Cánachas ar íocaíochtaí RGFCS

Sochar Breoiteachta, Sochar Díobhála Ceirde agus Sochar Cumais Pháirtigh

Is é an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) a eisíonn Sochar Breoiteachta (IB), Sochar Díobhála Ceirde agus Sochar Cumais Pháirtigh. Tá na sochair seo faoi dhliteanas Cánach Ioncaim (CI). Níl siad faoi dhliteanas Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

Tá díolúine ó cháin, MSU agus ÁSPC i gceist le méaduithe do chleithiúnaigh  linbh (íocaíochtaí breise a dhéantar le héilitheoirí i leith leanaí cáilitheacha).

Sa rannán seo, áirítear an Sochar Díobhála Ceirde agus an Sochar Cumais Pháirtigh i dtagairtí don SB.

Cén chaoi a ngearrtar cáin ar Shochar Breoiteachta 

Ó 1 Eanáir 2019:

  • Insíonn RGFCS suim do Shochair Breoiteachta incháinithe do na Coimisinéirí   Ioncaim.
  • Bailítear aon cháin dlite ó do Shochar Breoiteachta ach do chreidmheasanna  cánach agus do bhanda ráta a laghdú. Taispeánfar é seo ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach (DCC).
  • Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) ar fáil do d’fhostóir ionas go bhféadann siad aon cháin atá dlite a bhailiú.

Le linn duit a bheith ar saoire bhreoiteachta, agus sa chás:

  • go n-íocann d’fhostóir thú – ní mór duit ansin méid seachtainiúil an SB a chur in iúl dóibh
  • nach n-íocann d’fhostóir thú – ní gá duit ansin an méid seachtainiúil an SB a chur in iúl dóibh.

Sa dá chás, úsáidfidh d’fhostóir an FPCI is déanaí a d'eisigh na Coimisinéirí Ioncaim chucu.

Athbhreithniú a dhéanamh ar do cháin le haghaidh 2018

Taispeánfar ar d’Fhoirm 12 ar líne an tsuim Sochair Breoiteachta incháinithe a éilíodh le linn 2018.

Féadtar an figiúr Sochair Breoiteachta a thabhairt cothrom le dáta sna cásanna seo:

  • mura n-aontaíonn tú leis an bhfigiúr
  • má tá chuid den éileamh Sochair Breoiteachta nó é uile íoctha ar ais agat ó shin.

Tá sé tábhachtach gurb é an figiúr a thíolacann tú ar d’fhoirm 12 an tsuim incháinithe cheart.

Féadtar eolas ar an gcaoi a ríomhtar an tsuim incháinithe a fháil ar shuíomh idirlín an RGFCS. Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir le d’éileamh Sochair Breoiteachta déan teagmháil dhíreach leis an RGFCS.

Ar aghaidh: Cáin ar Shochair Máithreachas, Atharthachta, Uchtála agus Sláinte agus Sábháilteachta