Féadtar tuairisceán Cánach Ioncaim Foirm 11 a thíolacadh

Má tá tú cláraithe le haghaidh Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), féadtar tuairisceán Cánach Ioncaim Foirm 11 a thíolacadh ar líne: Murab úsáideoir ROS thú, féadtar Clárú le haghaidh ROS ach an próiseas clárúcháin 3 chéim a chomhlánú.

Má tá tú cláraithe le haghaidh Cáin Ioncaim, ÍMAT Fostóra nó Cáin Fáltas Caipitiúil, beidh an rogha agat ‘Cláraigh le haghaidh ROS’ ar an gcárta ‘Bainistigh Mo Thaifead’.  Féadtar ansin logáil isteach ar ROS ó moChúrsaí tríd an gcárta ROS.

Féadtar an Córas Íoca agus Tíolactha a úsáid chun tascanna a bhainistiú maidir le cáin a íoc agus tuairisceáin chánach a thíolacadh.

Cé dó an tseirbhís seo?

Tá an tseirbhís seo ann do chustaiméirí ar mian leo:

 • tuairisceán cánach a dhéanamh don bhliain chánach roimhe, lena n-áirítear féinmheasúnú ar an gcáin dhlite don bhliain sin
 • aon iarmhéid cánach a íoc atá dlite don bhliain roimhe.
 • réamhcháin a íoc don bhliain reatha.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat (nuair is infheidhmithe):

 • d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (UPSP) agus do dháta breithe
 • UPSP agus dáta breithe do chéile nó páirtnéara shibhialta
 • do chuid sonraí ioncaim, lena n-áirítear ioncam eachtrach agus ioncam díolmhaithe
 • d’ioncam ó chíos
 • d’ioncam ó tháillí, cúnaint, dáiltí
 • d’íocaíochtaí bliantúla, muirir agus ús íoctha
 • do chreidmheasanna cánach, liúntais, faoisimh agus costais sláinte
 • do chuid ioncaim ardleibhéil
 • do chuid gnóthachan caipitiúil
 • do chuid dreasachtaí maoin-bhunaithe
 • do chuid sonraí féinmheasúnaithe.

Cén chaoi le teacht ar an tseirbhís

Nuair atá tú logáilte isteach ar ROS, lean na céimeanna seo:

 • Ón bpríomh-roghchlár ROS, cliceáil ar an gcluaisín ‘Mo Sheirbhísí Féin’.
 • Sa rannán ‘Tíolaic tuairisceán’, roghnaigh an cineál tuairisceáin ‘Cáin Ioncaim’ agus ‘Foirm 11’. 

Tá cabhair ar fáil leis an bhFoirm 11 a thíolacadh, lena n-aírtear féinmheasúnú iomlán, sa rannán Féinmheasúnú agus féinfhostaíocht

Tá roinnt físeán ar an suíomh idirlín chun cabhrú leat na painéil éagsúla ar an bhFoirm 11 a chomhlánú.