Deireadh na bliana cánach

Léargas ginearálta

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le do dhualgais roimh 1 Eanáir 2019. Le heolas a fháil ar do riachtanais reatha, féach ar Dualgais fostóra ó 1 Eanáir 2019.

Do na blianta suas le 2018 agus an bhliain sin san áireamh, ní mór an méid seo a leanas a dhéanamh ag deireadh na bliana:

Agus an Nua-Aoisiú ÍMAT á thabhairt isteach ó 2019 ar aghaidh, tá deireadh curtha leis an bpróiseas deireadh bliana seo d’fhostóirí.

Ar aghaidh: Figiúirí pá ag deireadh na bliana (2018 agus blianta roimhe sin)