Athbhreithnithe

Meastóireacht ar Bhearta Comhlíontachta Bhuiséad

Déanann na páipéir seo meastóireacht ar an toradh ó “bhearta comhlíontachta” i mBuiséad 2016, 2017 agus 2018. Déanann an anailís sna tuarascálacha seo measúnú ar an tionchar is dóichí agus léiríonn sé raon torthaí a bhfuil sé réasúnta tréith a thabhairt do na bearta.

Inscne agus Pá in Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim

Gender and Pay in Revenue

Athbhreithnithe ar Ráiteas Straitéise

Review of Revenue's Statement of Strategy 2017

Athbreithniú ar bhonn cásanna

Athbhreithniú Cuimsitheach ar Caiteachas

Foilsiú an Peer Review Report of Ireland (Tuarascáil na hÉireann um Athbhreithniú Piaraí)

Is é Fóram Domhanda an ECFE atá freagrach as monatóireacht dhomhain agus athbhreithniú piaraí a dhéanamh ar fheidhmiú na trédhearcachta agus an mhalartaithe faisnéise chun críocha cánach mar chaighdeáin idirnáisiúnta.

Déanann an t-athbhreithniú piaraí measúnú ar chreat dlíthiúil agus rialála i ngach dlínse leis an méid seo a dheimhniú:

  • go bhfuil an fhaisnéis atá cuí chun críocha cánach ar fáil laistigh den dlínse sin
  • go bhfuil an chumhacht ag na húdaráis chánach an fhaisnéis sin a fháil
  • agus
  • go bhfuil meicníochtaí ar bun chun an fhaisnéis sin a mhalartú le dlínsí comhpháirtíochta.

In 2010, bhí Éire ar cheann de na chéad tíortha a ndearna an Fóram Domhanda athbhreithniú piaraí orthu agus fuair an rátáil is airde is féidir, is é sin ‘Comhlíontach’. Tá sonraí thuarascáil 2010 ar fáil ag Peer Review Report: Ireland 2013.

In 2016, cuireadh tús leis an dara babhta athbhreithnithe piaraí agus i mí Lúnasa 2017 bronnadh an rátáil is airde is féidir arís ar Éirinn, is é sin ‘Comhlíontach’. Tá sonraí thuarascáil 2017 ar fáil ag Peer Review Report: Ireland 2017 (Second Round).

Tuarascáil Taighde ar réimsí féideartha le haghaidh Digitiú Riaracháin Cánach

In 2021/2022, rinne AARC, i gcomhar le Accenture PLC, staidéar taighde chun roghanna féideartha a shainaithint chun digitiú riarachán cánach a chur chun cinn in Éirinn, ag féachaint don fhís amach anseo a leagtar amach i dtuarascáil 3.0 ó Fhóram ECFE um Riarachán Cánach maidir le Riarachán Cánach.

Is tuarascáil taighde í agus léiríonn sí tuairimí na n-údar agus ní gá go léiríonn sí tuairimí na gCoimisinéirí Ioncaim. Ní ráthaíonn na Coimisinéirí Ioncaim cruinneas aon sonraí faisnéise sa tuarascáil seo.

Maoiníodh ullmhú na tuarascála seo trí Ionstraim um Thacaíocht Theicniúil an Aontais Eorpaigh agus ba í Ard-Stiúrthóireacht an Choimisiúin Eorpaigh um Athchóiriú Struchtúrach (AS an Athchóirithe) a bhainistigh í.