Rátaí reatha Dleachta Stampála

Talamh agus foirgnimh chónaithe agus neamhchónaithe

Leagtar amach ar an tábla thíos na rátaí reatha Dleachta Stampa do thalamh agus foirgnimh chónaithe agus neamhchónaithe.

Rátaí Dleachta Stampa ar thalamh agus ar fhoirgnimh
Cineál na maoineAn chomaoinAn ráta Dleachta Stampa

Cónaithe

An chéad €1 milliún

1%

Cónaithe

An barrachas os cionn €1 milliún

2%

Neamhchónaithe

-

6%*

* Tabhair do d’aire: Baineann an ráta 6% seo le hionstraimí a ndéantar forghníomhú orthu ar 11 Deireadh Fómhair 2017 nó dá éis. Tá foráil in Acht Airgeadais 2017 le haghaidh socruithe idirthréimhseacha. Faoi na socruithe seo, tá ráta dleachta 2% inmhuirir ar ionstraimí a fhorghníomhaítear roimh 1 Eanáir 2018:

 • sa chás go bhfuil conradh ceangailteach ar bun roimh 11 Deireadh Fómhair 2017
 • agus
 • go bhfuil deimhniú san áireamh san ionstraim.

Foclaíocht an deimhnithe:

“Deimhnítear leis seo go ndearnadh an ionstraim seo a fhorghníomhú go heisiach de bhun conradh ceangailteach a rinneadh roimh 11 Deireadh Fómhair 2017.”

Féadfaidh sé gur íoc tú an dleacht ag ráta 6%. Má d’íoc, féadfaidh tú aisíocaíocht a éileamh má bhaineann na socruithe idirthréimhseach. Chun aisíocaíocht a fháil, ba chóir duit:

Ba chóir an méid seo a leanas a bheith i do litir:

 • Uimhir Aitheantais an Doiciméid (gheobhaidh tú é seo ar an tuairisceán bunaidh Dleachta Stampa)
 • agus
 • deimhniúcháin go bhfuil an tuairisceán leasaithe agat agus go bhfuil aisíocaíocht uait.

Ba chóir duit an méid seo a leanas a chur san áireamh le do litir:

 • cóip dheimhnithe den chonradh ceangailteach
 • agus
 • cóip dheimhnithe den ionstraim.

Má rinne tú an ionstraim a fhorfheidhmiú roimh 19 Deireadh Fómhair 2017, féadfaidh sé nach bhfuil an deimhniú san áireamh ann. Sa chás seo, ba chóir duit litir a chur san áireamh chomh maith sínithe ag an díoltóir nó na díoltóirí agus an ceannaitheoir nó na ceannaitheoirí. Ní mór go ndeimhnítear sa litir sin go ndearnadh an ionstraim seo a fhorghníomhú go heisiach de bhun conradh ceangailteach a rinneadh roimh 11 Deireadh Fómhair 2017.

Más rud é:

 • go bhfuil feidhm leis na socruithe idirthréimhseacha
 • agus
 • gur íoc tú Dleacht Stampa ag ráta 2%

ní bhfaighidh tú Deimhniú Stampa. Chun an deimhniú a fháil ba chóir duit an tuairisceán Dleachta Stampa a leasú (féach Tuairisceán Dleachta Stampa a Leasú ar ROS). 

Más rud é:

 • go raibh an tuairisceán tíolactha agat in am
 • agus
 • gur íoc tú an Dleachta Stampála dlite in am

eiseofar an Deimhniú Stampa go huathoibríoch chuig do bhosca isteach ar ROS

Más rud é:

 • go bhfuil feidhm leis na socruithe idirthréimhseacha
 • tá tuairisceán tíolactha agat
 • agus
 • nár íoc tú an méid Dleacht Stampa in iomlán ag ráta 2%

ní bhfaighidh tú Deimhniú Stampa.

Chun an deimhniú a fháil, ba chóir:

 • an tuairisceán Dleachta Stampa a leasú (féach Tuairisceán Dleachta Stampa a Leasú ar ROS)
 • íoc an tsuim iomlán Dleacht Stampa dlite ag an ráta 2%
 • íoc an t-ús dlite ar íocaíocht dhéanach (más cuí)
 • íoc an formhuirear dlite ar thíolacadh déanach (más cuí). 

Nuair dhéantar an íocaíocht, gheobhaidh tú an Deimhniú Stampa go huathoibríoch i do bhosca isteach ROS.

Níl aon fhormhuirear nó ús inmhuirir sa chás:

 • gur tíolacadh an tuairisceán
 • agus
 • gur íocadh suim iomlán na dleachta dlite ag an ráta 2%

in am.

Maoin neamhchónaithe eile

Seachas:

íocfaidh tú Dleacht Stampa chomh maith ar mhaoin eile neamhchónaithe amhail cáilmheas ag an ráta céanna a bhaineann le haistrithe talaimh agus foirgneamh.

Maoin úsáide measctha

Más maoin pháirtchónaithe agus páirt-neamhchónaithe é do mhaoin, déantar an chomaoin a chionroinnt agus feidhmítear:

 • an ráta cónaithe ar an gcuid chónaithe
 • agus
 • an ráta neamhchónaithe ar an gcuid neamhchónaithe.

Ba chóir duit:

 • cionroinnt a dhéanamh ar bhonn cóir agus réasúnta
 • agus
 • taifead a choinneáil den chaoi ar tháinig tú ar an gcinneadh an chomaoin a chionroinnt.

Ar aghaidh: Léasanna (lena n-áirítear comhaontuithe le haghaidh léasa)