Cáin Choinneála ar Ús Taisce (DIRT)

Cén chaoi a ndearbhaítear DIRT?

Ní mór duit aon ús ar thaiscí faighte agat a chur san áireamh i do thuairisceán cánach. Ba chóir duit an méid iomláin den íocaíocht úis a iontráil roimh DIRT a bhaint.

Braitheann an cineál tuairisceán nach mór duit a comhlánú ar cibé acu an bhfuil tú cláraithe le haghaidh féinmheasúnú nó mar oibrí Íoc Mar a Thuillir (ÍMAT).

Má tá tú féinmheasúnaithe

Ní mór duit é aon DIRT a chur san áireamh i d’Fhoirm 11 i Rannán F ‘Ioncam ó tháillí, ó chúnaint, ó dháiltí’. Úsáid Seirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS) chun do Fhoirm 11 a thíolacadh.

Más cáiníocóirí ÍMAT thú

Ní mór duit é aon DIRT a chur san áireamh i d’Fhoirm 12 faoi ‘Ús ar Thaiscí Éireannach’. Úsáid moChúrsaí chun d’Fhoirm 12 a thíolacadh ar líne trí Seirbhísí ÍMAT. Ní bhaineann sé sin ach amháin má tá d’ioncam incháinithe neamh-ÍMAT (lena n-áirítear ioncam faoi réir DIRT) níos lú ná €5,000.

Má tá ioncam incháinithe neamh-ÍMAT agat de €5,000 nó níos mó, ní mór duit clárú le haghaidh féinmheasúnú agus Foirm 11 a thíolacadh don bhliain sin.

Ar aghaidh: Cé a ngearrtar DIRT orthu?