Seirbhís Ordaithe Foirmeacha

An bealach is tapúla, is éasca agus is sláine le do chúrsaí cánach a bhainistiú ná lenár seirbhísí ar líne.

Mura bhfuil tú in ann ár seirbhísí ar líne a úsáid, féadtar na foirmeacha thíos a ordú. Féadtar é seo a dhéanamh ach:

 • glaoch ar ár Seirbhís Ordaithe Foirmeacha 24 uair an chloig uathoibrithe glórphoist ar 01 738 3675
 • agus na sonraí thíos a fhágáil linn.

An méid a theastaíonn chun an tseirbhís seo a úsáid

Chun an tseirbhís a úsáid, is gá an méid seo a leanas a bheith agat:

 • teideal na foirme agus an bhliain (más infheidhmithe) a theastaíonn uait
 • líon na bhfoirmeacha
 • d’ainm
 • d’Uimhir Phearsanta Seirbhíse Poiblí (PPSN)[1]
 • d’uimhir fóin
 • do sheoladh iomlán poist, Eircode san áireamh.

De rogha air sin, féadtar na sonraí seo a úsáid chun foirmeacha a ordú tríd an ríomhphost ó custform@revenue.ie.

Tabhair do d'aire nach bhféadtar ach na foirmeacha thíos a ordú leis an tseirbhís seo.

Foirmeacha Tuairisceáin Cánach

Foirmeacha Éilimh

 • Foirm 54 (Sonraigh an Bhliain) - Éileamh ar Aisíocaíocht Cánach Coinneála ar Ús Taisce.
 • Foirm DE1 (Sonraigh an Bhliain) - Iarratas ar ús taisce a íoc gan asbhaint CCÚT sa chás go bhfuil an t-iarratasóir agus an céile nó páirtnéir sibhialta 65 bliain d’aois nó níos sine.
 • Foirm DE2 (Sonraigh an Bhliain) - Iarratas ó dhuine/daoine aonair faoi éagumas buan ar ús taisce a íoc gan asbhaint CCÚT.
 • Foirm P50 - An chéad éileamh ar aisíocaíocht Cánach Ioncaim nó Muirir Shóisialaigh Uilíoch (MSU) le linn fostaíochta.
 • Med 2 - Costais fiaclóireachta deimhnithe ag cleachtóir fiaclóireachta.
 • SPCC1 – Éileamh don Éilitheoir Príomha ar an gCreidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil.
 • SPCC2 – Éileamh don Éilitheoir Tánaisteach ar an gCreidmheas Cánach Cúramóra Linbh do Dhuine Singil.
 • Form HK1 Éileamh ar liúntas chun cúramóir a fhostú.
 • Foirm IT31 - Éileamh ar fhaoiseamh cánach i ndáil le táillí teagaisc i leith oideachas tríú leibhéal.
 • Foirm um Roghnú Céile Inmheasúnaithe - Foirm le seoladh chuig an oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim a dhéileálann leis an duine aonair atá le bheith mar chéile inmheasúnaithe.

Foirmeacha don Cháin Gnóthachan Caipitiúil

 • Foirm CG50 Iarratas ar dheimhniú faoi Alt 980(8) den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.

Foirmeacha don Cháin Fáltas Caipitiúil

 • Form CA4 – Iarratas ar litir imréitigh (Foirm IT8).
 • Foirm CA12 – Iarratas ar Dheimhniú um Scaoileadh ó Cháin Fáltas Caipitiúil (CFC) de bhun Alt 62(2) den Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003.
 • Foirm CA24 Mionnscríbhinn Ioncaim Intíre faoin Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003 (le húsáid sa chás go bhfuair an duine éagtha bás roimh 5 Nollaig 2001).
 •  Foirm SA.2– Ráiteas Cúrsaí (Probháid). Níl an leagan páipéir den SA.2 ar fáil ar líne agus féadfaidh tú é a iarraidh ón Aonad Náisiúnta Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC).
 • Form CA26 Mionnscríbhinn Cheartúcháin faoin Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003 (le húsáid i gcás ina bhfuarthas deontas probháide idir an 5 Nollaig 2001 agus an 4 Meán Fómhair 2020
 • Foirm SA.2A – Leasú ar Ráiteas Cúrsaí faoin Acht Comhdhlúite Cánach Fáltas Caipitiúil, 2003 (le húsáid agus leagan páipéir den Ráiteas Cúrsaí (Probháid) SA.2 á leasú). Níl an fhoirm seo ar fáil ar líne agus féadtar é a iarraidh ón Aonad Náisiúnta Cánach Fáltas Caipitiúil (CFC).
 • Form IT38S Tuairisceán i leith bronntanais nó oidhreachtaí ar 05 Nollaig 2001 nó dá éis.

Tiománaithe agus Paisinéirí faoi Mhíchumas

 • Foirm DD1 – Faoiseamh cánach i ndáil le feithiclí a ceannaíodh lena n-úsáid ag daoine faoi mhíchumas.
 • Foirm DDO – Faoiseamh cánach i ndáil le feithiclí a ceannaíodh lena n-úsáid ag eagraíochtaí cáilitheacha.
 • Foirm FG1 – Éileamh ar Dheontas Breosla.
 • VRT7 – Scéim Faoisimh Cánach do Thiománaithe agus Paisinéirí faoi Mhíchumas, agus Eagraíochtaí.