Scéim Cúitimh CBL

Na doiciméid atá de dhíth i dtaca le héileamh

Cad a bhíonn de dhíth chun éileamh a dhéanamh?

Chun éileamh a dhéanamh, beidh na nithe seo a leanas ag teastáil:

 • uimhir aitheantais cánach a d’eisigh na Coimisinéirí Ioncaim
 • forógra i scríbhinn ó Phríomhfheidhmeannach nó ó Phríomhoifigeach Airgeadais na carthanachta atá ag déanamh an t-éileamh maidir le bailíocht an éilimh
 • sonraí bainc.

Ní mór duit d’éileamh, agus aon doiciméad tacaíochta a bhaineann leis, a chur isteach laistigh den aga ama a luann na Coimisinéirí Ioncaim agus san fhormad ceart. Nuair a chuireann tú isteach d’éileamh, déanaimid seiceáil ar do stádas maidir le himréiteach cánach. Ba cheart duit a dhéanamh cinnte go bhfuil deimhniú imréitigh cánach reatha agat roimh duit d’éileamh a chur isteach.

Chomh maith leis sin beidh deimhniú imréitigh cánach bailí agat ar an lá a íocfar an aisíoc leat. Féadfar go mbeidh na nithe seo a leanas de dhíth ar na Coimisinéirí Ioncaim i dtaca le d’éileamh:

 • an tsraith cuntas iniúchta is deireanaí. Caithfidh siad sin a bheith bainteach le bliain airgeadais na carthanachta. Ní mór gurb ionann deireadh bliana na bliana airgeadais agus an bhliain lena mbaineann an t-éileamh nó ina ndéantar an t-éileamh.
 • doiciméid ina sonraítear na nithe seo a leanas:
  • CBL íoctha
  • dáta an chaiteachais CBL
  • Nár chaith an charthanacht na hearraí agus na seirbhísí i gceist ach amháin chun a críche carthanachta
 • doiciméid ina dtaispeántar gur sa bhliain ábhartha a gnóthaíodh an t-ioncam ar a bhfuil an t-áireamh bunaithe.
 • cruthúnas nach raibh an charthanacht i dteideal d’asbhaint nó d'aisíoc den cháin i gceist san éileamh faoi aon reachtaíocht eile á riar ag na Coimisinéirí Ioncaim.

Ní mór duit na leabhair, taifid agus doiciméid atá ábhartha le d’éileamh ar feadh thréimhse sé bliana. 

Ar aghaidh: Cad a bhíonn de dhíth chun luach an éilimh a áireamh