Taifid agus iniúchtaí MOSS

Cén taifid gur gá dom a choinneáil do MOSS?

Ní mór duit an t-eolas seo a leanas a choinneáil:

 • an Ballstát úsáide ar soláthraíodh an tseirbhís dó
 • cineál na seirbhís a soláthraíodh
 • dáta an tsoláthair
 • aon mhéadú nó laghdú ina dhiaidh sin ar an tsuim incháinithe
 • na rátaí Cáin Bhreisluacha (CBL) a cuireadh i bhfeidhm
 • an tsuim CBL iníoctha a thugann le fios an t-airgeadra a úsáideadh
 • dáta agus suim na n-íocaíochtaí a fuarthas
 • aon íocaíochtaí ar chuntas a fuarthas sular soláthraíodh an tseirbhís
 • sa chás go n-eisítear sonrasc, an fhaisnéis a chuimsítear ar an sonrasc
 • ainmneacha na gcustaiméirí, más eol
 • an fhaisnéis a úsáideadh chun an áit a bhfuil an custaiméir bunaithe a dheimhniú nó an áit a bhfuil a s(h)eoladh buan aige/aici nó an áit a bhfuil gnáthchónaí air/uirthi.

Ní mór an fhaisnéis a chur i dtaifead ar an mbealach sin go bhféadfaidh í a chur ar fáil gan stró ar bhealach leictreonach gan mhoill.

Ceanglaíonn reachtaíocht an AE ort go gcoimeádtar tuairisceáin MOSS ar feadh tréimhse deich mbliana ó dheireadh na bliana ina ndearnadh an soláthar.

Ar aghaidh: Cé a fhéadann mo thaifid MOSS a iarraidh?