Rátaí reatha Dleachta Stampála

Léasanna (lena n-áirítear comhaontuithe le haghaidh léasa)

Ní íoctar Dleacht Stampa ar léas le haghaidh teach nó árasán cónaithe más rud é:

 • gurb ionann an cíos agus €40,000* nó níos lú sa bhliain
 • agus
 • gur le haghaidh tréimhse 35 bliain nó níos lú é an léas, nó le haghaidh tréimhse éiginnte. 

Nóta

Tabhair do d’aire Má rinne tú an léas a fhorfheidhmiú roimh 25 Nollaig 2017, is é an figiúr i leith cíos ná €30,000.

Le haghaidh léasanna eile, íocann tú Dleacht Stampa ar an meánchíos bliantúil agus ar aon bhiseach.

Íocann tú freisin Dleacht Stampa ar aon táirgí nó earraí eile a áirítear i gcostas an léasa.

Braitheann an ráta Dleachta Stampa a íocann tú ar an mbiseach ar chineál na maoine atá clúdaithe ag an léas. Tá na rátaí reatha Dleachta Stampa leagtha amach thíos.

Dleacht Stampa ar bhiseach léasa

Cineál na maoine

An chomaoin

An ráta Dleachta Stampa

Cónaithe

An chéad €1 milliún

1%

Cónaithe

An barrachas os cionn €1 milliún

2%

Neamhchónaithe

-

7.5%

Má tá maoin agat atá páirtchónaitheach agus páirt-neamhchónaitheach, déan an chomaoin a chionroinnt idir codanna na maoine.

Ba chóir duit an méid seo a leanas a dhéanamh:

 • cionnroinnt a dhéanamh ar bhonn cóir agus réasúnta
 • agus
 • taifead a choinneáil den chaoi ar tháinig tú ar an gcinneadh an chomaoin a chionroinnt.

Braitheann an ráta Dleachta Stampa a íocann tú ar an meánchíos bliantúil ar thréimhse an léasa. Tá na rátaí reatha Dleachta Stampa leagtha amach thíos.

   

Ráta Dleachta Stampa ar mheánchíos bliantúil

Tréimhse an léasa

Ráta Dleachta Stampa ar mheánchíos bliantúil

Tréimhse nach faide ná 35 bliain, nó tréimhse éiginnte

1%

Tréimhse níos faide ná 35 bliain ach gan a bheith níos faide ná 100 bliain

6%

Níos mó ná 100 bliain

12%

Má shanntar chugat léas reatha le haghaidh maoin chónaithe, íocann tú Dleacht Stampa ag:

 • 1% ar an gcéad €1 milliún
 • agus
 • 2% ar an mbarrachas os cionn €1 milliún.

Íocann tú Dleacht Stampa ag an ráta céanna a bhaineann le haistrithe maoine neamhchónaithí más rud é go bhfuil léas reatha le haghaidh maoin neamhchónaitheach sannta chugat.

Íocann tú Dleacht Stampa seasta €12.50 le haghaidh gach aon cheann dá bhfuil a leanas:

 • léas a dhéantar ar dháta ina dhiaidh sin le haghaidh comhaontú atá stampáilte cheana féin
 • gach léas eile a bhaineann le talamh nó foirgnimh in Éirinn, nó le ceart nó leas i dtalamh nó i bhfoirgnimh in Éirinn
 • clásal um athbhreithniú cíosa (íocann tú Dleacht Stampa freisin ar an léas ina bhfuil an clásal um athbhreithniú cíosa).

Nóta

Foráiltear i mBuiséad 2020 do shocruithe idirthréimhseacha.

Ar aghaidh: Scaireanna, stoic agus urrúis indíolta