Faoiseamh ó Dhleacht Chustam agus CBL ar aistriú gnó chuig an AE

Nós imeachta ag tráth na hiompórtála

Ba chóir duit an Transfer of business activities form a chomhlánú agus a chur faoi bhráid na gCoimisinéirí Ioncaim ag tráth na hiompórtála.

Ní mór duit dearbhú leictreonach custam a chomhlánú má tá aon dleachtanna dlite ort, mar shampla, Cáin Bhreisluacha (CBL). Ba chóir iad seo a leanas a chur san áireamh i mbosca 44 den dearbhú más gá: ‘Díolúine ó tháillí iompórtála, seachas CBL, éilithe - Earraí caipitiúla agus trealamh eile (nó beostoc, de réir mar is cuí) iompórtáilte agus aistriú gnó idir lámha agat’.

Beidh cruthúnas ar aistriú na ngníomhaíochtaí gnó chuig an Aontas Eorpach (AE) ag teastáil uait, mar shampla:

  • cruthúnas ar dhíol d’áitribh gnó chun taispeáint go bhfuil an gnó tar éis scor de ghníomhaíocht lasmuigh den Stát
  • cáipéisí a bhaineann le ceannach, ligean amach nó tógáil áitribh gnó buan sa Stát
  • aon fhaomhadh ábhartha Stáit, nó údaráis áitiúil.

Beidh cruthúnas ag teastáil uait freisin gur baineadh úsáid as na hearraí bainteacha sa ghnó ar feadh tréimhse 12 mhí. Glactar le sonraisc díolachán, nó admhálacha ceannacháin (nó, i gcás mótarfheithicle, na deimhnithe i dtaca le clárú feithicle agus árachas).

Féadfaidh sé gur gá do na Coimisinéirí Ioncaim d’earraí a scrúdú. Féadtar coinsíneachtaí beaga a scrúdú ag áit na hiompórtála. Féadtar coinsíneachtaí níos mó a scrúdú ag d’áitribh ghnó, nó suíomh oiriúnach eile. Ní mór duit iarratas air seo a dhéanamh i scríbhinn chuig na Coimisinéirí Ioncaim ag pointe na hiompórtála. Beidh tú freagrach as aon chostais a eascraíonn.

Tuilleadh eolais

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil uait, déan teagmháil leis an Aonad i dtaca le hÚdaruithe agus Faoisimh.