An Tionscnamh Cathrach Beo (TCB)

Sula dtosaíonn tú ar obair ar mhaoin chónaithe

Má tá an mhaoin á hathchóiriú nó á tiontú chun úsáide cónaithí, ba chóir duit iarratas a dhéanamh ar Litir um Dheimhniú. Cinntigh go ndéanann tú é seo sula dtosaíonn tú ar obair ar an maoin. Ní sheolfar an Litir um Dheimhniú chugat go dtí go mbeidh an obair críochnaithe. Ní theastaíonn Litir um Dheimhniú do mhaoin tráchtála.

An próiseas iarratais

Féadtar an fhoirm iarratais don Litir um Dheimhniú a aimsiú ar shuíomh idirlín d’údaráis áitiúil. Ní mór duit iarratas ar leithligh a dhéanamh i leith gach aonad cónaitheach ar mian leat éileamh a dhéanamh ina leith. Ní mór duit an méid seo a leanas a sholáthar:

  • d’ainm agus do sheoladh
  • seoladh na maoine
  • uimhir aitheantais na maoine chun críocha na Cánach Maoine Áitiúla (CMÁ) (má tá an uimhir ar fáil)
  • uimhir tagartha an cheada phleanála (má theastaíonn sé)
  • cur síos ar an obair athchóirithe nó ar an obair tiontaithe atá le cur i gcrích. Ba chóir go mbeadh a dhóthain sonraí ann chun ligean don údarás áitiúil cinneadh a dhéanamh i leith costas na hoibre a bheith réasúnach.

Tabharfaidh an t-údarás áitiúil admháil duit le deimhniú go bhfuair tú cead pleanála, má theastaíonn sé. Beidh Uimhir Uathúil Tagartha (UUT) i leith d’iarratais san áireamh ar an admháil.

Riachtanais reachtúla nó dlíthiúla

Níl aon díolúintí ná nósanna imeachta speisialta ann le haghaidh obair a dhéantar ar mhaoine atá suite i Limistéar Speisialta Athnuachana (LSA). Ní mór duit a chinntiú go gcloíonn d’athchóiriú nó do thiontú le gach riachtanas reachtúil.

Tá sé tábhachtach go bhfaighfeá amach an bhfuil aon chuid den suíomh nó den struchtúr faoi chosaint reachtaíochta. Má tá, beidh ort fáil amach freisin cén cineál fógraí, ceada agus toiliú is gá a bheith agat sula dtosaíonn tú ag obair ar an maoin.

Féadfaidh sé gur struchtúr faoi chosaint é d’fhoirgneamh, nó féadfaidh sé gur limistéar caomhnaithe ailtireachta é an limistéar faoin Acht Pleanála agus Forbartha, 2000. Más ea, ba chóir duit comhairle a fháil ó d’oifigeach caomhnaithe ailtireachta i d’údarás áitiúil sula dtosaíonn tú ag obair ar an maoin.

Má tá riachtanais ann faoi Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta (1930–2004), ba chóir duit comhairle a fháil ó Sheirbhís na Séadchomharthaí Náisiúnta.

Ar aghaidh: Tar éis duit obair a chríochnú ar mhaoin chónaithe