CBL a thíolacadh agus a íoc trí MOSS

Tuairisceán CBL MOSS a thíolacadh

Ní mór duit tuairisceán CBL MOSS ráithe a thíolacadh ar 1 Eanáir, 1 Aibreán, 1 Iúil nó 1 Deireadh Fómhair.

Cuirfear an tuairisceán CBL MOSS ar fáil trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) ag deireadh gach ráithe féilire. Ní mór duit do thuairisceán a thíolacadh laistigh de 20 lá ag deireadh gach ráithe.

Mar shampla, ní mór an tuairisceán a bhaineann leis an ráithe féilire Eanáir-Márta a sheoladh ar 20 Aibreán don bhliain sin nó roimhe sin.

Cén chaoi a bhfuil fhios agam cén ráta CBL le húsáid?

Beidh an tuairisceán CBL le haghaidh MOSS réamhchomhlánaithe leis na rátaí ábhartha CBL de chuid gach Ballstáit. Sa chás go mbaineann rátaí iolracha le Ballstát, beidh ort an ráta oiriúnach a roghnú do do chuid soláthairtí.

Déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim dícheall a chinntiú go léirítear aon athruithe ar rátaí i mBallstát sa tuairisceán CBL MOSS chomh luath agus is féidir i ndiaidh an athraithe.

Tá an dualgas ar an duine incháinithe, áfach, a chinntiú go gcuirtear an ráta ceart i bhfeidhm. Tá forbairt déanta ag an gCoimisiún AE ar thairseach idirlín AE a thugann eolas ar na rialacha CBL i mBallstáit uile , rátaí CBL san áireamh. Tá naisc d'eolas breise ar an topaic seo ar fáil sa rannán reachtaíocht MOSS .

Cén t-airgeadra ba chóir dom úsáid don tuairisceán CBL MOSS?

Ceanglaíonn reachtaíocht an AE go gcomhlánaítear an tuairisceán CBL MOSS in EURO mura n-úsáideann an Ballstát aitheantais airgeadra eile.

Má tá tú cláraithe don MOSS in Éirinn, ní mór an tuairisceán CBL MOSS a chomhlánú in EURO gan aird ar cén t-airgeadra a úsáideadh nuair a bhí an soláthar á dhéanamh.

Má úsáideann tú airgeadra seachas EURO ag déanamh do chuid soláthar, an ráta malairte atá le húsáid ná ráta an Bhainc Cheannais Eorpaigh infheidhme ar lá deiridh na ceathrún féilire lena mbaineann an tuairisceán. Ní mór an ráta malartaithe a chur i bhfeidhm sa chás go ndéantar aon leasuithe ar an mbuntuairisceán.

Má tharlaíonn sé áfach, i rith na ceathrún féilire, ar chúiseanna cuntasaíochta tráchtála nó gnó eile, go dtiontaíonn tú an t-airgeadra eachtrach i EURO ag úsáid ráta comhaontaithe lae nó tréimhsiúil agus áiríonn tú an méid EURO i do chuntais ghnó, féadfaidh tú na figiúirí sin a úsáid chun do Thuairisceán ráithiúil MOSS CBL a chomhlánú.

An bhféadfaidh mé leasuithe a dhéanamh ar thuairisceán CBL MOSS?

Má dhéanann tú earráid i dtuairisceán CBL MOSS, féadfaidh tú í sin a leasú trí MOSS a fhad le trí bliana i ndiaidh spriocdháta an tuairisceáin. I ndiaidh an dáta sin, beidh ort teagmháil a dhéanamh leis an mBallstát úsáide chun an tsaincheist a réiteach.

Cén chaoi a dhéileáiltear leis na nótaí sochair?

Má dhéanann tú nóta sochair a thabhairt chun solais i ráithe féilire ina dhiaidh sin, ní mór duit an buntuairisceán CBL MOSS a leasú. Is é ráta malartaithe a bheidh infheidhme ráta an Bhainc Cheannais Eorpaigh atá infheidhme ar an lá deireanach den ráithe féilire ina ndearnadh an soláthar lena mbaineann an nóta sochair.

Ar aghaidh: An bhféadfaidh tú CBL ionchuir a aiséileamh sa tuairisceán CBL MOSS?