Maoin a dhíol, a cheannach nó a aistriú

Céard a tharlaíonn nuair a bhíonn níos mó ná aon díol amháin i dtréimhse luachála?

Roimh dhíol nó aistriú maoine, ní mór imréiteach CMÁ a bheith curtha ar fáil ag an díoltóir do cheannaitheoir na maoine ina ndeimhnítear an méid seo:

  • gur íocadh gach dliteanas CMÁ

agus

  • gur tíolacadh gach tuairisceán

Chomh maith leis sin, ní mór don díoltóir deimhniú go bhfuil cuma réasúnach ar luacháil dhearbhaithe na maoine (amhail an 1 Bealtaine 2013).

Sa chás nach é an díol nó an t-aistriú an chéad cheann sa tréimshe luachála (1 Bealtaine 2013 go 31 Deireadh Fómhair 2020):

  • Ba chóir cóip de na doiciméid imréitigh CMÁ (ginearálta) don chéad díol sa tréimhse luachála a thabhairt don cheannaitheoir. Tá na doiciméid seo dóthanach chun deimhniú a thabhairt i leith na luachála dearbhaithe le haghaidh gach díol ina dhiaidh sin taobh istigh den tréimhse luachála

agus

  • Ní mór deimhniú a chur ar fáil chomh maith don cheannaitheoir go bhfuil na dliteanais CMÁ agus Muirir Teaghlaigh uile íoctha ina n-iomláine.

Féadtar an Achoimre ar Stair na Maoine a úsáid mar dheimhniú ar thuairisceáin agus íocaíochtaí le haghaidh gach tréimhse.

Ba chóir na doiciméid imréitigh seo a choinneáil agus a chur ar fáil do cheannaitheoirí amach anseo má dhíoltar an mhaoin arís le linn na tréimhse luachála.

Sa chás nach é an díol ná an t-aistriú an chéad cheann sa tréimshe luachála (1 Bealtaine 2013 go 31 Deireadh Fómhair 2020).

Mura bhfuil cóip den imréiteach CMÁ le haghaidh díola roimhe seo ag an díoltóir reatha, ní mór deimhniú a chur ar fáil don cheannaitheoir i leith an mhéid seo:

  • go bhfuil gach tuairisceán CMÁ tíolactha
  • go bhfuil an CMÁ uile amuigh íoctha
  • go bhfuil cuma réasúnach ar an luacháil a dearbhaíodh ar an 1 Bealtaine 2013. 

Sa chás nár cloíodh le coinníollacha ginearálta imréitigh don chéad díolachán sa tréimhse, bhí sé de cheart imréiteach sonrach a iarraidh ó na Coimisinéirí Ioncaim.

I gcás an díoltóra reatha:

  • mura bhfuil cóip den cheadú imréitigh shonraigh don chéad díol ag an díoltóir reatha

agus

  • mura gcáilíonn an mhaoin anois le haghaidh imréiteach ginearálta

ba chóir don díoltóir iarratas le haghaidh imréiteach sonrach (Foirm LPT5) a chur isteach chuig an mBrainse CMÁ.

Ar aghaidh: Tá maoin á ceannach agat ó údarás áitiúil