Maoine idirthréimhseacha – saorsheilbh nó leasanna saorsheilbhe coibhéiseacha coinnithe roimh 1 Iúil 2008.

Scéim Earraí Caipitiúla (SEC)

Cén chaoi a bhfeidhmítear an SEC?

I bhformhór na gcásanna, ní fheidhmítear an Scéim Earraí Caipitiúla (SEC) ach amháin i dtaca le soláthar maoine den cineál sin. Ní fheidhmítear na gnáthchoigeartuithe bhliantúla faoin SEC ná na coigeartuithe ar rogha tiarna talún a fheidhmiú nó a scor cáin a ghearradh ar ligean na maoine. Sa chás, áfach, go ndéanann an sealbhóir ligean díolmhaithe den mhaoin, teastaíonn coigeartú in-asbhainte atá neamhspleách ar an SEC.

Más rud é, ar 23 Feabhra 2010 nó dá éis, go n-úsáidtear maoin idirthréimhseach den chéad uair, nó má athraítear úsáid na maoine, feidhmeofar an tástáil um athrú mór ar mhaoine den chineál sin. Tá tuilleadh eolais ar mhaoin idirthréimhseach ar fáil sa rannán Treoir breise.

Nuair a sholáthraítear maoin idirthréimhseach laistigh de shaolré Cánach Breisluacha (CBL) na maoine, feidhmeofar ar an idirbheart sin na coigeartuithe faoin SEC i dtaca le soláthairtí.

Díol díolmhaithe saorsheilbhe nó leas saorsheilbhe coibhéiseach i maoin idirthréimhseach

Má dhíoltar maoin den chineál sin agus má bhíonn an díol díolmhaithe ó CBL, feidhmeofar forálacha aisghlámtha na SEC i dtaca leis na soláthairtí díolmhaithe.

Díol incháinithe saorsheilbhe nó leasa saorsheilbhe coibhéiseach i maoin idirthréimhseach

Má dhíoltar maoin den chineál sin agus má bhíonn an díol incháinithe, feidhmeofar forálacha sochair ionchuir bhreise na SEC i dtaca le soláthairtí incháinithe.

Rialacha faoin SEC do shaorsheilbh nó do leas saorsheilbhe coibhéiseach a fhaightear ar 1 Iúil 2007 nó dá éis agus roimh 1 Iúil 2008

I gcásanna den chineál sin, ach amháin má rinne an ceannaitheoir an sochar ionchur a choigeartú trí thagairt d’úsáid incháinithe, feidhmeofar na rialacha faoin SEC do choigeartú an méid inasbhainte ag deireadh an eatraimh tosaigh, feidhmeofar iad ar an CBL a tabhaíodh i dtaca leis an maoin.

Céard é an tréimhse choigeartúcháin faoin SEC?

Tréimhse 20 bliain ón leas a fháil atá i gceist leis an tréimhse choigeartúcháin faoin SEC i dtaca le saorsheilbh nó leas saorsheilbhe coibhéiseach i maoin chríochnaithe a bhí ar seilbh ar 1 Iúil 2008.

Nuair a rinneadh forbairt ón uair a críochnaíodh nó a fuarthas maoin den chineál sin, cruthaíonn an fhorbairt seo earra caipitiúil chun críocha na SEC agus tagraítear dó mar athchóiriú. Tá deich n-eatramh sa tréimhse choigeartúcháin faoin SEC don athchóiriú seo.

Sonraítear sa reachtaíocht reachta má forbraíodh an mhaoin ón uair a fuarthas nó a cruthaíodh an leas sin, tréimhse choigeartúcháin 20 bliain atá i gceist ó dháta na forbartha is deireanaí de na hearraí sin. Glacann na Coimisinéirí Ioncaim leis nach mbeidh feidhm ag an gclásal seo le maoin den chineál seo nuair a dhéanann an duine ar leis an leas saorsheilbhe forbairt agus nuair is athchóiriú é an fhorbairt sin chun críocha CBL.