Maoine a deimhníodh a bheith damáistithe ag pirít

Tabhair do d’aire

Baineann an t-eolas sa rannán seo le díolúintí CMÁ a fheidhmítear ó 2013 go dtí 2021. Foilseofar eolas ar dhíolúintí CMÁ a fheidhmeofar ó 2022 ar an suíomh idirlín seo sna seachtainí amach romhainn.

Má tá maoin agat a ndearna pirít damáiste di, féadfaidh sé go bhfuil tú in ann díolúine a éileamh. Faoin Finance (Local Property Tax) (Amendment) Act 2015 leathnaíodh na coinníollacha cáilitheacha don díolúine phiríte.

Chun damáiste piríte a dhearbhú, ba chóir duit féachaint ar na Finance (Local Property Tax) (Pyrite Exemption) Regulations 2013 - S.I. No. 147 of 2013. Tá na rialacháin seo á rialú ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil.

Baineann an díolúine seo le maoine cónaithe a ndearna pirít damáiste suntasach dóibh. Beidh maoine cáilitheacha díolmhaithe ar feadh sé bliana ar a laghad.

Beidh faoiseamh i gceist má chomhlíontar ceann amháin de na coinníollacha seo a leanas:

  • ‘Deimhniú Damáiste’ a bheith sínithe ag duine inniúil. Teastaíonn ‘Deimhniú Damáiste’ i bhformáid chruinn. Tá na sonraí leagtha amach sna Rialacháin Airgeadais (Cáin Maoine Áitiúil) (Damáiste Piríte), 2013 – I.R. Uimhir 147 de 2013. Tá na rialacháin seo á rialú ag an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil. Má tá tú incháilithe faoi na critéir seo, beidh do mhaoin díolmhaithe ón gcéad dáta eile dlite CMÁ.
  • Caithfear le do mhaoin mar mhaoin dhíolmhaithe má ghlactar leis faoin Scéim Feabhsúcháin Piríte, arna riar ag an mBord Réitigh Piríte. Deonaítear an díolúine ar an gcéad dáta eile dlite CMÁ tar éis an dáta glactha isteach sa scéim.
  • Má tá comhlacht árachais tar éis na deisiúcháin riachtanacha a dhéanamh nó an maoiniú dóthanach a chur ar fáil leis an obair a chur i gcrích. Má tá tú incháilithe faoi na critéir seo, beidh do mhaoin díolmhaithe ón gcéad dáta eile dlite CMÁ tar éis an dáta glactha isteach sa scéim.
  • Má tá an mhaoin curtha ina ceart ag an tógálaí a thóg an mhaoin. Beidh an faoiseamh i gceist ar cheann amháin dá bhfuil a leanas:
    • an chéad dáta eile dlite CMÁ tar éis an obair ar an maoin a bheith críochnaithe.
    • an chéad dáta eile dlite CMÁ tar éis duit an maoiniú a fháil le do mhaoin a chur ina ceart.

Tá tuilleadh níos mionsonraithe ar fáil faoin rannán Treoir breise.

An bhfuil aon fhaoiseamh i gceist mura gcáilíonn mo mhaoin don díolúine?

Má rinne pirít damáiste do do mhaoin ach gan cáiliú do dhíolúine CMÁ, ba chóir duit féachaint ar an luacháil a dearbhaíodh don mhaoin don 1 Bealtaine 2013.

Ba chóir duit féachaint an luacháil a dhéanamh an athuair murar chuir tú tionchar an damáiste piríte san áireamh agus má cuireadh an mhaoin i mBanda 2 (€100,001 – €150,000) nó i mbanda níos airde.

Mairfidh an díolúine ón CMA ar feadh sé bliana ar a laghad ón dáta a cháilíonn do mhaoin. Mar shampla, má cháilíonn do mhaoin ón dáta dlite 1 Samhain 2016, beidh sí díolmhaithe ó CMÁ ó 2017–2024 agus an dá bhliain sin san áireamh.