CBL a thíolacadh agus a íoc trí MOSS

Cén chaoi agus cén uair ar chóir íocaíocht CBL i leith Mionionad Uileghnó a thíolacadh?

CBL Mionionaid Uileghnó a íoc trí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS)

Ní mór duit d’íocaíocht CBL a dhéanamh trí ROS an 20ú lá den mhí i ndiaidh na ráithe féilire nó roimhe sin. Is iad seo a leanas na roghanna íocaíochta:

  • treoir dochair aonair
  • íocaíocht chárta
  • ríomhaistriú airgid (níl fáil ar an rogha íocaíochta seo ach amháin sa scéim neamh-Aontais).

Ní mór uimhir uathúil thagartha an tuairisceáin chomhfhreagraigh a bheith in éineacht le d’íocaíocht. Cruthóidh an córas Mionionad Uileghnó uimhir uathúil thagartha an tuairisceáin.

Custaiméirí neamhchónaitheacha nó atá díolmhaithe ó thíolacadh agus íocaíocht leictreonach éigeantach

Ó 9 Meán Fómhair 2019, más rud é:

  • gur neamhchónaitheoir thú, agus nach bhfuil cuntas bainc SEPA inrochtana agat
  • gur custaiméir thú atá díolmhaithe ó thíolacadh agus íocaíocht leictreonach éigeantach

féadtar CBL an Mhionionad Uileghnó a dhéanamh le Ríomhaistriú Airgid.

Bain úsáid as an gcuntas seo a leanas de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim chun d’íocaíocht Ríomhaistrithe Airgid a dhéanamh:

Ainm an chuntais: Office of the Revenue Commissioners – VAT MOSS EFT – Public Bank Account
Banc: Danske Bank, Teach Idirnáisiúnta, 3 Plás Mháistir an Chuain, Baile Átha Cliath 1
BIC: DABAIE2D
IBAN: IE33DABA95159910003565

Ní mór go mbeadh:

  • ainm
  • uimhir chlárúcháin
  • cineál na cánach

san áireamh le d’íocaíocht chun leithdháileadh ceart agus tráthúil chuig do thaifead custaiméara a chinntiú.

Cén chaoi a ndéileáiltear le luaineacht airgeadra?

Nuair a bhíonn do thuairisceán CBL Mionionaid Uileghnó á chomhlánú agat, bain úsáid as ráta airgeadra an Bhainc Ceannais Eorpaigh atá infheidhme ar an lá deireanach den ráithe féilire lena mbaineann an tuairisceán.

Ba chóir gurbh ionann suim d’íocaíochta CBL agus suim an CBL atá dlite le híoc de réir an tuairisceáin CBL Mionionaid Uileghnó chomhfhreagraigh. Ba chóir déileáil le haon chaillteanais nó gnóthachain atá mar thoradh ar luaineacht faoi na gnáthnósanna imeachta cuntasaíochta.

Cén chaoi a gcaitear le táillí bainc?

Tá an t-íocóir freagrach as táillí bainc ar gach íocaíocht Mionionaid Uileghnó i gcónaí. 

Ar aghaidh: Íocaíocht dhéanach, íocaíocht pháirteach nó gan íocaíocht