Pinsin agus cáin

Cáin ar phinsin RCS

Tá pinsin leasa shóisialaigh a íocann An Roinn Coimirce Sóisialaí (RCS) faoi dhliteanas Cánach Ioncaim. Níl siad faoi dhliteanas Muirir Sóisialaigh Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasta (ÁSPC). Tugann an RCS sonraí do na Coimisinéirí Ioncaim faoin tsuim incháinithe atá sna híocaíochtaí seo.

Tabhair do d'aire, ní thugann an RCS eolais do na Coimisinéirí Ioncaim i leith na bpinsean seo a leanas:

  • Pinsean na nDall
  • Pinsean Sochair Báis
  • Pinsean do Bhaintreacha, do Bhaintreacha Fir nó do Pháirtnéir Sibhialta Marthanach Neamh-Ranníocach.

Braitheann an chaoi a mbailítear cáin ar phinsin leasa shóisialaigh ar cibé an cáiníocóir Íoc Mar A Thuillir (ÍMAT) thú nó an bhfuil tú féinfhostaithe.

Cáiníocóirí ÍMAT

Laghdaíonn muid na creidmheasanna cánach agus banda ráta bliantúil ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach chun do phinsean a chur san áireamh.

Cáiníocóirí féinfhostaithe

Ní mór duit sonraí maidir le haon íocaíochtaí leasa shóisialaigh a chur san áireamh ar d’Fhoirm 11. Is gá duit an cháin dlite a íoc agus d’íocaíocht bhliantúil Cánach Ioncaim á déanamh agat.

Ar aghaidh: Cáin ar phinsin phríobháideacha