Úsáid phríobháideach carranna cuideachta

Díolúintí

Carrlinnte

Má úsáideann d’fhostaí carr cuideachta i gcarrlinn, níl orthu Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT)Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a íoc ar an sochar seo.

Tá carrlinn i gceist sna cásanna seo:

  • nuair atá carr ar fáil agus á úsáid ag níos mó ná aon fhostaí amháin
  • ní mór nach n-úsáidtear an carr go rialta ag fostaí a choisceann fostaithe eile é a úsáid
  • is úsáid phríobháideach íosta as an gcarr ag d’fhostaí atá i gceist
  • ní choinnítear an carr thar oíche go rialta ag áit chónaithe d’fhostaí ná gar dó.

Féadfaidh sé go bhfuil ar fhostaithe Stáit carr de chuid an Stáit a thiomáint mar chuid dá jab. Féadann siad an carr sin a choinneáil thar oíche ag a n-áit chónaithe nó gar dó, más rud é:

  • go bhfuil siad ar glao-dhualgas taobh amuigh dá ngnáthuaireanta oibre
  • gur ‘carr linne’ a bheadh sa charr murach sin.

Mura bhfuil tú cinnte má tá carr mar chuid de charrlinn cháilitheach, déan teagmhail le d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim.

Feithiclí leictreacha

Tá díolúintí áirithe ó Sochar Chomhchineáil ar fáil sa chás gur carr leictreach an carr a chuirtear ar fáil do d’fhostaí.

Carranna a fhaigheann a gcumhacht ghluaiste ó leictreachas amháin atá i gceist le carranna leictreacha. Ní cháilíonn carranna hibrideacha mar charranna leictreacha.

Tá an cánachas seo i gceist le carranna atá nua nó úsáidte araon.

Díolúine 2018

Féadfaidh sé gur chuir tú carr leictreach ar fáil do d’fhostaí le haghaidh úsáid phríobháideach le linn 2018. Sa chás gur tharla sé seo, ní thiocfaidh aon mhuirear i leith Sochar Comhchineáil aníos i dtaca le haon úsáid ag d’fhostaí in 2018.

2019 go dtí 2022 Síneadh leis an Díolúine

Féadtar carr leictreach a chur ar fáil do d’fhostaí le haghaidh úsáid phríobháideach idir seo agus 31 Nollaig 2020.

Sa chás gur tharla sé seo, ní thiocfaidh aon mhuirear i leith Sochar Chomhchineáil aníos i dtaca le húsáid d’fhostaí má tá aon cheann díobh seo a leanas i bhfeidhm:

  • má tá LMO €50,000 nó níos lú ar an gcarr
  • má chuir tú an carr seo ar fáil do d’fhostaí ar dtús le linn na tréimhse idir 10 Deireadh Fómhair 2017 agus 9 Deireadh Fómhair 2018.

I gcás nach bhfuil ceachtar díobh thuas i bhfeidhm, níl ach díolúine páirteach ar fáil. Déantar seo a dheonú trí laghdú de €50,000 ar an LMO a chur san áireamh le linn an choibhéis airgid don charr a ríomh.

Ar aghaidh: Ceisteanna eile Sochair Chomhchineáil