Do Dhleacht Stampa a oibriú amach

Cén chaoi a mbíonn a fhios agat céard é an chomaoin?

Is iondúil gurb é an chomaoin an méid airgid, eisiata ó Cháin Bhreisluacha (CBL), a íocann tú ar an maoin. I gcás léasa, is iondúil gurb ionann é agus meánchíos bliantúil agus aon phréimh, eisiata ó CBL, a íocann tú.

Ní gá, áfach, gur airgead é comaoin i gcónaí. Mar shampla:

 • féadfaidh sé go dtógann freagracht as fiachas atá dlite ag díoltóir nó aistreoir na maoine a aisíoc
 • féadfaidh sé gur aistríodh maoin chugat chun fiachas dlite duit a aisíoc
 • féadfaidh sé go dtógann tú scaireanna seachas íocaíocht airgid thirim.

Ní mór duit iad seo a chur san áireamh agus tú ag oibriú an chomaoin amach chun críocha Dleachta Stampa.

Ba chóir duit plé a dhéanamh an bronntanas é an mhaoin.

Comaoin eisiata ó CBL

Má cheannaíonn tú maoin nua nó má thógann tú maoin nua ar léas, féadfaidh sé go mbeidh CBL san áireamh sa phraghas. Chun do Dhleacht Stampa a oibriú amach, ba chóir duit an chomaoin eisiata ó CBL a oibriú amach ar dtús.

Céard le déanamh murab eol an chomaoin duit?

Uaireanta ní bheidh a fhios agat céard é praghas deiridh na maoine nuair a dhéanann tú an ionstraim (doiciméad i scríbhinn) a fhorghníomhú (é a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud). Más é seo an cás, tíolaic an tuairisceán agus íoc an Dleacht Stampa ar luach margaidh na maoine.

Tabhair do d’aire, áfach, na heisceachtaí seo a leanas:

Eisceacht 1

Féadfaidh sé go ndéanfar foráil dá bhfuil a leanas i gcomhaontuithe aistrithe sócmhainní gnó:

 • íocaíocht tosaigh
 • agus
 • coigeartuithe, a bhféadtar íocaíocht nó aisíocaíocht bhreise a bheith de thoradh orthu ag dáta comhaontaithe dá éis sin.

I gcásanna den chineál sin, féadann tú Dleacht Stampa a íoc ar luach an mhargaidh, é sin nó:

 • féadfaidh tú a léiriú ar an tuairisceán Dleachta Stampa nach bhfuil an chomaoin deiridh agat
 • féadfaidh tú an tuairisceán a thíolacadh
 • agus
 • féadfaidh tú Dleacht Stampa a íoc ar an íocaíocht tosaigh.

Más mó an chomaoin deiridh:

 • leasaigh do thuairisceán i leith na comaoine deiridh
 • agus
 • íoc an Dleacht Stampa bhreise atá dlite.

Tabhóidh tú ús má íocann tú an dleacht bhreise seo go déanach.

Ba chóir duit scríobh chuig an Oifig Náisiúnta um Dhleacht Stampa le hiarraidh an t-ús seo a bhaint.

I d’iarratas:

 • luaigh d’Aitheantas Doiciméid (tá sé ar fáil ar do thuairisceán Dleachta Stampa)
 • agus
 • sonraigh go soiléir cúis d’iarratais.

Más lú an chomaoin deiridh, féadfaidh tú aisíocaíocht a éileamh i leith na Dleachta Stampa ró-íoctha. Sula n-éilíonn tú an aisíocaíocht, ba chóir duit do thuairisceán a leasú.

Eisceacht 2

Má cheannaíonn tú scaireanna agus má chomhaontaíonn tú an méid seo a leanas a íoc:

 • íocaíocht tosaigh
 • agus
 • íocaíocht choigeartaithe nuair a bhíonn na cuntais chomhlánaithe réidh

ba chóir duit:

 • a léiriú ar an tuairisceán nach bhfuil an chomaoin deiridh agat
 • féadfaidh tú an tuairisceán a thíolacadh
 • agus
 • féadfaidh tú Dleacht Stampa a íoc ar an íocaíocht tosaigh.

Féadfaidh sé go mbeidh an chomaoin choigeartaithe níos mó nó níos lú ná an chomaoin a luaigh tú i do thuairisceán tosaigh. Ba chóir duit an próiseas a leanúint a bhfuil cur síos air in Eisceacht 1 i leith déileáil leis seo.

Eisceacht 3

I gcás léasa, más eol duit ar dháta fhorghníomhú na hionstraime:

 • an cíos, gan an biseach
  • íocann tú Dleacht Stampa ar an gcíos agus ar an biseach margaidh
 • an biseach, gan an cíos
  • íocann tú Dleacht Stampa ar an mbiseach agus ar an gcíos margaidh.

Íocann tú Dleacht Stampa ar an mbiseach margaidh, murab eol duit an cíos ná an biseach.

Eisceacht 4

Íocann tú Dleacht Stampa ar dheich n-uaire luach margaidh suímh más rud é:

 • go dtógann tú an suíomh ar léas nó má cheannaíonn tú é le comhaontú bainteach tógála chun maoin chónaithe a thógáil air
 • agus
 • murab eol an chomaoin iomlán duit.

Féadtar tuilleadh a léamh faoi chomaoin i gCuid 5 den Treoirleabhar Canach agus Dleachta Stampa.

Ar aghaidh: Díolúintí agus faoisimh Dleachta Stampa