Ag ullmhú

Ullmhúcháin ROS do phárolla 2019

Mínítear sa rannán seo an chaoi le hullmhú a dhéanamh ar Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) le haghaidh phárolla 2019 ar ROS.

Rochtain ar ROS

Logáil isteach anois le cinntiú go bhfuil tú in ann teacht ar ROS.

Féach an rannán ar Dheacrachtaí le logáil isteach ar ROS má tá deacrachtaí agat logáil isteach.

Má fhaigheann tú meabhrúchán nuair a logálann tú isteach chun do dheimhniú digiteach ROS a athnuachan, déan é seo. Coinnigh nóta den phasfhocal nua agus lean na treoracha ar Do dheimhniú digiteach a shábháil chun do chomhad athnuaite deimhnithe a shábháil.

Déan céim 1 den phróiseas clárúcháin, is é sin Déan iarratas ar Uimhir Rochtana ROS (RAN) má bhaineann ceachtar díobh seo leat:

  • más úsáideoir nua ROS thú

Ba chóir cúig lá oibre ar a laghad a thabhairt chun an próiseas clárúcháin a chomhlánú.

Fo-úsáideoir

Teastaíonn deimhniú fo-úsáideora sna cásanna seo:

  • má tá pacáiste Tuairiscithe Dhírigh Párolla in úsáid agat
  • má tá do phárolla ar ríomhaire eile ón ríomhaire ar a bhfuil do dheimhniú digiteach 
  • má theastaíonn uait go mbeidh níos mó ná duine amháin in ann teacht ar ROS.

Chun teacht ar gach feidhm párolla, tabhair ceadanna ‘Tíolaic’ don fho-dheimhniú le haghaidh ÍMAT-Fostóra (PREM).

Ní bhaineann na feidhmeanna dé-shíniú agus dara síniú leis na Seirbhísí d’Fhostóirí nua.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar na treoirleabhair:

Tá treoracha le haghaidh fo-dheimhnithe a íoslódáil ar fáil sa rannán ar dheimhnithe fo-úsáideora nó deimhnithe ceangailte.

Ba chóir an deimhniú a íoslódáil chuig an ríomhaire ar a rithfear an párolla.

Má tá pacáiste Tuairiscithe Dhírigh Párolla agat, déan teagmháil le do sholáthraí párolla le haghaidh tuilleadh treoracha.

Srian a chur ar fho-úsáideoirí ó uimhir clárúcháin fostóra

Féadann breis agus uimhir amháin clárúcháin fostóra a bheith ag fostóirí. 

Féadfaidh sé nach mian leat go mbeidh teacht ag fo-úsáideoirí ar na huimhreacha uile clárúcháin.

Más mian leat srian a chur ar rochtain fo-úsáideora ar uimhir nó uimhreacha clárúcháin, féach ar an treoir thíos Restricting sub-users from an Employer Registration Number.

Má tá pacáiste Tuairiscithe Dhírigh Párolla agat agus más mian leat srian a chur ar cheadanna fo-úsáideora, déan teagmháil le do sholáthraí párolla. Ba chóir go mbeadh siad in ann comhairle a chur ort maidir leis an gcaoi leis seo a dhéanamh taobh istigh den bhogearra párolla. Má chuireann tú srian ar cheadanna ar fho-dheimhniú ROS, beidh tionchar aige seo ar do phacáiste párolla.

Gníomhairí

Ní fhéadtar tíolacthaí párolla a rinne gníomhaire roimhe a athrú ach amháin má bhaintear úsáid as deimhniú ROS an fhostóra.

Ní mór don fhostóir iarratas a dhéanamh leis na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh deimhniú digiteach ROS mura bhfuil ceann acu cheana. Féadann an fostóir fo-dheimhniú leis na ceadanna cuí a shannadh do ghníomhaire chun go bhféadfaidh siad athruithe riachtanacha a dhéanamh.

Mura bhfuil rochtain idirlín ag an bhfostóir, ba chóir don ghníomhaire socrú a dhéanamh ionas go bhféadtar an t-iarratas a dhéanamh le haghaidh deimhniú ROS ina n-oifigí féin. 

Ar aghaidh: Cáin ar ÍMAT ar bhonn admhálacha