Maoin a aistrítear mar bhronntanas nó mar oidhreacht

Cén uair a bhíonn maoin aistrithe ina bronntanas?

Is bronntanas é maoin a aistrítear chugat:

 • más rud é nach n-íocann tú as
 • más lú an méid a íocann tú ná luach margaidh na maoine
 • má aistrítear chugat é toisc gur phós tú an t-úinéir.

An íoctar Dleacht Stampála ar bhronntanas?

Íoctar. Má fhaigheann tú maoin mar bhronntanas agus má úsáidtear ionstraim (cáipéis i scríbhinn) chun an mhaoin a aistriú chugat, bí cinnte go ndéanann tú an méid seo a leanas:

má dhéanann tú an ionstraim a fhorghníomhú (é a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud):

 • in Éirinn
 • taobh amuigh d’Éirinn, ach má bhaineann sé le maoin in Éirinn nó le rud a rinneadh nó atá le déanamh in Éirinn.

Féadfaidh sé go bhfuil tú in ann éileamh a dhéanamh ar dhíolúine nó ar fhaoiseamh.

Cé a íocann Dleacht Stampála ar bhronntanas?

Tá gach comhpháirtí don ionstraim faoi dhliteanas Dleachta Stampála.

Cé mhéad Dleachta Stampála a íoctar ar bhronntanas?

Feidhmítear an ráta Dleachta Stampála cuí ar luach margaidh na maoine a aistríodh chugat. Mura bhfuil aon díolúine ná faoiseamh dlite, is é seo méid na Dleachta Stampála nach mór duit a íoc.

Más rud é gur scaireanna, stoic nó urrúis indíolta iad an mhaoin a aistríodh chugat agus:

 • má tá luach nach mó ná €1,000 orthu
 • agus
 • mura bhfuil an ionstraim mar chuid d’idirbheart níos mó nó mar chuid de shraith idirbheart

níl ort tuairisceán Dleachta Stampála a thíolacadh ná Dleacht Stampála a íoc. Tá sampla de seo againn ar an leathanach ar rátaí Dleachta Stampála.

Mura n-íocann tú an luach margaidh iomlán ar léas, agus má tá an cíos iníoctha, íoctar Dleacht Stampála:

 • ar an meánchíos bliantúil
 • agus
 • ar phréimh bharúlach.

Is é an phréimh bharúlach an méid airgid a theastaíonn le cinntiú go n-íocann tú an luach margaidh iomlán don léas.

Íoctar Dleacht Stampála ar an luach géilliúna ar aistriú polasaí árachais (saoil nó neamhshaoil) a thugtar duit mar bhronntanas.

An íoctar Dleacht Stampála ar mhaoin a fhaigheann tú mar oidhreacht?

Ní íoctar Dleacht Stampála ar mhaoin a fhaigheann tú mar oidhreacht ó uacht nó ó dhíthiomnacht.

Má thógann tú úinéireacht ar mhaoin:

 • nár fágadh le huacht agat
 • nach bhfuair tú mar oidhreacht faoi na rialacha díthiomhnachta

íocfaidh tú Dleacht Stampála ar an aistriú.