Faoiseamh cánach ar thabhartais chuig comhlachtaí áirithe spóirt

Cé a fhéadann an faoiseamh cánach a éileamh?

Tabhartais ó dhaoine aonair

Nuair a thugann duine aonair tabhartas, féadfaidh tusa, an comhlacht spóirt, an faoiseamh cánach a éileamh. Ciallaíonn duine aonair chun na gcríocha seo:

 • duine a íocann cáin faoin gcóras Íoca Mar a Thuillir (ÍMAT) amháin
 • agus
 • duine nach bhfuil faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh le céile nó páirtnéir sibhialta a íocann cáin faoin gcóras féinmheasúnaithe.

Ní fhéadtar an faoiseamh cánach a éileamh sna cásanna seo:

 • má íocann an duine aonair cáin faoi mbonn ÍMAT
 • agus
 • má tá an duine aonair faoin mbonn measúnaithe chomhpháirtigh le céile nó páirtnéir sibhialta a íocann cáin faoin mbonn féinmheasúnaithe.

Sa chás seo caitear leis an tabhartas amhail gur tháinig sé ó dhuine aonair faoin mbonn féinmheasúnaithe.

Chun d’éileamh a dhéanamh, ní mór duit:

Ríomhtar an faoiseamh tríd an tabhartas a ollardú ag an ráta cánach íoctha an duine aonair. Ní fhéadann suim na haisíocaíochta a bheith níos mó ná an tsuim chánach a d’íoc an deontóir don bhliain chéanna. 

Sampla

Tugann Seán tabhartas €600 do chomhlacht ceadaithe spóirt in 2017. Féadann an comhlacht ceadaithe spóirt aisíocaíocht a éileamh i leith na cánach a d’íoc Seán.

I 2017, d’íoc John an t-ardráta cánach 40%, ciallaíonn sé seo gurb ionann an tabhartas €600 agus 60% den tabhartas iomlán.

Chun an faoiseamh a ríomh, déantar an tabhartas iomlán a ollardú mar seo a leanas: (€600/60)x100 = €1000.

Is í suim an fhaoisimh a fhéadann an comhlacht ceadaithe a éileamh ná (€1000-€600) €400.

Nuair a bheidh an deimhniú cuí comhlánaithe ag Seán, féadfaidh an comhlacht ceadaithe spóirt an aisíocaíocht a éileamh.

Murar íoc Seán ach €350 de cháin in 2017, is í an tsuim uasta den aisíocaíocht a fhéadann an comhlacht ceadaithe spóirt a éileamh ná €350.

Tabhartais ó dhaoine aonair féinmheasúnaithe agus ó chomhlachtaí

Ní fhéadann an comhlacht spóirt an faoiseamh cánach a éileamh le haghaidh tabhartas ó dhaoine aonair féinmheasúnaithe nó ó chomhlacht. Ní mór don duine aonair féinmheasúnaithe nó an comhlacht an tabhartas a éileamh mar chostas nuair atá a n-ioncam nó brabús iomlán á ríomh. Sa chás seo, níl aon socrú i leith ollardú.

Sampla

Thug Comhlacht X €1,000 mar thabhartas do chomhlacht ceadaithe spóirt. An ráta Cánach corparáide ná 12.5%, mar sin is é an faoiseamh a fhéadann an comhlacht a éileamh ná €125 (€1,000 x 12.5%).

Baineann an comhlacht spóirt leas as an €1,000 a fháil.

Is é an costas don chomhlacht nó don duine aonair féinmheasúnaithe an tabhartas a dhéanamh ná €875 (€1,000 - €125).

Má íocann duine aonair cáin tríd an gcóras ÍMAT agus tríd an gcóras féinmheasúnaithe, éilítear an faoiseamh amhail nach raibh an deontóir ach faoin mbonn féinmheasúnaithe amháin.

Admhálacha

Má fhaigheann do chomhlacht spóirt tabhartas ó dhuine aonair féinmheasúnaithe nó ó chomhlacht, ní mór duit ansin admháil a chur ar fáil. Ní mór an méid seo a leanas a bheith san áireamh i d’admháil:

 • ainm agus seoladh an duine aonair nó an chomhlachta a thugann an tabhartas
 • suim an tabhartais
 • an dáta a rinneadh an tabhartas
 • ainm an chomhlachta cheadaithe spóirt a fuair an tabhartas
 • uimhir an tionscadail cheadaithe.

Ní mór síniú agus dáta a bheith ar an admháil. Ní mór go sonraítear ar an admháil go ndearnadh an tabhartas i ndáil leis an tionscadal ceadaithe sonraithe.

Ar aghaidh: Céard is tabhartas cuí ann?