Cáin Charbóin ar Bhreosla Soladach (CCBS)

Tuairisceáin agus iocaíochtaí

Ní mór do sholáthraithe breosla dliteanacha tuairisceán a thíolacadh agus íoc a dhéanamh i ngach tréimhse démhíosúil faoi dheireadh an lae dheireanaigh sa mhí ina dhiaidh. An dáta dlite, mar shampla, le haghaidh na tréimhse Eanáir–Feabhra ná 31 Márta.

Ceithre lá dhéag roimh an dáta dlite, seolann na Coimisinéirí Ioncaim ríomhphost chuig custaiméirí Sheirbhís ar Líne na gCoimisinéirí Ioncaim (ROS), ag meabhrú dóibh íoc agus tíolacadh a dhéanamh.

Eiseoidh na Coimisinéirí Ioncaim meastachán den cháin dhlite ag soláthraithe nach dtíolacann tuairisceán faoin dáta dlite. Mura ndéanann soláthraí an tuairisceán a chomhlánú agus a thíolacadh, is é an meastachán de chuid na gCoimisinéirí Ioncaim an méid cánach a lorgóidh na Coimisinéirí Ioncaim.

Má loiceann cáiníocóir an méid dlite a íoc, féadfaidh na Coimisinéirí Ioncaim an fiach a chur ar aghaidh le haghaidh gníomh forfheidhmiúcháin. Féadfaidh sé go bhfolódh sé seo forfheidhmiúchán sirriaim, imeachtaí sibhialta trí na cúirteanna nó astú tríú páirtithe.

Gearrtar ús ar íocaíocht dhéanach ar gach íocaíocht a dhéantar tar éis an dáta dhlite.

Nuair nach bhfuil dliteanas dlite, ní mór do sholáthraithe dliteanacha tuairisceán nialasach a thíolacadh.

Ar an SFCT1 Return Form beidh an chainníocht agus na catagóirí breosla sholadaigh seo a leanas:

  • na cinn a cháilíonn don fhaoiseamh ag an bhfoinse
  • na cinn a soláthraíodh lena n-úsáid mar amhábhar i monarú táirge breosla sholadaigh eile, chomh maith leis an gcáin a mheas an duine cuntasach a bheith iníoctha.

Cén chaoi le tuairisceán a thíolacadh agus íocaíocht a dhéanamh

Féadfaidh custaiméirí atá cláraithe le haghaidh ROS tuairisceáin a thíolacadh agus íocaíochtaí a dhéanamh ar ROS.

Féadfaidh custaiméirí nach bhfuil cláraithe le haghaidh ROS tuairisceán a thíolacadh ach an SFCT1 Form a úsáid. Ní mór an fhoirm chomhlánaithe a sheoladh chuig Rannóg an Ard-Bhailitheora.

Féadfaidh custaiméirí nach bhfuil cláraithe le haghaidh ROS íocaíocht a dhéanamh trí moChúrsaí nó trí Ríomhaistriú Airgid (EFT).

Ar aghaidh: Taifid