Fostaíocht Éireannach atá ar siúl lasmuigh den Stát

Má tá d'fhostaí ag obair duit taobh amuigh d'Éirinn, beidh an

atá siad dlite a íoc ag brath ar a stádas cónaithe.

Fostaí neamhchónaitheach

I gcúinsí áirithe, eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim Ordú Eisiaimh Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT). Is deimhniú é seo trína dtugtar údarú duit gan Cáin Ioncaim ná MSU a asbhaint de d'fhostaí i gcás go gcomhlíontar coinníollacha áirithe.

Fostaí neamhchónaitheach a chuireann roinnt dualgas oibre i gcrích in Éirinn agus roinnt dualgas thar lear

Is i dtaca leis an gcuid dá ndualgais oibre a chuirtear i gcrích in Éirinn amháin is cóir duit Cáin Ioncaim, MSU agus ÁSPC a asbhaint den fhostaí seo.

Fostaí cónaitheach a chuireann roinnt dualgas oibre i gcrích in Éirinn agus roinnt dualgas thar lear

Ba chóir duit Cáin Ionaim, MSU agus ÁSPC a asbhaint ó iomlán ioncam an fhostaí seo.

Féadfaidh sé freisin go bhfuil an fostaí seo faoi dhliteanas, cáin a íoc ar a n-ioncam thar lear, rud a chiallaíonn go mbeidh siad ag íoc cánach faoi dhó ar an ioncam céanna.

I gcúinsí áirithe, féadfaidh sé go mbeidh d'fhostaí in ann creidmheas a éileamh le linn na bliana i leith na cánach eachtraí neamh-inaisíoctha a asbhaineadh. Féadfaidh tú tuilleadh eolais a fháil faoi cén chaoi a éilítear an creidmheas seo ar an bhfoirm Double Deduction1.

Asbhaint tuillimh eachtraigh

Féadfaidh fostaí cónaitheach ar a laghad 40 lá a chaitheamh ag obair i dtíortha áirithear le linn thréimhse 12 mhí thar ceann do chuideachta. Más ea, ní gá duit Cáin Ioncaim, MSU ná ÁSPC a asbhaint ó iomlán an ioncaim a thuilleann siad. An chuid nach ngearrtar cáin uirthi, braitheann sé sin ar an méid laethanta a chaith an fostaí thar lear, agus tá an chuid sin faoi réir uasmhéid €35,000. Tá an t-íosmhéid de 40 lá le cur i bhfeidhm i gcás gach bliana ó 2016 i leith. Roimh 2016, bá é 30 lá an t-íosmhéid.

Ni bhaineann an déileáil cánach seo ach le liosta teoranta tíortha. Féadtar an liosta seo a aimsiú sa Lámhleabhar Cánacha agus Dleachtanna, mar aon le foirmle trínar féidir suimeanna incháinithe a ríomh.

Stiúrthóirí

Tá Stiúrthóirí cuideachtaí Éireannacha faoi dhliteanas cáin iomcaim a íoc, is cuma cén stádas cónaithe atá acu nó cen áit a gcuireann siad a ndualgais stiúrthóra i gcrích.

Féadfaidh ranníocaíochtaí ÁSPC a bheith dlite nó gan a bheith dlite. Chun comhairle a fháil, téigh i dteagmháil leis An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) .