Maoin Éireannach a cheannach

Cé na cánacha is gá a íoc?

Dleacht Stampála

Nuair atá maoin Éireannach á ceannach, féadtar ionstraim (cáipéis i scríbhinn) a fhorghníomhú (é a shíniú nó séala a thabhairt ina leith, nó an dá rud). Aistríonn an ionstraim úinéireacht na maoine chugatsa. Ní mór duit:

  • tuairisceán Dleachta Stampála a thíolacadh i leith na hionstraime seo
  • Dleacht Stampála a íoc ar an ionstraim seo.

Áirítear le maoin Éireannach:

  • talamh
  • foirgnimh – cónaitheach (tithe nó árasáin) agus neamhchónaitheach (foirgnimh oifige, monarchana déantúsaíochta)
  • sócmhainní gnó (amhail cáilmheas)
  • scaireanna i gcuideachtaí Éireannacha.

Féadtar teacht ar eolas mionsonraithe sa rannán ar an Dleacht Stampála.

Tá roinnt ionstraimí díolmhaithe ón Dleacht Stampála, nó baineann siad buntáiste as faoiseamh.

Féadtar tuilleadh a léamh faoi dhíolúintí agus faoisimh in:

Cáin Maoine Áitiúil (CMÁ)

Braitheann an méid CMÁ atá le híoc agat ar luach margaidh do mhaoine. Is é an luach margaidh an praghas is fearr ag a bhféadfá do mhaoin a dhíol ar an margadh oscailte.

Sula gceannaíonn tú maoin, ní mór duit a chinntiú go bhfaigheann tú an uimhir aitheantais CMÁ agus an luacháil ón díoltóir. Ní mór duit a sheiceáil chomh maith go bhfuil na tuairisceáin agus íocaíochtaí uile CMÁ tíolactha agus suas chun dáta.

Féach an rannán ar an gCáin Maoine Áitiúil (CMÁ) le haghaidh tuilleadh eolais.