Luacháil custam

Is rud lárnach i ndeimhniú na suime Dleachta Custam a bheidh iníoctha é luach custam earraí. I measc na bhfachtóirí eile tá tionscnamh agus an cineál earraí atá i gceist. Is iondúil gurb é an luach idirbhirt an luach earraí a úsáidtear chun críocha custam. Is é seo praghas an tsonraisc móide costas an iompair agus an árachais.

Modhanna luachála

Tá sé modh luachála ann a bhfuil feidhm leo in ord ordlathach. Mura bhféadtar modh 1 (luach idirbhirt) a úsáid, ba chóir duit an chéad mhodh eile a úsáid, agus mar sin de:

  1. Modh luach an idirbhirt.
  2. Luach idirbhirt earraí comhionanna.
  3. Luach idirbhirt earraí comhchosúla.
  4. An modh déaduchtach.
  5. An modh ríofa.
  6. An foráil luachála iarmharaí.

Má tá tuilleadh eolais uait, féach ar an customs manual on valuation.

Foirmeacha dearbhaithe luachála

Ní mór valuation declaration a chomhlánú le haghaidh gach lasta iompórtála a bhfuil luach breis agus €20,000 air, seachas sna cásanna seo:

  • nuair nach iompórtáil tráchtála atá ann
  • nuair nach bhfuil an dleacht iníoctha bunaithe ar luach na n-earraí
  • nuair atá na hearraí faoi dhliteanas Cánach Breisluacha (CBL) amháin agus nuair atá an t-iompórtálaí cláraithe le haghaidh CBL
  • nuair is earraí torthaí agus glasraí atá ann a ndéantar luacháil orthu de réir an chórais ‘praghas an aonaid’.

De rogha air sin, féadtar long-term declaration a chlárú seachas dearbhú ar leithligh le haghaidh gach lasta iompórtála ar feadh trí bliana.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais uait maidir le luacháil, déan teagmháil leis an Aonad um Thionscnamh agus Luacháil.