Deireadh na bliana cánach

 1. Léargas ginearálta
 2. Figiúirí pá ag deireadh na bliana (2018 agus blianta roimhe sin)
 3. Tuairisceáin deireadh bliana (do 2018 agus blianta roimhe sin)

Tuairisceáin deireadh bliana (do 2018 agus blianta roimhe sin)

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019. Le heolas a fháil ar do riachtanais reatha, féach ar Dualgais fostóra ó 1 Eanáir 2019.

Ní mór tuairisceán deireadh bliana a dhéanamh le haghaidh gach duine a bhí fostaithe ag tréimhse ar bith le linn na bliana, 2018 san áireamh. Ní mór tuairisceáin deireadh bliana a thíolacadh, fiú amháin murar asbhaineadh aon cháin ná Muirear Sóisialta Uilíoch (MSU) ó fhostaí.

Má tá tú cláraithe le Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), féadtar do thuairisceán P35 a thíolacadh go leictreonach. Mura bhfuil tú cláraithe le haghaidh ROS, féadtar tíolacadh a dhéanamh ar fhoirmeacha páipéir.

Foirm P35

Is é seo do dhearbhú agus deimhniú bliantúil maidir leis an méid seo:

Foirm P35L 

Is í seo an fhoirm ar a ndéantar taifead na sonraí seo a leanas:

 • Cáin Ioncaim
 • ÁSPC
 • MSU
 • CMÁ.

P35L/T

Is í seo an fhoirm le haghaidh aon fhostaithe nach bhfuil Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) agus déantar taifead ar na sonraí seo a leanas uirthi:

 • Cáin Ioncaim
 • ÁSPC
 • MSU.

Foirm P35LF

Is í seo an fhoirm a úsáidtear chun sochair incháinithe a thaifeadadh.  

Spriocdháta chun do P35 a thíolacadh

An spriocdháta chun do thuairisceán P35 a thíolacadh ná 23 Feabhra má dhéanann tú tíolacadh ar líne le ROS. Má dhéanann tú tíolacadh le tuairisceán páipéir, an spriocdháta ná 15 Feabhra.

Tá teimpléad don Fhoirm P60 ar fáil ar ROS ar líne agus ar an bhfeidhmchlár as líne ROS, agus trí sholáthraithe bogearraí párolla. Féadtar Foirmeacha P60 a phriontáil (agus cóipeanna i ndúblach) ar do chuid stáiseanóireachta báine féin leis an teimpléad seo.

Níor chóir foirm P60 a thabhairt d’fhostaí nach raibh fostaithe ar 31 Nollaig.

Má bhí fostaí fostaithe agus má scoireadh an fhostaíocht sin ar 31 Nollaig, ní mór an dá cheann díobh seo a thabhairt don fhostaí:

 • Foirm P45
 • Foirm P60.

Fostaithe a bhfuil tréimhsí iomadúla oibre acu in aon bhliain amháin

Féadfaidh sé go riabh fostaí ag obair duit ag tréimhsí iomadúla le linn na bliana cánach. Tá na hiontrálacha pá agus cánach a theastaíonn ar an P60 éagsúil ó na hiontrálacha a theastaíonn ar an P35L. Is iad seo na difríochtaí:

 • P60 — Cuid (A) PÁ Ceist 3, iarrtar an figiúr uait ‘Pá i leith na tréimhse fostaíochta seo’. Is é seo an pá don tréimhse is déanaí fostaíochta amháin.
 • P35L — is éard atá sna figiúirí ná na figiúirí pá agus cánach tugtha le chéile le haghaidh gach tréimhse fostaíochta sa bhliain sin.

Agus an Nua-Aoisiú ÍMAT á thabhairt isteach ó 2019 ar aghaidh, ní theastaíonn an próiseas deireadh bliana seo a thuilleadh.