Tairseacha, rátaí agus rialacha um chomhiomlánú don Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC)

Grúpaí CFC agus grúpthairseacha

Tabhair do d’aire

Tá Bronntanais agus Oidhreachtaí tógtha ag Céile nó Páirtnéir Sibhialta díolmhaithe.

Ní chaithfear cáin a íoc i leith bronntanais ná oidhreachta má tá a luach incháinithe faoi thairseach áirithe. Braitheann an tairseach a úsáideann tú ar do ghaol leis an diúscróir. Ní mór cáin a íoc i leith aon luach atá fágtha os cionn na tairsí sin.

Tá trí ghrúpaí le tairseacha éagsúla ann atá i bhfeidhm ón 7 Nollaig 2011 ar aghaidh.

Grúpthairseacha

Tabhair do d’aire

Folaíonn ‘leanbh’ mic, iníonacha, leasleanaí agus leanaí altrama áirithe.

Grúpa A

Beidh feidhm ag an nGrúpthairseach A sa chás gur tusa duine de na daoine seo, an tairbhí, ar dháta an bhronntanais nó na hoidhreachta:

 • leanbh de chuid:
  • an diúscróra
  • chéile nó pháirtnéir sibhialta an diúscróra (ar a dtugtar leasleanbh)
 • leanbh mionaoiseach, faoi 18 mbliana d’aois, de chuid leanbh éagtha:
  • an diúscróra (ar a dtugtar garleanbh)
  • chéile nó pháirtnéir sibhialta an diúscróra (ar a dtugtar leas-gharleanbh)
 • leanbh mionaoiseach de chuid céile nó páirtnéara shibhialta an linbh éagtha de chuid:
  • an diúscróra
  • chéile nó pháirtnéir sibhialta an diúscróra
 • tuismitheoir de chuid an diúscróra agus go dtógann tú leas iomlán (is é sin, leas nach leas teoranta é) san oidhreacht ar bhás do linbh.

Tabhair do d’aire

Féadfaidh roinnt maoin éagsúil a bheith in Eastát. Níl sé riachtanach go bhfaigheadh tuismitheoir Eastát iomlán le hoidhreacht d’fhonn leas iomlán a thógáil ann. Faigheann duine leas iomlán i maoin le hoidhreacht mura bhfuil aon choinníollacha nó srianta i ndáil leis an maoin sin curtha i bhfeidhm ag an duine éagtha.

Sampla 1

Fuair Micheál bás agus d’fhág sé an méid seo ina uacht:

- teach lena mháthair, Caitríona

- cuntas bainc lena athair, Ádamh

- scaireanna lena dheirfiúr, Siubhán.

Mar gheall go bhfuair an bheirt tuismitheoirí oidhreacht iomlán, gan aon choinníollacha leis, baineann Grúpthairseach A le sochar Chaitríona agus Ádaimh ó Mhicheál.

Sampla 2

Fuair Ciara bás agus d’fhág sí an méid seo ina huacht:

- scaireanna lena deirfiúr, Clár

- an t-ioncam ó na scaireanna lena máthair, Áine, dá saol

- teach cónaithe le Clár

- leas saol sa teach cónaithe sin le hÁine

- cuntas bainc le hÁine. 

Sa chás seo, beidh dhá ghrúpthairseach i bhfeidhm ar oidhreacht Áine.

Baineann Grúpthairseach A leis an gcuntas bainc, mar gheall gur leas iomlán é seo.

Baineann Grúpthairseach B leis an ioncam ó na scaireanna agus leis an leas saoil sa teach cónaithe, mar gheall gur leasanna teoranta iad seo.

Grúpa B

Beidh feidhm ag an nGrúpthairseach B sa chás gur tusa duine de na daoine seo, an tairbhí, ar dháta an bhronntanais nó na hoidhreachta:

 • tuismitheoir an diúscróra, nuair a thógtar bronntanas nó leas teoranta
 • deartháir nó deirfiúr de chuid an diúscróra
 • leanbh dearthár nó deirféar de chuid an diúscróra (féadfaidh sé go mbeidh feidhm ag an bhFaoiseamh do Neacht nó Nia is fearr.)
 • leanbh de chuid an pháirtnéara shibhialta de chuid dearthár nó deirféar de chuid an diúscróra
 • seantuismitheoir de chuid an diúscróra
 • garleanbh de chuid an diúscróra
 • dírshinsear nó dírshliochtach de chuid an diúscróra.

Grúpa C

Beidh feidhm ag an nGrúpthairseach C sa chás go bhfuil gaol agat, an tairbhí, ar dháta an bhronntanais nó na hoidhreachta, leis an diúscróir nach gclúdaítear i nGrúpa A ná B.

Grúpthairseacha 

Tá suim tairsí saor ó cháin ag gach grúpa a fheidhmítear ón 7 Nollaig 2011.

Is tairseach charnach atá i gceist agus baineann sí le hiomlán na sochar incháinithe a fuair tú sa ghrúpa sin. (Ní mór luach incháinithe na mbronntanas agus na n-oidhreachtaí a fuarthas cheana sa ghrúpa céanna, ón 5 Nollaig 1991, a chur san áireamh.)

Ní íoctar cáin ach ar luach bronntanais nó oidhreachta os cionn shuim na grúpthairsí saor ó cháin.

Tairseacha saor ó cháin
  Grúpa AGrúpa BGrúpa C
Ar an 09 Deireadh Fómhair 2019, nó dá éis

€335,000

€32,500

€16,250

10 Deireadh Fómhair 2018 – 08 Deireadh Fómhair 2019

€320,000

€32,500

€16,250

12 Deireadh Fómhair 2016 – 09 Deireadh Fómhair 2018

€310,000

€32,500

€16,250

14 Deireadh Fómhair 2015 – 11 Deireadh Fómhair 2016

€280,000

€30,150

€15,075

06 Nollaig 2012 – 13 Deireadh Fómhair 2015

€225,000

€30,150

€15,075

07 Nollaig 2011 – 05 Nollaig 2012

€250,000

€33,500

€16,750

Ar aghaidh: Rátaí CFC