Deimhniú deireadh bliana (P60)

 Tabhair do d’aire

Is é 2018 an bhliain deiridh a eiseoidh tú P60 d’fhostaithe. 

Ó 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, tá an P60 díothaithe de réir Nua-Aoisiú ÍMAT.

Ó 2019 ar aghaidh, beidh ráiteas deireadh bliana ar fáil d’fhostaithe in moChúrsaí.

Is deimhniú é an P60 ina léirítear pá bliantúil agus asbhaintí bliantúla d'fhostaí. Tá sonraí pá iomlán agus na hasbhaintí seo a leanas ar:

Ní mór duit é seo a cóipeáil óna thaifead párolla.

Ní mór duit P60 a thabhairt d'aon fhostaí a bhí fostaithe agat ar an 31 Nollaig. Ba chóir go n-eiseofaí é idir an 1 Eanáir agus an 15 Feabhra.

Féadfaidh sé go n-iarrfaidh d'fhostaí ráiteas ar an méid pá a thuill siad le linn na bliana, seachas an méid a íocadh go hiarbhír. Ní mór é seo a thabhairt ar leithligh.

Féadfaidh sé go raibh fostaí i mbun fostaíochta ar an 31 Nollaig ach gur fhág siad an fhostaíocht an lá sin. Sa chás seo, ba chóir go dtabharfaí Foirm P45 agus Foirm P60 don fhostaí. Más rud é gur fhág an fostaí roimh an 31 Nollaig, ní cóir dóibh P60 a fháil.

Na figiúirí pá agus cánach don P60 a chomhlánú

Féadfaidh sé gur oibrigh fostaí duit thar thréimhse amháin sa bhliain. Sa chás seo, ní mór duit an figiúr pá don tréimhse is déanaí a iontráil i gCuid (A) 3 den fhoirm.