Ról na gCoimisinéirí Ioncaim

Bunaíodh Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim le hOrdú Rialtais i 1923. D'fhoráil an tOrdú go mbeadh Bord Coimisinéirí ann. Cuimsíonn an Bord triúr Coimisinéirí, duine acu ceaptha ina Chathaoirleach, agus céim Ard-Rúnaí acu uile. Is é Cathaoirleach an Bhoird an tOifigeach Cuntasaíochta atá ag na Coimisinéirí Ioncaim freisin. Is é Ráiteas Misin na gCoimisinéirí Ioncaim:

"Freastal ar an bpobal trí chánacha agus trí dhleachtanna a bhailiú go cothrom agus go héifeachtúil agus rialuithe Custaim a chur i bhfeidhm."

Leathadh Thíreolaíoch agus an Fhoireann Oibre

Tá thart ar 5,876 ball foirne fostaithe ag na Coimisinéirí Ioncaim faoi láthair (coibhéisí lánaimseartha). Tá na baill foirne seo lonnaithe  i 70 oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim, scaipthe ar fud na tíre.

Príomhghnó

Is é an príomhghnó measúnú agus bailiú cánach agus dleachtanna. Eascraíonn mandáid na gCoimisinéirí Ioncaim ó dhualgais reachtúla agus ó dhualgais a chuir an Rialtas orthu mar thoradh ar bhallraíocht na hÉireann den Aontas Eorpach I dtéarmaí ginearálta, clúdaíonn an obair na nithe seo a leanas

  • Measúnú, bailiú agus bainistiú cánacha agus dleachtanna arb iad breis is 93% d' Ioncam an Státchiste
  • An córas Custaim a riaradh chun allmhairí agus onnmhairí a rialú agus chun dleachtanna agus tobhaigh a bhailiú thar ceann an Aontais Eorpaigh
  • Obair i gcomhar le Gníomhaireachtaí Stáit eile sa chath in aghaidh drugaí agus i dtionscnaimh tras-Rannacha eile
  • Obair Ghníomhaireachta a dhéanamh do Ranna eile
  • Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasta (PRSI) a bhailiú don Roinn Coimirce Sóisialaí
  • Comhairle a chur ar fáil maidir le polasaithe a bhaineann le cúrsaí cánach.

Ar ais go barr


Leagan furasta le priontáil