Do Dhleacht Stampa a oibriú amach

Díolúintí agus faoisimh Dleachta Stampa

Tá roinnt ionstraimí (cáipéisí i scríbhinn) díolmhaithe ó  Dhleacht Stampa nó a fhaigheann sochar ó fhaoiseamh. 

Féadtar sonraí maidir le gach díolúine agus faoiseamh a léamh agus roinnt samplaí a fheiceáil in:

 • Cuid 7 den Treoirleabhar Cánach agus Dleachta ar an Dleacht Stampa
 • Sceideal 1 den Treoirleabhar Cánach agus Dleachta ar an Dleacht Stampa
 • agus
 • Nótaí Treorach um an Dleacht Stampa.

I bhformhór na gcásanna, éilítear an díolúine nó an faoiseamh nuair a thíolacann tú do thuairisceán Dleachta Stampa.

Ní mór duit téarmaí na díolúine nó an fhaoisimh a chomhlíonadh nuair atá an ionstraim á forghníomhú (é a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud) agat. Tá eisceacht ann, áfach. Féadtar an cháilíocht oideachais don  Section 81AA - Transfers of land to young trained farmers within a chomhlíonadh taobh istigh de cheithre bliana ón uair a dhéanann tú an ionstraim a fhorghníomhú.

Chomh maith leis sin, tá roinnt díolúintí nó faoisimh ann a dteastaíonn go gcomhlíonfá le critéir áirithe cháilitheacha ar feadh roinnt blianta. Mura gcloíonn tú leo seo, beidh ort an méid seo a leanas a íoc:

 • Dleacht Stampa
 • agus
 • aon ús dlite

don díolúine nó don fhaoiseamh éilithe. Go hiondúil, chun an méid dlite a íoc, bíonn ort fógra um aisghlámadh a thabhairt ar  Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS).

Le haghaidh an Fhaoisimh i leith Gaol Fola, ní mór duit, in áit sin:

 • do thuairisceán Dleachta Stampa a leasú ar  ROS chun an faoiseamh seo a bhaint
 • agus
 • an Dleacht Stampa agus aon ús dlite a íoc.

Ba chóir duit i gcónaí an fhoclaíocht dhlíthiúil i dtaca le haon díolúine nó faoiseamh atá á éileamh agat a sheiceáil.

Díolúintí agus faoisimh nach dteastaíonn tuairisceán Dleachta Stampa

Ní theastaíonn tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh chun díolúintí nó faoisimh a éilimh ar chineálacha áirithe ionstraimí.

Mar shampla, ní theastaíonn tuairisceán a thíolacadh má dhéanann tú ionstraim a fhorghníomhú, más rud é:

 • go gcruthaíonn sé nascthionóntacht de theach an teaghlaigh idir céilí nó páirtnéirí sibhialta
 • go mbaineann sé le cumaisc cuideachtaí áirithe poiblí teoranta trasteorann agus Eorpach
 • go n-aistríonn sé maoin chuig údaráis tithíochta nó chuig an Ghníomhaireacht um Thithíocht agus Pobail Inbhuanaithe
 • go n-aistríonn sé maoin áirithe chuig an nGníomhaireacht Náisiúnta um Bainistíocht Sócmhainní (NAMA), nó uaidh
 • gur léas é le haghaidh maoin chónaithe (tithe agus árasáin):
  • le haghaidh tréimhse 35 bliain nó níos lú, nó le haghaidh tréimhse éiginnte
  • agus
  • nuair atá an cíos bliantúil €40,000* nó níos lú 

*Tabhair do d’aire: Roimh 25 Nollaig 2017, ba é an cíos bliantúil €30,000 nó níos lú.

 • go n-aistríonn sé scaireanna, stoic nó urrúis indíolta, más rud é:
  • gurb ionann an chomaoin agus €1,000 nó níos lú
  • agus
  • nach bhfuil an ionstraim mar chuid d’idirbheart níos mó nó mar chuid de shraith idirbheart.

Féadfaidh sé go bhfuil cásanna eile ann nach dteastaíonn tuairisceán Dleachta Stampa a thíolacadh.

Ar aghaidh: Faoiseamh i leith Gaol Fola