Do thuairisceán cánach bronntanais nó oidhreachta a chomhlánú (IT38)

Cén chaoi le tíolacadh?

Bain úsáid as moChúrsaí nó Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun do thuairisceán IT38 a thíolacadh. Ríomhfaidh an dá cheann díobh an cháin duit bunaithe ar an bhfaisnéis a thugann tú.

Féadtar chomh maith leagan simplithe a thíolacadh, is é sin an IT38S, ar líne nó tríd an bpost. Ní fhéadtar an IT38S a úsáid ach amháin sna cásanna seo:

 • mura bhfuil faoisimh, díolúintí nó creidmheasanna á n-éileamh agat, seachas an Díolúine i leith Bronntanais Bheaga
 • mura bhfuil coinníollacha nó srianta ag baint leis an sochar a fuair tú
 • más ó dhuine a fuarthas an mhaoin agus nach cuid de shochar níos mó atá sí.

I roinnt cásanna, má ainmnítear thú mar dhuine a fuair bronntanas nó oidhreacht, féadtar fógra a fháil ó na Coimisinéirí Ioncaim. Cuirfidh sé seo do chuid dualgais íoca agus tíolactha in iúl duit.

Murar gá duit tuairisceán IT38 a thíolacadh ag an am sin, ní mór duit na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar an eolas i scríbhinn nó trí M’Fhiosruithe maidir leis an gcúis.

Féadfar an tuairisceán IT38 a thíolacadh agus an cháin a íoc roimh an spriocdháta chun formhuirear nó táillí úis a sheachaint.

Cén t-eolas a theastóidh uait?

Chun IT38 nó IT38S a thíolacadh ar líne, beidh an méid seo a leanas ag teastáil uait:

 • ainm, seoladh agus Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) an diúscróra agus an tairbhí
 • an gaol idir an diúscróir agus an tairbhí
 • sonraí ar an mbronntanas nó ar an oidhreacht
 • sonraí maidir le bronntanais nó oidhreachtaí roimhe a fuarthas ar an 5 Nollaig 1991 nó dá éis
 • na dátaí cuí uile.

Tíolacadh a dhéanamh trí moChúrsaí

Nuair atá tú cláraithe, sínigh isteach ar moChúrsaí agus déan an méid seo a leanas: 

 • Téigh chuig ‘Bronntanais & Oidhreachtaí’.
 • Roghnaigh ‘Tuairisceán IT38 CFC a Thíolacadh’. 
  • Roghnaigh an tréimhse tíolactha cheart
  • Líon isteach an fhaisnéis chuí
  • Tíolaic an IT38 agus íoc an cháin ar líne.

Tíolacadh a dhéanamh trí ROS

Nuair atá tú cláraithe, sínigh isteach ar do chuntas ROS agus déan an méid seo a leanas:

 • Roghnaigh Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) ó na cánacha ar an liosta.
  • Roghnaigh an tréimhse tíolactha cheart.
  • Líon isteach an fhaisnéis chuí.
  • Tíolaic an IT38 agus íoc an cháin ar líne.

Féadtar leagan as líne den IT38 a íoslódáil freisin. Nuair a bheidh an fhoirm seo comhlánaithe agat, féadtar é a uaslódáil agus aon cáin atá dlite a íoc.

Tabhair do d’aire

Mura bhfuil tú in ann clárú le haghaidh moChúrsaí nó ROS, déan teagmhail le Deasc Chabhrach Clárúcháin moChúrsaí nó le Deasc Chabhrach Theicniúil ROS.

Foirm páipéir a thíolacadh

Má tá tú ag tíolacadh IT38S páipéir, ní mór duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • an cháin a ríomh
 • an fhoirm chomhlánaithe a shíniú
 • í a sheoladh ar ais agus íocaíocht in éineacht léi chuig an Ard-Bhailitheoir.

Comhlánaigh gach cuid den fhoirm ina hiomláine agus tabhair an fhaisnéis uile a iarrtar.

Ar aghaidh: Léirithe amhrais