Scéim Cúitimh CBL

Cad a bhíonn de dhíth chun luach an éilimh a áireamh

Is ionann luach an éilimh agus an méid luacha gur féidir le carthanacht a éileamh. Déantar é a áireamh trí roinnt mhaith ábhar a bhaineann leis an ioncam incháilithe agus leis an gcaiteachas incháilithe a chur san áireamh. 

Sna hailt seo a leanas déantar cur síos ar conas an t-ioncam incháilithe a áireamh, agus an caiteachas incháilithe agus an cháin incháilithe chomh maith. Beidh na figiúir seo de dhíth chun luach an éilimh a áireamh.

An tIoncam agus an Caiteachas

Aon uair a thagraítear d’ioncam a fuarthas nó do chaiteachas íoctha sna hailt seo, is d’airgead iarbhír a fuarthas agus a íocadh amach sa bhliain féilire lena mbaineann an t-éileamh.

Feidhmíonn an scéim ar bhonn airgid thirim. 

Cad é an t-ioncam incháilithe?

Is éard is ioncam incháilithe nó an chionroinnt sin d’ioncam carthanachta atá maoinithe go príobháideach. Ní áirítear leis seo ioncam a maoinítear ó chistí poiblí.

Den chéad dul síos, ní mór don charthanacht an t-ioncam iomlán a fuair siad ó gach uile fhoinse le linn na bliana sin. 

Chun an t-ioncam incháilithe a áireamh, ba cheart don charthanacht maoiniúchán áirithe a bhaint as an ioncam iomlán don bhliain lena mbaineann an t-éileamh. 

Ní mór duit na nithe seo a bhaint:

 • táillí oideachais a fuarthas más rud é gur scoil, ollscoil, institiúid teicneolaíochta nó foras oideachasúil í an charthanacht
 • ioncam ó shiopaí, bialanna agus asraonta miondíola
 • aisíocaíochtaí nó cúiteamh a bhfuiltear tar éis a fháil ó aon scéim nó reachtaíocht a dhéanann na Coimisinéirí riar uirthi
 • cistiú a bhfuiltear tar éis a fháil, go díreach nó go hindíreach, ó charthanacht incháilithe eile.

Chomh maith leis sin, ní mór duit an maoiniúchán, na haisíocaíochtaí, agus na cúitimh a bhfuiltear tar éis a fháil, go díreach nó go hindíreach:

 • ón Stát, ó chomhlacht poiblí, ó chomhlachtaí Stáit, ó chomhlachtaí a bunaíodh iad le reachtaíocht,
 • ó chomhlachtaí a fhaigheann maoiniúchán go díreach nó go hindíreach ón Stát,
 • ón Aontas Eorpach nó ó chomhlachtaí de chuid an Aontais Eorpaigh, nó ó chomhlachtaí a fhaigheann maoiniúchán go díreach nó go hindíreach ón Aontas Eorpach,
 • ó chiste poiblí d’aon Bhallstát den Aontas Eorpach,
 • ó chomhlacht atá tar éis maoiniúchán a fháil go díreach nó go hindíreach ó chiste poiblí d’aon Bhallstát den Aontas Eorpach,
 • ó eagraíochtaí idirnáisiúnta atá tar éis an maoiniúchán sin a fháil go díreach nó go hindíreach ó chiste poiblí d’aon tír
 • ó chomhlacht atá tar éis na cistí a fháil ó eagraíochta idirnáisiúnta atá tar éis an maoiniúchán sin a fháil roimhe sin go díreach nó go hindíreach ó chiste poiblí d’aon tír.

What is qualifying expenditure?

Is éard is caiteachas incháilithe ná caiteachas lena bhféadfá éileamh a chur isteach ina leith faoin scéim seo. Baineann roinnt coinníollacha leis an tslí inar gá an caiteachas incháilithe a áireamh.

Féadfar do charthanacht cúiteamh a iarraidh maidir le CBL a caitheadh ar chaiteachas éagsúil sa Stát seo. Caithfidh gur le haghaidh earraí nó seirbhísí a d’úsáid an charthanacht iad le haghaidh an cuspóir carthanachta atá aici amháin.

Más rud nach ach páirt den earra nó den tseirbhís a úsáid an charthanacht chun críocha carthanachta ní mór dóibh an chionroinnt sin a áireamh. Ní bhíonn an chuid sin nach n-úsáidtear chun críoch carthanachta incháilithe don scéim seo. 

Ní féidir le carthanacht aon mhéid a bhfuil siad i dteideal a fháil ó aon scéim nó reachtaíocht eile a dhéanann na Coimisinéirí riar uirthi Mar shampla:

 • aon chineál d’fhaoiseamh
 • athchistiú
 • aisíocaíocht
 • aisbhainteachas. 

Cad é an cháin incháilithe?

Ciallaíonn cáin incháilithe an CBL a chaith an charthanacht ar chaiteachas incháilithe.

In eiseamláir 4 thuas, b’ionann an caiteachas incháilithe agus €22,140. Áiríodh leis sin CBL de €4,140 a íocadh. Is ionann an cháin incháilithe agus €4,140. 

Ar aghaidh: Conas a dhéantar luach an éilimh a áireamh?