Faoiseamh cánach ar thabhartais chuig comhlachtaí áirithe spóirt

Céard is tabhartas cuí ann?

Beidh tabhartas incháilithe faoin bhfaoiseamh cánach seo más rud é:

  • gur íocaíocht atá ann, i bhfoirm airgid, ar luach €250 ar a laghad i mbliain chánach
  • go bhfuil sé ann chun críche tionscadal ceadaithe a mhaoiniú agus chun na críche sin amháin
  • nach bhfuil sé in-asbhainte ar bhealach eile ag duine féinmheasúnaithe agus a mbrabús gnó á ríomh acu
  • nach bhfuil sé in-asbhainte ar bhealach eile ag comhlacht mar chostais agus a bhrabús gnó á ríomh aige
  • nach bhfuil sé in-aisíoctha.

Mar dheontóir, ní mór nach bhfaighfeá aon leas, go díreach ná go hindíreach, mar thoradh ar thabhartas a thabhairt. Ní fhéadann tabhartas a bheith ar an gcoinníoll go gceannódh an comhlacht spóirt maoin uait. Tá sé seo i gceist chomh maith i gcás aon duine atá bainteach leat.

Tabhartais déanta ag daoine aonair faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT)

Má íocann tú cáin faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir, agus más mian leat tabhartas cáilitheach a dhéanamh, ní mór an méid seo a chomhlíonadh:

  • ní mór a bheith cónaitheach sa Stát don bhliain ina dtugann tú an tabhartas
  • ní mór deimhniú cuí a bheith tugtha agat don chomhlacht ceadaithe spóirt a bhfuil tú ag tabhairt an tabhartais dó
  • ní mór an cháin a bheith íoctha agat a bhfuil tagairt déanta dó sa deimhniú cuí
  • ní mór gan éileamh a dhéanamh ar aisíocaíocht i leith na cánach céanna.

Tabhair do d’aire

Nuair a éiríonn tionscadal ceadaithe de bheith go hiomlán maoinithe agus nuair leanann an comhlacht spóirt de bheith fáil tabhartas i ndáil leis an tionscadal sin:

• ní mór nach lorgódh an comhlacht ceadaithe spóirt faoiseamh cánach breise i leith tabhartas

• ní fhéadann daoine aonair ná comhlachtaí féinmheasúnaithe faoiseamh cánach a éileamh i leith na dtabhartas.

Ar aghaidh: Céard iad na taifid nach mór do chomhlacht ceadaithe spóirt a choinneáil?