Luacháil sochar

Earraí agus sócmhainní a chuirtear ar fáil d'fhostaithe

Féadtar earraí agus sócmhainní a cheannach nó a chur ar fáil d'fhostaí, ar nós: 

 • teilifíseáin
 • ríomhairí
 • fóin phóca
 • earraí leictreonacha
 • fearais
 • carranna
 • tithe
 • báid.

Braitheann cánachas na míreanna seo ar an méid seo a leanas:

 • má d’aistrigh tú úinéireacht na míre chuig do d’fhostaí
 • má choinníonn tú úinéireacht ar an mír.

Nuair a aistríonn fostóir úinéireacht earra nó sócmhainne

Is é luach an tsochair seo an ceann is airde de na nithe seo a leanas:

 • an costas a thabhaigh tú leis na hearraí nó leis na sócmhainní a chur ar fáil
 • luach margaidh an earra nó na sócmhainne (an méid a gheobhadh d’fhostaí dá ndíolfadh siad an mhír).

Ní mór duit Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT)Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC) agus an Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) a asbhaint ón luach seo.

Más tusa a dhéanann na hearraí a mhonarú, is iondúil go mbíonn an costas leis na hearraí a chur ar fáil níos lú ná an luach margaidh. Is é luach an tsochair an ceann is airde den dá shuim seo. 

Féadtar roghnú sócmhainn dhímheasta a thabhairt do d’fhostaí. Sa chás seo, is é luach an tsochair ná luach margaidh na sócmhainne ar dháta an bhronntanais. 

Nuair a choinníonn fostóir úinéireacht an earra nó na sócmhainne

Féadtar úinéireacht an earra nó sócmhainne a choinneáil agus é a chur ar fáil le haghaidh úsáid phríobháideach ag fostaí.

Tá an sochar incháinithe 5% de luach margaidh an earra nó na sócmhainne an chéad uair a chuireann tú ar fáil mar shochar é. Tá an muirear céanna i bhfeidhm gach bliain a mbaineann an fostaí úsáid as an earra nó an tsócmhainn. Má thugann tú an t-earra nó sócmhainn chéanna d’fhostaí eile, ní dhéantar an sochar incháinithe a athríomh.

Sa chás go bhfuil saor-úsáid sócmhainne le haghaidh cuid den bhliain amháin ag d’fhostaí, ba chóir don sochar incháinithe a bheith chionroinnte ó thaobh ama de.

Ní mór duit ÍMAT, ÁSPC agus MSU a chur i bhfeidhm ar an sochar incháinithe.

Tabhair do d’aire

Tá rialacha eile i bhfeidhm i gcásanna go ligeann tú d’fhostaí lóistín, carranna nó veaineannaí cuideachta ar leat iad a úsáid. (Chun críocha Sochair Comhchineáil, is carranna iad gluaisrothair ar mheáchan os cionn 410kg).

Meastar gur sochar incháinithe chomh maith iad costais a íocann an fostóir chun earra nó sócmhainn a choinneáil. 

Sampla 1

Ar an 1 Eanáir, chuir Seán troscáin nua in árasán a fhostaí gan aon chostas a ghearradh ar a fhostaí, Tadhg. Bhí costas €10,000 ar an troscán, a d’fhan mar mhaoin Tadhg.

Is é an luach bliantúil ar úsáid an troscáin ná

€10,000 x 5% = €500.

Ní mór an pá barúlach €500 (€9.61 sa tseachtain nó €41.66 sa mhí) a chur le pá Thaidhg chun ÍMAT, ÁSPC agus MSU a ríomh.

Sampla 2

Ar an 1 Lúnasa, chuir Máire troscán nua in árasán nua a fostaí gan aon chostas a ghearradh ar a fostaí, Caitríona. D’fhan an troscán mar mhaoin Mháire, agus bhí costas €15,000 air.

Is í an luach bliantúil ná €15,000 x 5% x 5/12= €312.50.

Chuir an fostóir pá barúlach €312.50 don bhliain iomlán le pá Chaitríona le linn na tréimhse 1 Lúnasa go dtí 31 Nollaig. (Is é sin €14.42 sa tseachtain, nó €62.50 sa mhí le linn na tréimhse sin) chun ÍMAT, ÁSPC agus MSU a ríomh.

I gcás blianta amach anseo is é €750 an luach bliantúil (€15,000 x 5%). I gcás blianta amach anseo, ní mór pá barúlach €750 (€62.50 sa mhí / €14.42 sa tseachtain) a chur le pá Chaitríona chun ÍMAT, ÁSPC agus MSU a ríomh.

Sampla 3

Ar an 1 Eanáir, chuir Máirtín an saor-úsáid sócmhainne ar fáil dá fhostaí, Treasa. D’úsáid fostaí eile, Áine, an tsócmhainn roimhe seo. Bhí costas €3,000 ar an tsócmhainn nuair a d’úsáid Áine é. Is é seo luach margaidh na sócmhainne an chéad uair a soláthraíodh mar shochar é.

Is é luach bliantúil na sócmhainne do Threasa ná:

€3,000 x 5% = €150.

Ní mór pá barúlach €150 sa bhliain (€2.88 sa tseachtain / €12.50 sa mhí) a chur le pá Threasa chun ÍMAT, ÁSPC, agus MSU a ríomh.

Sampla 4

Ar an 1 Eanáir, chuir Brian saor-úsáid an troscáin, a úsáideadh ina sheomraí taispeántais, ar fáil dá fhostaí, Eoin. Ba é €5,000 costas bunaidh an troscáin. Rinneadh luacháil ghairmiúil €3,500 ar an troscán ar an 1 Eanáir (dáta an chéad uaid a soláthraíodh an troscán mar shochar).

Ríomhtar an luach bliantúil mar €3,500 x 5% = €175.

Ní mór pá barúlach €175 (€3.36 sa tseachtain / €14.58 sa mhí) a chur le pá Eoin chun ÍMAT, ÁSPC agus MSU a íoc.

Lascainí foirne

Féadtar lascaine a chur ar fáil do d’fhoireann ar earraí a chuireann do ghnó ar fáil. Má chuireann, féadfaidh sé nach dtiocfaidh sochar incháinithe aníos má chomhlíontar coinníollacha áirithe. Chun tuilleadh eolais a fháil féach Lascainí foirne.

Earraí curtha ar fáil chun críocha oibre

Féadtar trealamh oifige áirithe a chur ar fáil do d’fhostaí chun críocha ghnó. Ní sochar incháinithe é seo má chomhlíontar coinníollacha áirithe. Chun tuilleadh eolais a fháil air seo féach Idirlíon, ríomhairí, fóin agus soláthairtí a bhaineann leis an obair.

Ar aghaidh: Sainrialacha luachála