Cáin Ghnóthachan Caipitiúil (CGC) ar dhíol, bronnadh nó malartú sócmhainne

Faoisimh CGC: Diúscairt gnó nó feirme

Diúscairt gnó nó feirme seachas chuig do leanbh (Faoiseamh Scoir)

Má tá tú 55 nó níos sine, féadfaidh sé go mbeidh tú in ann faoiseamh CGC a éileamh nuair atá tú ag diúscairt aon chuid de do shócmhainní gnó nó feirmeoireachta. Cé go dtugtar Faoiseamh Scoir air seo, ní gá duit scor den ghnó nó meoireacht chun cáiliú.

Tá cúinsí áirithe ann inar féidir leat cáiliú don fhaoiseamh seo sula mbeidh tú 55. Is iad seo a leanas na cúinsí atá i gceist:

  • níl tú in ann leanúint ar aghaidh ag feirmeoireacht de bharr drochshláinte
  • sroicheann tú 55 bliana d’aois laistigh de 12 mhí ón diúscairt.

I gcás diúscairtí déanta suas go dtí 31 Nollaig 2013, agus an dáta sin san áireamh, féadtar faoiseamh iomlán a éileamh sa chás nach sáraíonn an luach margaidh €750,000 tráth a dhéantar an diúscairt. Laghdaítear an tairseach go €500,000 má chomhlíontar an dá choinníoll seo:

  • tarlaíonn an diúscairt ar nó tar éis 1 Eanáir 2014
  • agus
  • tá tú 66 nó níos sine.

Má tá an luach margaidh níos mó ná an tairseach atá sainmhínithe thuas, féadfaidh sé go mbeidh faoiseamh imeallach i bhfeidhm. Cuireann sé seo teorainn leis an CGC de leath na difríochta idir an luach margaidh agus an tairseach.

Is teorainn saoil í an tairseach de €750,000 (€500,000 tar éis 1 Eanáir 2014 le haghaidh daoine atá 66 bliana d’aois nó níos sine ná sin). Má sháraíonn tú an tairseach seo, tarraingeoimid siar faoiseamh tugtha ar dhiúscairtí níos luaithe ná seo.

Féadtar teacht ar na sonraí ar fad maidir leis an bhfaoiseamh, lena n-áirítear na sócmhainní a cháilíonn don fhaoiseamh, sa treoirleabhar Disposals of business or farm on "retirement" manual.

Diúscairt gnó nó feirme chuig do leanbh

Is féidir leat an t-iomlán nó cuid de do ghnó nó do shócmhainní feirmeoireachta a dhiúscairt chuig do leanbh. Má dhéanann tú é seo, féadfaidh sé go mbeidh tú i dteideal faoiseamh a fháil ó CGC. Is féidir iad seo a leanas a áireamh mar do leanbh:

  • leanbh le do leanbh éagtha
  • do neacht nó nia atá tar éis obair go lánaimseartha sa ghnó nó feirm ar feadh cúig bliana ar a laghad
  • do pháiste altrama a bhfuil tú tar éis cúram a dhéanamh dóibh ar feadh cúig bliana ar a laghad.

Braitheann an méid faoisimh ar féidir leat a éileamh ar d’aois tráth a tharlaíonn an diúscairt:

  • suas go dtí 31 Nollaig 2013, is féidir leat faoiseamh iomlán a éileamh má tá tú 55 nó níos sine.
  • ón 1 Eanáir 2014, is féidir leat faoiseamh iomlán a éileamh má tá tú idir 55 agus 65. Má tá tú 66 nó níos sine tá an faoiseamh faoi réir srian de €3 mhilliún.

Má dhiúscraíonn do leanbh an tsócmhainn laistigh de shé bliana, tarraingeoimid siar an faoiseamh. Ní mór do do leanbh CGC a íoc ar an diúscairt bhunaidh a rinne tú, chomh maith leis an CGC ar a ndiúscairt féin.

Ar aghaidh: Faoisimh CGC