Rátaí reatha Dleachta Stampála

Léasanna (lena n-áirítear comhaontuithe le haghaidh léasa)

Ní íoctar Dleacht Stampála ar léas le haghaidh teach nó árasán cónaithe más rud é:

 • gurb ionann an cíos agus €40,000* nó níos lú sa bhliain
 • agus
 • gur le haghaidh tréimhse 35 bliain nó níos lú é an léas, nó le haghaidh tréimhse éiginnte.

*Tabhair do d’aire: Má rinne tú an léas a fhorfheidhmiú roimh 25 Nollaig 2017, is é an figiúr i leith cíos ná €30,000.

Le haghaidh léasanna eile, íocann tú Dleacht Stampála ar an meánchíos bliantúil agus ar aon bhiseach.

Íocann tú freisin Dleacht Stampála ar aon táirgí nó earraí eile a áirítear i gcostas an léasa.

Braitheann an ráta Dleachta Stampála a íocann tú ar an mbiseach ar chineál na maoine atá clúdaithe ag an léas. Tá na rátaí reatha Dleachta Stampála leagtha amach thíos.

Dleacht Stampála ar bhiseach léasa
Cineál na maoineAn chomaoinAn ráta Dleachta Stampála

Cónaithe

An chéad €1 milliún

1%

Cónaithe

An barrachas os cionn €1 milliún

2%

Neamhchónaithe

-

6%*

Má tá maoin agat atá páirtchónaithe agus páirt-neamhchónaithe, déan an chomaoin a chionroinnt idir codanna na maoine.

Ba chóir duit:

 • cionnroinnt a dhéanamh ar bhonn cóir agus réasúnta
 • agus
 • taifead a choinneáil den chaoi ar tháinig tú ar an gcinneadh an chomaoin a chionroinnt.

Braitheann an ráta Dleachta Stampála a íocann tú ar an meánchíos bliantúil ar thréimhse an léasa. Tá na rátaí reatha Dleachta Stampála leagtha amach thíos.

Ráta Dleachta Stampála ar mheánchíos bliantúil
Tréimhse an léasaRáta Dleachta Stampála ar mheánchíos bliantúil

Tréimhse nach faide ná 35 bliain, nó tréimhse éiginnte

1%

Tréimhse níos faide ná 35 bliain ach gan a bheith níos faide ná 100 bliain

6%

Níos mó ná 100 bliain

12%

Má shanntar chugat léas reatha le haghaidh maoin chónaithe, íocann tú Dleacht Stampála ag:

 • 1% ar an gcéad €1 milliún
 • agus
 • 2% ar an mbarrachas os cionn €1 milliún.

Íocann tú Dleacht Stampála ag an ráta céanna a bhaineann le haistrithe maoine neamhchónaithe más rud é go bhfuil léas reatha le haghaidh maoin neamhchónaithe sannta chugat.

Íocann tú Dleacht Stampála seasta €12.50 le haghaidh gach aon cheann dá bhfuil a leanas:

 • léas a dhéantar ar dháta ina dhiaidh sin le haghaidh comhaontú atá stampáilte cheana féin
 • gach léas eile a bhaineann le talamh nó foirgnimh in Éirinn, nó le ceart nó leas i dtalamh nó i bhfoirgnimh in Éirinn
 • clásal um athbhreithniú cíosa (íocann tú Dleacht Stampála freisin ar an léas ina bhfuil an clásal um athbhreithniú cíosa).

*Forálann an tAcht Airgeadais 2017 le haghaidh socruithe idirthréimhseach, féach nasc thíos

Ar aghaidh: Scaireanna, stoic agus urrúis indíolta