Faoiseamh cánach ar thabhartais chuig comhlachtaí áirithe spóirt

Céard iad na taifid nach mór do chomhlacht ceadaithe spóirt a choinneáil?

Mar chomhlacht ceadaithe spóirt, ní mór:

  • cuntas bainc ar leithligh a oscailt chun gach tabhartas a thaisceadh ann
  • taifid agus cuntais chuí airgeadais a choinneáil
  • cuntais iniúchta a choinneáil má tá d’ioncam os cionn €250,000 sa bhliain.

Ní mór duit chomh maith tuairiscí bliantúla i leith dul chun cinn a chur faoi bhráid an Aonaid Spóirt sa Roinn Turasóireachta, Cultúr, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Tá an chéad tuairisc dlite aon bhliain ó dháta na litreach ceadaithe.

Ba chóir an méid seo a leanas a bheith sa tuairisc:

  • achoimre ar an obair atá curtha i gcrích ar an tionscadal ceadaithe
  • sonrú ar an amchlár do na hoibreacha atá fágtha
  • liosta de na tabhartais uile a fuarthas sa bhliain roimhe seo.

Ba chóir go mbrisfí an liosta tabhartas cuí síos sna méideanna a fuarthas ó na daoine seo a leanas:

Ní mór na tuarascálacha thuas a chur ar fáil d’Aonad na nDíolúintí Carthanas agus Spóirt nuair a iarrtar iad.