Scéim Cúitimh CBL

Cathain agus conas a dhéanfar an íocaíocht?

Táthar ag súil leis go n-eiseofar na haisíocaíochtaí faofa i mí na Samhna sa bhliain ina ndéantar an t-éileamh.

Féadfar go sárófar an t-uasmhéid caidhpeáilte i ngach aon bhliain leis an luach iomlán d’éilimh a gcuirfear isteach. Más rud é go dtarlaíonn amhlaidh, is ar bhonn pro rata a íocfar aisíocaíochtaí do charthanachtaí. Níl oibleagáid ar na Coimisinéirí Ioncaim an méid iomlán nó aon pháirt de d’éileamh a aisíoc.

Más rud é go ndéantar d’éileamh a fhaomh, cuirfear ar an eolas thú faoi mhéid na híocaíochta tríd an mbosca isteach agatsa ar ROS. Íocfar an íocaíocht amach duit trí Ríomhaistriú Airgid ar an gcóras againne um Ríomh-Aisíocaíochtaí. Is ionann an íosmhéid aisíocaíochta, ar aon dul leis an reachtaíocht CBL, agus €5.

Tagann gach uile aisíocaíocht faoi réir na gnásanna caighdeánacha um aisíocaíochtaí CBL.

Bíonn an charthanacht a dhéanann an t-éileamh freagrach as comhlíonadh le coinníollacha na scéime. Sa chás gurb é an rúnaí nó an t-iontaobhaí a dhéanann an t-éileamh ar son na carthanachta, bíonn sé freagrach as comhlíonadh le coinníollacha na scéime chomh maith.

Is féidir leis na Coimisinéirí Ioncaim athbhreithniú a dhéanamh ar an íocaíocht don charthanacht de réir na scéime. Féadfar go mbeimid ag lorg aisíoc nó go mbainfimid é ó aisíocaíochtaí amach anseo más rud é go bhfaighimid, maidir leis an gcarthanacht:

  • gur theip leis comhlíonadh le coinníollacha na scéime
  • nach raibh sé i dteideal don aisíoc ar fad nó do chuid di.

Is féidir teacht ar níos mó eolas sa Charities VAT Compensation Scheme Guidelines .