Scéim Aisíocaíochta COVID-19 d'Fhostóirí le hoibriú ag na Coimisinéirí Ioncaim thar ceann an RGFCS

Go luath an tseachtain seo, d’fhógair an tAire don Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS), Regina Doherty, go raibh a Roinn ag féachaint ar bhealaí chun socruithe nua a chur i bhfeidhm d’fhostaithe a ligeadh chun bealaigh go sealadach mar gheall ar thoradh phaindéim an choróinvíris COVID-19.

Tá na Coimisinéirí Ioncaim tar éis a bheith ag obair go dlúth leis an RGFCS, le soláthraithe bogearraí párolla agus le Comhlachas na bhForbróirí Bogearraí Párolla (PSDA) i ndáil leis an gcaoi a n-oibreofar na socruithe nua seo. Faoin scéim seo, a seoladh anocht, cuirfear ar chumas fostóirí an íocaíochta speisialta tacaíochta €203 sa tseachtain a íoc lena bhfostaithe trína ngnáthphróiseas párolla.

Moltar d’fhostóirí an scéim seo a oibriú chun é a éascú d’fhostaithe, rud a chinnteoidh próiseas mear íocaíochta d’fhostaithe agus a íoslaghdóidh an cruatan ar fhostaithe a ligtear chun bealaigh go sealadach. Níl an tsuim €203 sa tseachtain a íoctar le fostaithe faoin scéim seo faoi réir cánach, MSU ná ÁSPC.

Faoin scéim seo, aisíocfar le fostóirí na suimeanna a íoctar le fostaithe agus a chuirtear in iúl do na Coimisinéirí Ioncaim tríd an bpróiseas párolla. Aistreoidh na Coimisinéirí Ioncaim an aisíocaíocht isteach i gcuntas bainc an fhostóra, go hiondúil ar an gcéad lá eile tar éis na sonraí párolla a thíolacadh.

Maidir le haisíocaíochtaí cánach ioncaim nó MSU a d’fhéadfadh fostaí a bheith i dteideal a fháil mar gheall ar bheith ligthe chun bealaigh go sealadach, aisíocfar leis an bhfostaí tríd an bpárolla iad. Aisíocfar na suimeanna leis an bhfostóir tríd an scéim seo chomh maith.

Le feidhm láithreach, féadann fostóirí nó a ngníomhairí iarratas a dhéanamh chun an scéim seo a oibriú go tapa agus go héasca trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS). Is iad na fostóirí a fhéadann an scéim seo a oibriú ná fostóirí a choinníonn a mbaill foirne ar an bpárolla le linn na tréimhse de bheith ligthe chun bealaigh go sealadach, nó i leith aon fostaí a ndearnadh tíolacadh párolla ina leith le linn na tréimhse ó 1 Feabhra 2020 go 15 Márta 2020. 

Sa chás gur ligeadh fostaithe chun bealaigh agus go bhfuil a bhfostaíocht scortha ag a bhfostóir, féadfaidh siad iarratas a dhéanamh leis an RGFCS chun an íocaíocht a fháil. 

Féadtar tuilleadh sonraí faoin gcaoi a bhféadann fostóirí an scéim a oibriú a fháil ar www.revenue.ie

[Críoch 18/03/2020]