Díolúine i leith Teach Cónaithe

Tá díolúine ó Cáin Fáltas Caipitiúil (CFC) i gceist maidir le hoidhreacht nó bronntanas de theach cónaithe do ghaol cleithiúnach má chomhlíontar coinníollacha áirithe.

Coinníollacha cáilitheacha i leith oidhreacht a fuarthas ar an 25 Nollaig 2016 nó dá éis

Beidh tú díolmhaithe ó CFC ar theach a fhaigheann tú le hoidhreacht sna cásanna seo:

 • má bhí an teach mar an t-aon áit chónaithe nó an phríomháit chónaithe don duine a fuair bás (ní bhaineann an coinníoll seo le hábhar más gaol cleithiúnach thú).
 • má bhí cónaí ort sa teach mar d’aon áit chónaithe nó do phríomháit chónaithe ar feadh trí bliana díreach roimh dháta na hoidhreachta.
 • mura bhfuil teach eile faoi d’úinéireacht nó mura bhfuil leas agat i dteach eile
 • mura bhfaigheann tú leas in aon teach eile ón diúscróir céanna idir dáta na hoidhreachta agus an dáta luachála.
 • má tá an teach go fóill mar d’aon áit chónaithe nó do phríomháit chónaithe ar feadh sé bliana tar éis dháta na hoidhreachta. Níl feidhm aige seo sna cásanna seo:
  • má tá tú níos sine ná 65 ar dháta na hoidhreachta
  • má iarrtar ort cónaí in áit eile de bharr fostaíochta
  • má iarrtar ort cónaí in áit eile mar gheall ar mhíchumas fisiciúil nó meabhrach, agus é seo deimhnithe ag dochtúir.

Coinníollacha cáilitheacha i leith bronntanas a fuarthas ar an 25 Nollaig 2016 nó dá éis

Beidh díolúine ó CFC agat i leith teach a fháil mar bhronntanas sna cásanna seo:

 • más gaol cleithiúnach thú de chuid an duine atá ag tabhairt an bhronntanais sna cásanna seo:
  • má tá tú faoi éagumas buan agus iomlán mar gheall ar mhíchumas fisiciúil nó intleachta, agus mura bhfuil tú in ann do bheatha a shaothrú
  • má bhí tú 65 nó níos sine ar dháta an bhronntanais.
 • má bhí an teach mar do phríomháit chónaithe ar feadh na dtrí bliana roimhe.
 • mura bhfuil teach eile faoi d’úinéireacht nó mura bhfuil leas agat in aon teach eile

Coinníollacha cáilitheacha i leith oidhreacht nó bronntanas a fuarthas ar an 25 Nollaig 2016 nó dá éis

Má fuair tú teach cónaithe mar bhronntanas nó oidhreacht roimh an 25 Nollaig 2016, beidh tú díolmhaithe ó CFC sna cásanna seo:

 • má bhí an teach mar d’aon áit chónaithe nó do phríomháit chónaithe ar feadh na dtrí bliana roimhe. Sa chás gur bronntanas a bhí sa teach:
  • ní áireofar sna trí bliana aon tréimhse ama a raibh an duine a thug an bronntanas ina gcónaí sa teach. Níl feidhm aige seo má bhraith an diúscróir ort mar gheall ar dhrochshláinte nó seanaois (65 nó níos sine).
  • ní mór go raibh an teach faoi úinéireacht ag an diúscróir ar feadh trí bliana sula bhfuair tú é.
 • mura raibh teach eile nó leas in aon teach cónaithe eile agat ar dháta an bhronntanais nó na hoidhreachta.
 • má lean tú ar aghaidh de bheith i do chónaí sa teach mar d’aon áit chónaithe nó do phríomháit chónaithe ar feadh sé bliana tar éis dháta an bhronntanais nó na hoidhreachta. Níl feidhm aige seo sna cásanna seo:
  • má bhí tú níos sine ná 55 ar dháta an bhronntanais nó na hoidhreachta
  • má iarradh ort cónaí in áit eile de bharr fostaíochta
  • má bhí sé riachtanach go mbeadh cónaí ort in áit eile mar gheall ar mhíchumas fisiciúil nó meabhrach, agus é seo deimhnithe ag dochtúir.

Aistarraingt nó aisghlámadh na díolúine

Tarraingeofar siar an díolúine i leith teach cónaithe sna cásanna seo:

 • má cháiligh tú don díolúine ach má fhaigheann tú leas i dteach cónaithe eile de chuid an diúscróra chéanna ina dhiadh sin
 • taobh istigh de shé bliana tar éis cáiliú don díolúine:
  • má dhíolann tú an teach, agus mura nglacann tú teach eile mar do phríomháit cónaithe
  • mura bhfuil cónaí ort sa teach mar d’aon áit chónaithe nó do phríomháit chónaithe a thuilleadh seachas ar na cúiseanna sa liosta thuas.

Má dhíolann tú an teach agus mura n-úsáideann tú na fáltais iomlána chun teach a fháil ina áit, beidh aisghlámadh páirteach i gceist.