Seirbhísí teileachumarsáide, craolacháin agus ríomhsheirbhísí (TCR) – rialacha nua (2015)

Léargas ginearálta

Ó 1 Eanáir 2015, tá athrú tagtha ar na rialacha maidir le háit an tsoláthair seirbhísí do CBL san Aontas Eorpach (AE). Bhí tionchar aige seo ar dhíolacháin seirbhísí teileachumarsáide, craoltóireachta agus ríomhsheirbhísí (TCR) ó ghnó chuig custaiméir. Deimhnítear áit an chánachais le láthair an chustaiméara.

Céard is seirbhísí TCR ann?

Seirbhísí teileachumarsáide

Is é an sainmhíniú a thugtar ar sheirbhísí teileachumarsáide ná seirbhísí a bhaineann le tarchur, eisiúint nó glacadh comharthaí, scríbhneoireachta, íomhánna agus fuaimeanna nó faisnéise d’aon saghas trí shreangán, raidió, córais optúla nó leictreamaighnéadacha eile. Áirítear leis seo aistriú nó sannadh gaolmhar an chirt chun toilleadh a úsáid don aistriú, eisiúint nó glacadh sin, agus rochtain a sholáthar ar na líonraí domhanda faisnéise.

Tá liosta de shamplaí de sheirbhísí teileachumarsáide ar fáil anseo: 

Seirbhísí craoltóireachta

Áirítear le seirbhísí craolacháin seirbhísí ina bhfuil closábhar agus ábhar closamhairc, (mar shampla cláir raidió nó theilifíse). Soláthraítear na cláir seo don phobal trí líonraí cumarsáide ag agus faoi fhreagracht eagarthóireachta soláthraí seirbhíse meán, d’fhonn éisteacht nó amharc comhuaineach, ar bhonn sceideal clár.

Cuimsíonn an sainmhíniú ar sheirbhísí craolacháin chomh maith cláir raidió agus theilifíse a dháileadh trí líonraí leictreonacha amhail an t-idirlíon, más rud é agus amháin más rud é go craoltar iad ar mhaithe d’fhonn éisteacht nó amharc comhuaineach. Ní chuimsíonn an sainmhíniú cláir ar éileamh, ar seirbhís é a sholáthraíonn rochtain do chustaiméir ar chláir shonracha ag an tráth a éilíonn an custaiméir ach táille shonrach a íoc. Tá cláir ar éileamh incháilithe mar sheirbhís a sholáthraítear go leictreonach, faoi mar a shonraítear thíos.

Tá liosta de shamplaí de sheirbhísí craoltóireachta ar fáil anseo: 

  • Examples of broadcasting services.

Seirbhísí a sholáthraítear go leictreonach

Is éard is seirbhís a sholáthraítear go leictreonach, nó ríomhsheirbhís mar a thugtar orthu chomh maith, ann ná seirbhís a sheachadtar thar an idirlíon (nó thar líonra leictreonach a bhraitheann ar an idirlíon nó ar a mhacasamhail de líonra lena soláthar). Braitheann an ríomhsheirbhís go mór ar theicneolaíocht faisnéise dá soláthar. Ciallaíonn sé seo go bhfuil an tseirbhís uathoibríoch tríd is tríd, ní theastaíonn ach an idirghabháil is lú ó dhuine, agus in éagmais theicneolaíocht na faisnéise níl sí inmharthanach.

Agus an t-idirlíon á úsáid chun faisnéis a sheoladh ar aghaidh (mar shampla ar ríomhphost) i gcaitheamh idirbheart gnó, ní athraíonn sé seo cineál an idirbhirt agus ní chiallaíonn sé gur soláthar ríomhsheirbhíse atá ann.

Ba cheart cúram ar leith a ghlacadh nuair a áirítear gnéithe leictreonacha agus gnéithe eile le seirbhís. Ní mór go hiondúil cánachas CBL soláthairtí ilchodacha nó iomadúla a mheas ar bhonn cás ar chás. Ba chóir duit teagmháil a dhéanamh le d’oifig de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim i gcás go bhfuil amhras fós ann.

Tá liosta de sheirbhísí a sholáthraítear go leictreonach ar fáil anseo: 

Ar aghaidh: Rialacha nua ar áit an tsoláthair