Dáta luachála agus luach sochar

Saor úsáid maoine agus iasachtaí saor ó ús

Saor úsáid maoine

Má tá úsáid maoine agat atá saor ó tháille nó ar luach atá níos lú ná an luach atá air, sochar atá anseo. Féadfaidh sé go mbeidh ort cáin a íoc air. Má úsáideann tú an mhaoin thar roinnt blianta, féachtar ar an sochar amhail go bhfuarthas é ar an 31 Nollaig gach bliain.

Iasacht saor ó ús

Má fhaigheann tú iasacht saor ó ús, sochar atá anseo agus féadfaidh sé go mbeidh ort cáin a íoc air. An dáta cánach cuí don sochar seo ná 31 Nollaig gach bliain go dtí go n-íoctar an iasacht ar ais ina hiomláine. Luach an tsochair ná an ráta toraidh a ghinfeadh na cistí dá n-infheisteofaí iad i dtaisce.

Má aisíoctar an iasacht le linn na bliana, baintear úsáid as dáta na haisíocaíochta chun luach an bhronntanais don bhliain sin a ríomh.