Tréimhsí dífhostaíochta

Cáin ar Shochar Cuardaitheora Poist

Tá Sochar Cuardaitheora Poist, arna íoc ag an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) faoi dhliteanas Cánach Ioncaim, seachas i leith an mhéid seo:

  • an chéad €13 gach seachtain
  • an tsuim maidir le cleithiúnaí linbh.

Tabhair do d'aire

Má tá tú ag fáil Sochar Cuardaitheora Poist toisc go bhfuil tú i 'bhfostaíocht chórasach ghearrthéarma', ní chaithfear ansin Cáin Ioncaim a íoc ina leith.

Níl Sochar Cuardaitheora Poist faoi dhliteanas an Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU)Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

Bailítear Cáin Ioncaim ar Shochar Cuardaitheora Poist trí do chreidmheasanna cánach agus do bhanda ráta bliantúil a laghdú. Nuair a thosaíonn tú ag obair arís, seolfaidh muid Deimhniú Creidmheasanna Cánach nua chugat ar a léirítear na suimeanna athbhreithnithe.

Féadtar aisíocaíocht Cánach Ioncaim a éileamh fad is atá tú dífhostaithe. Má dhéanann, cuirfear an tsuim incháinithe den Sochar Cuardaitheora Poist le do phá. Ríomhfaidh muid ansin cibé aisíocaíocht (más ann di) atá dlite duit.

Tá Liúntas Cuardaitheora Poist difriúil ó Shochar Cuardaitheora Poist agus níl sé faoi dhliteanas Cánach Ioncaim, MSU ná ÁSPC. Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar Cháin ar íocaíochtaí leasa shóisialaigh.

Ar aghaidh: Cánachas ar éilimh Cuardaitheora Poist ghearrthéarmaigh