Cánachas ar íocaíochtaí RGFCS

Sochar Breoiteachta, Sochar Díobhála Ceirde agus Sochar Cumais Pháirtigh

Is é an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (RGFCS) a eisíonn Sochar Breoiteachta (IB), Sochar Díobhála Ceirde agus Sochar Cumais Pháirtigh. Tá na sochair seo faoi dhliteanas Cánach Ioncaim (CI). Níl siad faoi dhliteanas Muirear Sóisialach Uilíoch (MSU) ná Árachas Sóisialach Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

Tá díolúine ó cháin, MSU agus ÁSPC i gceist le méaduithe do chleithiúnaigh  linbh (íocaíochtaí breise a dhéantar le héilitheoirí i leith leanaí cáilitheacha).

Sa rannán seo, áirítear an Sochar Díobhála Ceirde agus an Sochar Cumais Pháirtigh i dtagairtí don SB.

Cén chaoi a ngearrtar cáin ar Shochar Breoiteachta 

Ó 1 Eanáir 2019:

  • Insíonn RGFCS suim do Shochair Breoiteachta incháinithe do na Coimisinéirí   Ioncaim.
  • Bailítear aon cháin dlite ó do Shochar Breoiteachta ach do chreidmheasanna  cánach agus do bhanda ráta a laghdú. Taispeánfar é seo ar do Dheimhniú Creidmheasanna Cánach (DCC).
  • Cuirfidh na Coimisinéirí Ioncaim Fógra Párolla na gCoimisinéirí Ioncaim (FPCI) ar fáil do d’fhostóir ionas go bhféadann siad aon cháin atá dlite a bhailiú.

Le linn duit a bheith ar saoire bhreoiteachta, agus sa chás:

  • go n-íocann d’fhostóir thú – ní mór duit ansin méid seachtainiúil an SB a chur in iúl dóibh
  • nach n-íocann d’fhostóir thú – ní gá duit ansin an méid seachtainiúil an SB a chur in iúl dóibh.

Sa dá chás, úsáidfidh d’fhostóir an FPCI is déanaí a d'eisigh na Coimisinéirí Ioncaim chucu.

Ar aghaidh: Sochair Mháithreachais, Atharthachta, Uchtála agus Sláinte agus Sábháilteachta