt.
  • Fíneáil, príosúnacht nó pionós eile arna ghearradh ag Cúirt: Foilsítear sonraí nuair a ghearrtar fíneáil nó pionós eile Cúirte i dtaca le coireanna cánach nó dleachta. I measc na bpionós eile Cúirte seo féadfaidh sé go ngearrfaí príosúnacht, pianbhreitheanna ar fionraí nó pianbhreitheanna ar fionraí go páirteach, seirbhís pobail in ionad príosúnachta, agus orduithe dúnta.
   • 148 cás den chineál seo á fhoilsiú agus is é €380,703 iomlán na bpionós arna ngearradh ag Cúirt. I measc na gcásanna seo tá:
    • 83 cás inar loiceadh tuairisceán cánach a thíolacadh, inar tugadh tuairisceán cánach mícheart nó inar tugadh ráiteas ar chúrsaí mícheart. Gearradh fíneálacha Cúirte suas le €15,000 agus pianbhreith choimeádta 16 mhí;
    • 28 cás inar baineadh mí-úsáid as ola mianraí marcáilte, ar gearradh fíneálacha Cúirte idir €5,000 agus €2,500 ina leith;
    • 36 cás de choireanna máil agus coireanna ceadúnaithe lena n-áirítear táirgí tobac a smuigleáil, díolachán neamhdhleathach toitíní, loiceadh ceadúnas licéir reatha a choinneáil, agus seilbh ar alcól nár gearradh cáin air a choinneáil lena dhíol agus seilbh ar fheithicil neamhchláraithe. Gearradh fíneálacha Cúirte suas le €3,500 ;
    • 1 chás inar cuireadh bac ar Oifigeach de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, ar gearradh fíneáil chúirte €2,500 ina thaobh;

Cuid 2: Socraíochtaí

Foilsítear socraíochtaí nuair nach mbaintear leas as an réimse forleathan roghanna d’fhonn nochtadh saorálach a dhéanamh agus nuair a eascraíonn an loiceadh as iompar míchúramach nó as iompar d’aon ghnó:

 • 65 cás á fhoilsiú inniu agus is é €12,950,935.75 iomlán na suimeanna socraíochta sna cásanna seo; 
 • Bhain 25 cás le suimeanna os cionn €100,000
  • agus bhí 5 cinn díobh níos mó ná €500,000;
  • agus bhí 2 cheann díobh níos mó ná €1m;
 • Bhain 18 díobh le cásanna nár íocadh an tsocraíocht ina hiomláine faoi 30 Meán Fómhair 2018; 
 • Bhí suim €3,404,274.29 gan íoc faoi 30 Meán Fómhair 2018. Is le tréine gnímh a théann na Coimisinéirí Ioncaim i mbun socraíochtaí gan íoc a bhailiú agus a fheidhmiú. I roinnt cásanna, ní bhíonn sé indéanta an tsuim iomlán gan íoc a bhailiú nó a aisghabháil (leachtú cuideachta, mar shampla).

Toradh na gCoimisinéirí Ioncaim ar Chomhlíontacht

Níl sna socraíochtaí foilsithe seo ach sciar d’iniúchtaí agus d’imscrúduithe uile na gCoimisinéirí Ioncaim. 

Sa tréimhse 3 mhí go 30 Meán Fómhair, rinneadh socraíochtaí i dtaca le 1,152 cinn d’iniúchtaí agus d’imscrúduithe de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, chomh maith le 23,207 cinn d’Idirghabhálacha Bainistíochta Riosca (Gnéfhiosruithe & Agallaimh Phróifíle), a raibh toradh €164.84 milliún i gcáin, ús agus pionóis orthu.

Liosta na Mainnitheoirí Cánach

 [CRÍOCH 04/12/2018]