Scéim Cúitimh CBL

Léargas ginearálta

Tá Scéim Cúitimh Cánach Breisluacha (CBL) do Charthanais tugtha isteach ag an Rialtas. Tá sé mar aidhm ag an scéim seo an t-ualach CBL ar charthanais a laghdú agus chun páirtchúiteamh a dhéanamh i leith CBL íoctha ag an gcarthanas.  Baineann an scéim le CBL a íoc ar chaiteachas ar 1 Eanáir 2018 nó dá éis. Ní fhéadtar CBL a íocadh in 2017 nó roimhe a éileamh.

Féadann carthanais éileamh amháin a thíolacadh in aghaidh na bliana agus ba chóir go mbainfeadh sé le CBL a íocadh sa bhliain roimhe amháin.

Féadtar éilimh a thíolacadh idir 1 Eanáir agus 30 Meitheamh gach bliain. Mar shampla, idir 1 Eanáir agus 30 Meitheamh 2019, féadtar éileamh a dhéanamh i leith CBL a íocadh ar chaiteachas in 2018.

Ní dhéileáiltear le héilimh faoin scéim seo ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce. 

Beidh uasteorainn €5m ar an gciste don scéim seo. Déanfar athbhreithniú ar an scéim seo tar éis trí bliana.

Tá carthanais i dteideal éileamh a dhéanamh i leith aisíocaíocht ar sciar dá gcostais CBL bunaithe ar a leibhéal maoinithe neamhphoiblí.

Féadann suim iomlán na n-éileamh gach bliain a bheith níos mó ná an tsuim theoranta. Má tharlaíonn sé seo, is ar bhonn pro rata a íocfar gach aisíocaíocht dhlite.

Ar aghaidh: Coinníollacha cáilitheacha