Líne Chabhrach Náisiúnta d'Fhostóirí

Cuireann Daoine a fhostú , Employer’s guide to PAYE de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim agus físeáin maidir le Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim(ROS) eolas agus tacaíocht ar fáil d’fhostóirí ar dhaoine a fhostú. Léiríonn siad chomh maith an chaoi le ROS a úsáid chun párolla a thuairisciú nó a athbhreithniú, chun féachaint ar ráitis agus chun íocaíochtaí a dhéanamh.

Ba chóir d’fhostóirí na sonraí teagmhála thíos a úsáid le haghaidh fiosruithe maidir le:

  • ÍMAT Fostóra
  • Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC)
  • Fostaithe nua
  • Sochar Comhchineáil.

Mar gheall ar chúiseanna rúnda cáiníocóra, níl an líne chabhrach in ann cúrsaí cánach an fhostaí aonair a phlé lena bhfostóir. Ba chóir don fhostaí fiosruithe den chineál seo a dhéanamh trí Líne Chabhrach ÍMAT - Poist agus Pinsin.

Féadtar teagmhail a dhéanamh leis an Líne Chabhrach Náisiúnta d’Fhostóirí trí:

M’Fhiosruithe (an modh is fearr)

Ag aon am, féadann fostóirí M’Fhiosruithe a úsaid chun fiosrú nua a thíolacadh agus chun féachaint ar stádas fiosrú reatha nó tuilleadh eolais ina leith a chur ar fáil.

Bain úsáid as an tseirbhís ar líne ‘M’Fhiosruithe’, atá ar fáil in moChúrsaí agus ROS, chun ‘Cuir Fiosrú Nua Leis’ agus sonraí iomlána ar d’fhiosrú a chur ar fáil. Le cinntiú go seoltar d’fhiosrú fostóra don fhoireann cheart lena bhfreagairt, roghnaigh ‘ÍMAT Fostóra’ do ‘Baineann M’Fhiosrú le’ agus ansin an rogha is gaire ó ‘Agus níos beaichte’.

Fón

Cuireann an Líne Chabhrach Náisiúnta d’Fhostóirí seirbhís fóin ar fáil ó 9:30 go dtí 13:30, Luan go hAoine, ar 01 738 3638

Tabhair do d’aire

Le cinntiú go ndéileáiltear le fiosruithe agus iarratais i gceart, féadfaidh sé go n-iarrfar ar ghlaoiteoirí fóin na sonraí a chuireann siad ar fáil a dheimhniú trí iad a thíolacadh ar M’Fhiosruithe.

Tríd an bPost:

Líne Chabhrach Náisiúnta d’Fhostóirí
Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Rannóg Gnó
Sráid Áine
Co. Loch Garman
Y35 E29K.